نتایج جستجو برای جت ریزشی

تعداد نتایج: 1168  

ژورنال: هیدرولیک 2020

چاهک های ریزشی به منظور استهلاک انرژی در مسیر خطوط شبکه های جمع آوری روان آب سطحی و یا فاضلاب در مناطقی که اختلاف شیب زیاد هست استفاده می شوند. یکی از روش های افزایش استهلاک انرژی و بهبود عملکرد سیستم در رژیم جریان R2 استفاده از صفحه شکست جت می باشد که تاثیر طول، عرض، انحناء، زاویه قرارگیری صفحه، و نسبت پر شدگی لوله ورودی بر استهلاک انرژی از اهداف این مطالعه می باشد. در این پژوهش آزمایش ها براس...

محمدرضا پیرستانی, مهدی رضازاده, مهرداد کاویانی,

میزان آبشستگی بستر قابل فرسایش و توسعه آن دراثر برخورد جت ها توجه بسیاری ازمهندسینهیدرولیک را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، تغییرات بستر پایین دست یک جت در دو حالتمستغرق و ریزشی و با اعمال تغییرات دبی مورد بررسی قرارمی گیرد. خروجی کالورت درحالت مستغرقدقیقا مماس برسطح مصالح بستر و در حالت غیرمستغرق 46 سانتیمتر از سطح مصالح بستر متحرکفاصله دارد. جت ها در هر دو حالت زاویه ی 10 درجه با افق می ...

ژورنال: :مهندسی و مدیریت آبخیز 2014
مجتبی صانعی, هدا حدیدی, محمد علی بنی هاشمی,

بررسی پدیده آبشستگی موضعی ناشی از جت های ریزشی، در پایین دست سازه های هیدرولیکی، به منظور جلوگیری از فرسایش شدید حاصل از آن و به خطر انداختن ایمنی سازه، امری مهم و ضروری می باشد. در این مقاله، نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی درباره تاثیر عمق پایاب بر ابعاد آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی، ارائه می شود. ابتدا جت آب از روزنه هایی با مقاطع دایره ای، مربع و لوزی شکل، با مساحت یکسان و با دبی های در ...

ژورنال: :مهندسی سازه های آبی 2010
محمدرضا پیرستانی, مهدی رضازاده, مهرداد کاویانی,

میزان آبشستگی بستر قابل فرسایش و توسعه آن دراثر برخورد جت ها توجه بسیاری ازمهندسینهیدرولیک را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، تغییرات بستر پایین دست یک جت در دو حالتمستغرق و ریزشی و با اعمال تغییرات دبی مورد بررسی قرارمی گیرد. خروجی کالورت درحالت مستغرقدقیقا مماس برسطح مصالح بستر و در حالت غیرمستغرق 46 سانتیمتر از سطح مصالح بستر متحرکفاصله دارد. جت ها در هر دو حالت زاویه ی 10 درجه با افق می ...

ژورنال: :حفاظت منابع آب و خاک 0
منوچهر فتحی مقدم, استاد گروه هیدرولیک دانشگاه شهید چمرا..., دانشجوی دکتری؛ گروه سازه های آبی؛ دان..., استادیار؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه ...,

حوضچه های استغراق به منظور استهلاک انرژی اضافی در پایین دست سرریزهای ریزشی سدها ساخته می شود. سرعت جریان در اثر برخورد جت آب به بستر حوضچه به فشار دینامیکی تبدیل می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی فشار ناشی از برخورد یک جت قائم به بستر حوضچه استغراق می باشد. از این رو، آزمایش ها برای چهار دبی مختلف (متناسب با قطر نازل بین 6 تا 5/27 لیتر بر ثانیه متغیر بوده) در سه قطر نازل متفاوت 3/4، 2/5 و 2/8 سانتی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی عمران 1392

یکی از عوامل موثر بر این پدیده، قطر ذرات رسوب بستر می باشد. در شرایط یکسان رسوبی و هیدرولیکی مقدار آبشستگی ناشی از جت ریزشی با افزایش قطر متوسط ذرات، کاهش می یابد، که این امر را می توان به افزایش مقاومت ذرات در برابر جریان، بعلت افزایش وزن ذرات مربوط دانست. در تحقیق حاضر به مدلسازی آبشستگی ناشی از جت ریزشی توسط مدل عددی ssiim2 پرداخته شده است. مدل عددیssiim2 یک مدل سه بعدی هیدرودینامیکی و انتقا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده فنی 1391

پدیده آبشستگی یک جریان دو فازی شامل آب و رسوب می باشد که به روش نظری کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و عموماً از مطالعات صحرایی یا آزمایشگاهی برای شبیه سازی شرایط خاص استفاده شده است . درک و استنباط از فرایند های فیزیکی و مدل کردن حرکت آب و رسوب دررودخانه ها , مصب ها و سواحل در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی داشته است . اگر چه این پیشرفت ها به سیستم های مدل های آماده ریاضی منجر شده است , ...

علی حائریان اردکانی,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده فنی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1984
علی حائریان اردکانی,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید