نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

یکی از مسائل پیچیده و نگران کننده ای که توجه بسیاری از صاحبنظران حوزه بزهکاری انحرافات رابه خود معطوف داشته موضوع افرادبزهکار و عوامل مرتبط با آن بویژه نقش عامل جنسیت می باشد.با توجه به اهمیت مساله این پژوهش به منظور بررسی نقش عامل جنسیت در بزهکاری دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه هشترود و شناسایی تفاوت های بین پسران و دختران در زمینه انواع و شدت رفتارهای بزهکارانه صورت گرفته است . بزهکاری نوجوانا...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1338

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1387

چکیده ندارد.

یکی از مباحث مطرح در حوزۀ تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت‌الشعاع تعصبات مردانه قرار گرفته است. نابرابری‌های جنسیتی به ویژه در حوزۀ مدیریتی سبب شده تا آن‌گونه که شایسته است از نیروی بالقوۀ زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند، از جمله این تفاوت‌ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه‌کاری در گزارشگری ما...

علی محمدزاده,

جنسیت در تحلیل های عاملی اسکیزوتایپی متغیری مهم به شمار می آید، زیرا می تواند پاسخ افراد به پرسش نامه های اسکیزوتایپی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان،با جداسازی جنسیتی است.پژوهش به صورت یک بررسی زمینه یابی از نوع مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان، که در سال تحصیلی 1388 – 1389 و در پنج منطقه شهر تبریز مشغ...

جامعه‌پذیری جنسیت فرآیندی ذهنی و مبتنی بر مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی است و ارتباط محکمی با باورها و ارزش‌های حاکم بر جامعه دارد که در طی آن، زنان و مردان از هم متمایز شده و رفتارهای خاصی به هرکدام از آنها نسبت داده می‌شود. مسألة اساسی این پژوهش را می‌توان به این‌ شکل مطرح کرد که آیا جامعه‌پذیری جنسیت می‌تواند هویت زنان را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی محدود سازد یا خیر؟ و ...

ژورنال: مطالعات نقد ادبی 2013
احمد حسنی رنجبر, ملاحت نجفی عرب,

زبان از عناصر بنیادین در داستان‌نویسی به شمار می‌رود. بسیاری از صاحب¬نظران معتقدند میان زبان و نوشتار زنان و زبان و نوشتار مردان تفاوت وجود دارد. در عصر حاضر که در سایة تفکرات فمنیستی، زنان مجال حضور و ورود به قلمرو زبان و ادبیات را پیدا کردند، قلم را ابزار انتقال مردانگی، و بیگانه با خود یافتند؛ لذا در بیان مقصود دچار مشکل شدند. از سوی دیگر تحولات ادبی و ظهور رمان و داستان اعم از کوتاه و بلند ...

ژورنال: زن در فرهنگ و هنر 2014

آنومی یکی از مفاهیم مصطلح در جامعه‏شناسی است. به همان اندازه که می‏توان احساس آنومی را با آنومی در ارتباط دانست، به همان اندازه نیز می‏توان آن‌ها را دور از هم تصور کرد، زیرا ممکن است جامعه‏ای آنومیک نباشد اما اعضای آن احساس آنومی کنند، و برعکس. هدف این مقاله، بدون توجه به وجود یا نبود آنومی در ایران، مطالعۀ شدت احساس آنومی بین دانشجویان دختر و پسر و رابطۀ مصرف موسیقی با آن است. در این زمینه، از...

رفیعه للحج, میرسعید موسوی,

زنان و مردان ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دارند که بررسی این تفاوت‌ها به ‌جهت آماری و تفسیری معنا‌دار است. در جامعه نیز، تفاوت‌های نسبتاً بارزی از نظر روانشناختی در ادراک فضای معماری وجود دارد که توجه به این امور برای دستیابی به شناخت علمی از نحوه ادراک زنان و مردان از فضاهای معماری و چگونگی نگرش آن‌ها بر عوامل تأثیرگذار در کیفیت بصری فضا حائز اهمیت است. مسأله اصلی در این تحقیق نادیده انگاردن جنبه ر...

طر حمسئله: صنعت جدید بر نقش زنان از طریق مشاغل تولیدی تأثیر گذارده است. با افزایش تعداد زنانی که به بازار کار وارد م یشوند، آشکار م یگردد که جایگاه آنان با مردان یکسان نیست. هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختارهای دستمزد و نقش این ساختارها در شکاف مبتنی بر جنسیت است. بخصوص این سؤال مطرح م یشود که آیا بین زن و مرد در مواردی که دستمزد یکسان دارند، تفاوتی در دانش، مهارت و تواناییهایشان دیده م یشود؟ روش: شر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید