نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

پس از جنگ جمل و تلاش طلحه و زبیر برای به حاکمیت رساندن یکی از همسران پیامبر a امام علی j از این جریان تعبیر به « تحکیم النساء » فرمودند و زنان را با صفت « النواقص العقول » خطاب فرموده و به  شهادت دو زن در برابر یک مرد استناد نمودند، در مورد این عبارات و تعابیر مذکور، این سؤال مطرح می گردد که ارتباط نقص عقل زن با حکم شهادت دو زن در برابر یک مرد چیست و این مطالب چه تأثیری برتصدی حاکمیت زن دارد؟ ع...

ژورنال: غرب شناسی بنیادی 2016

فلسفه اخلاق از زمان افلاطون و ارسطو تا چند دهه پیش نه فقط ساخته فلاسفه مرد بوده که متناسبِ مخاطب مرد هم پرداخته‌ می‌شده است. در دهه‌های اخیر زنان فیلسوف در حوزه‌های گوناگون فلسفه اخلاق قلم زده‌اند. برخی به اخلاق فضیلت-بنیاد جان تازه‌ای بخشیده‌اند؛ برخی اخلاق مراقبت-بنیاد را پرورانده‌اند و برخی مانند فمینیست‌های رادیکال از اخلاق عشق سخن گفته‌اند. گرچه این متفکران همگی به یک نحله فکری تعلق ندارند،...

این مقاله با رویکرد جامعه‌شناسی اسلامی، به تبیین علّی و کارکردی «جنسیت» در «اشتغال» و «دارایی» می‌پردازد. رویکرد هنجاری اسلام به اشتغال زنان، تبیین علّی تمایز شغلی زن و مرد، تحلیل کارکردی تمایز شغلی زن و مرد، و رویکرد هنجاری اسلام به دارایی زنان و تبیین تفاوت جنسیتی دارایی‌ها، رئوس مباحث این مقاله را تشکیل مى‌دهند. در خلال هر یک از مباحث مقاله، با اشاره‌ای گذرا به دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به‌ویژه ...

هدف مطالعة حاضر بررسی نقش امید در تعامل با جنسیت در خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی است. جامعة آماری شامل تمام دانشجویان ورزشکار دختر و پسر مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی90- 1389 در دانشگاه محقق اردبیلی می­باشد. نمونه­های آماری  شامل 120 پسر و 120 دختر با میانگین سنی 35/2 ± 7/23 سال بود که با استفاده از فرمول کوکران  و با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. . داده­های ...

هوش هیجانی قابلیت درک و شناخت هیجانات خود و دیگران و کنترل و مدیریت آنهاست. هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ هوش هیجانی، و مؤلفه‌ها و خرده­مقیاس‌های آن بر اساس سابقه و جنسیت و سپس تعیین اولویت هر یک از  خرده­مقیاس‌های هوش هیجانی در میان منجیان غریق است. جامعۀ آماری در این پژوهش کلیۀ منجیان غریق درجۀ یک و دو استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی بودند، که از این میان 100 منجی غریق (52 مرد و 48 زن) به­صور...

مدخل «جنسیت» نوشته یکی از مستشرقان به نام مارگوت بدران است که در دائره‌المعارف قرآن لیدن به چاپ رسیده است. این نوشتار به نقد و ارزیابی مدخل یادشده پرداخته است با این انگیزه که بررسی آثار مستشرقان درباره آموزه‌های دینی به ویژه مباحث قرآنی، فضای فکری اندیشمندان غیر مسلمان را تا حدودی پیش دید مسلمانان قرار دهد. نقد و ارزیابی آثار یادشده نیز زمینه آشنایی افکار عمومی با اسلام ناب را فراهم می‌کند. د...

ذاکری حمیدی, مریم, شفتی, ویدا,

مقدمه تهوع و استفراغ یکی از شایع‌‌ترین شکایات دوران بارداری می‌‌باشد که حدود 50-90 درصد از زنان باردار آن‌‌ را تجربه می‌‌کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با جنسیت جنین انجام شده است. مواد و روش‌‌ها مطالعه مقطعی حاضر در سال 1395 روی 300 زن باردار که در سه ماهه اول بارداری به بخش زنان بیمارستان شهید رجایی تنکابن مراجعه کرده بودند انجام شد. نمونه‌‌گیری با روش در دسترس ا...

ژورنال: حقوق پزشکی 2012

By the progress of the medical and surgical science, the possibility to change the people's sex from female to male and vice versa has been brought about and this change is made not only on the patients such as (bisexuals) but also on the healthy people. In this paper, the rules and consequences created by the sex-reassignment in the consanguineal and affinal relationships among the individuals...

ژورنال: کیمیای هنر 2018

مواجهه ایران با غرب در سده‌های اخیر هم‌راستا با متحول‌ساختن کلیه وجوه زیست فردی و اجتماعی ایرانیان موجب شکل‌گیری ایده‌ برابری اجتماعی و بطور خاص برابری زن و مرد و به‌راه‌افتادن جریانات زنان شد. این جریانات که با فعالیت زنان در چارچوب تشکل‌ها و نشریات و با رویدادهای مشخص تاریخی نظیر واقعه کشف حجاب به عرصه عمومی راه پیدا کرد، بازتابی عینی در هنر رسمی ایران دردوره‌های مشروطه و پهلوی نداشت. این مقا...

Objectives This study aimed to compare the effects of sex and different types of attentional focus of supra-postural tasks on postural control learning in older adults. Methods & Materials A total of 80 older adults (mean [SD] age: 72.5[4.9] year) participated in this study. The participants, selected according to inclusion criteria, were randomly divided into eight groups of internal and exte...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید