نتایج جستجو برای جنسیت

تعداد نتایج: 11008  

حسن عشایری, فرشته رحیم زاده, کیوان زاهدی,

مغز زنان و مردان از نظر ساختار و عملکرد با یکدیگر متفاوت است. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت دو جنس در درک نوای عاطفی گفتار است. این مطالعه به صورت مقطعی- مقایسه‌ای بر روی 50 نفر در دو گروه مرد و زن صورت گرفت. پاسخ هر یک از گروه‌های مورد بررسی به مجموعه آزمون‌های تهیه شده ثبت شد. محرک‌های مورد استفاده در این پژوهش، جملات عاطفی (شاد، غمگین و خشمگین) بودند که به صورت معنی‌دار، بی‌معنی و فیلتر شده...

زبان شناسی جنسیت یکی از شاخه های مورد توجه در حوزه جامعه شناسی زبان است که به مطالعه تأثیر متغیر جنسیت بر ایجاد گوناگونی های زبانی می پردازد. از آنجا که بیشتر مفاهیم اجتماعی  فرهنگی و از جمله مفهوم جنسیت، مفاهیمی چند بعدی هستند، برداشت های تک بعدی و مطلق از این مفاهیم منجر به نوعی سطحی نگری به ویژه در حوزه های پژوهشی می شود. هدف این مقاله در درجه اول معرفی لایه های مختلف زبان شناسی جنسیت و به ب...

حمیدیان, اکرم, قانعی‌راد, محمدامین, موسوی, سید یعقوب,

امروزه مسئله هویت‌های قومی ‌به مسئله‌ای جهانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است. هویت قومی‌ تنها یکی از هویت‌های چندگانه انسان است که با سایر هویت‌های او، از جمله هویت جنسیتی به عنوان یکی از حلقه‌های ثابت هویتی کنشگران در کنش و واکنش است و برآیند این تعاملات است که در تعریف و بازتعریف هویت‌های چندگانه‌ اثر دارد. این مقاله با کاربرد نظریه کهن‌گرایان و نوگرایان به بررسی هویت قومی ‌ش...

آریانی, ابراهیم, امیدوار, عظیم, نریمانی, آمنه, کمانگر, کیوان,

  Abstract   Background & Aim: Research in the field of health is essential for the development of health care and plays a central role in medical sciences. Accordingly this study was undertaken to determine research self-efficacy of female and male nursing students in higher education.   Material & Methods: It was a descriptive, cross sectional study. The research po...

ژورنال: رویش روانشناسی 2019
رضیان, شیما, رفیعی پور, امین, شهرابی فراهانی, هانیه,

Social anxiety disorder (SAD) a type of psychological disorder with persistent fear and avoidance of social situations due to fears of evaluation. SAD is associated with significant impairment in social and work functioning. Gender differences in social anxiety disorder are important for treatment seeking. Although SAD is One of the most common psychological disorders, there has been few resear...

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎوش وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪذ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ دو ﺟﻨﺲ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﺟ...

ژورنال: :جامعه شناسی کاربردی 0
تقی آزاد ارمکی, جامعه شناسی دانشگاه تهران فاطمه مدیری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات...,

در تبیین علل دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان، کالت [1] با ترکیب تئوری ریسک گریزی و تئوری قدرت – کنترل، دینداری زنان را به اقتدار پدر سالارانه یا برابر طلبانه در خانواده ایشان مربوط می‏کند. از طرف دیگر علی‏رغم تحقیقات گوناگون که یافته دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان را تأیید می‏کند، لوونتال معتقد است که این یافته در همه جوامع و فرهنگ‏ها و مذاهب مشاهده نمی‏شود و تفاوت‏هایی در این زمینه وجود دار...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
سید حسن اسلامی, دکترای فلسفه دین، استادیار دانشگاه اد...,

امروزه نظریه اخلاق مراقبت، به مثابه بدیلی برای نظریه های اخلاقی سنتی که مردسالار قلمداد می شود، از سوی برخی فمینیست ها ارائه شده است. خانم کَرول گیلیگان روش کولبرگ را در رشد قضاوت اخلاقی کودکان به کار گرفت و به نظریه ای در اخلاق رسید که آن را «اخلاق مراقبت» (ethics of care) نامید. یافته های وی بعدها به دست فیلسوفان و متفکران زن فمینیست تکمیل شد و به صورت نظریه ای اخلاقی در برابر نظریات رایج غرب ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید