نتایج جستجو برای: جوشکاری پالسی

تعداد نتایج: 2147  

حسین جغتایی, فرشید مالک قاینی, محمد جواد ترکمنی, محمد صفا عین الدین, مصطفی جوکار,

ژورنال: :فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2014
مصطفی جوکار, فرشید مالک قاینی, محمد جواد ترکمنی, حسین جغتایی, محمد صفا عین الدین,

ژورنال: :پژوهش فیزیک ایران 0
مصطفی جوکار, m jokar department of materials engin..., f malekghaini department of materials..., m j torkamany iranian national center..., m sheikhi department of materials eng...,

مساحت و نسبت عمق به عرض جوش را می توان به عنوان مهم ترین عامل های هندسی در جوشکاری لیزر پالسی در نظر گرفت. در این پژوهش اثر افزودن گازهای دی اکسیدکربن و اکسیژن به گاز محافظ آرگون بر خواص جوش لیزر پالسی فولاد کم کربن بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق با افزایش گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن تا 10 و 15 درصد حجمی به گاز آرگون، مساحت ناحیه جوش ابتدا کاهش و در ادامه با افزایش این گازها، مساحت حوض...

فرشید مالک قاینی, محمد جواد ترکمنی, مصطفی جوکار,

استفاده از جوشکاری لیزری در صنایع بسیار وسیع است. نقش گاز محافظ در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG با توجه به کوتاه بودن زمان ماندگاری مذاب در دماهای بالا متفاوت از نقش آن در سایر روش­های جوشکاری ذوبی معمول است. در این پژوهش اثر افزودن گاز دی­اکسید­کربن به گاز محافظ آرگون بر خواص جوش لیزری فولاد کم کربن ST14 در راستای بهبود شکل جوش و کاهش هزینه­های گاز محافظ بررسی شد. مشاهده شد افزایش درصد دی اکسید ک...

ببه وسیله مدل‌های فیزیکی ارتباط بین متغیرهای جوشکاری و ترک گرم بر قرار می‌شود. این مدل‌ها در مقیاس‌های میکرو، میانه و ماکرو موجود هستند. در این پژوهش ورقی از جنس آلومینیوم 6061 به وسیله یک دستگاه لیزر پالسی Nd:YAG مورد جوشکاری قرار گرفت. برای اولین بار قطر بازوهای دندریتی در جوش لیزر آلومینیوم اندازه‌گیری و نتایج با مدل‌های انجمادی مقایسه شد. بر خلاف پیش‌بینی مدل‌های ایجاد ترک گرم افزایش قطر با...

حمید غیور, محسن جهانیان نجف آبادی, مسعود کثیری,

در این پژوهش به بررسی ساختار میکروسکوپی و خواص سایش روکش ایجاد شده بر سطح فولاد ساده کربنی پرداخته شد. بدین منظور نمونه هایی از جنس فولاد ساده کربنی توسط روش جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ  (GTAW)با یک نوع الکترود بدون پوشش تجاری در دو حالت جریان پیوسته و پالس روکش کاری شدند. مقطع عرضی نمونه ها به وسیله ی میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. به کمک آزمون سختی سنجی، مقدار ...

ژورنال: مواد نوین 2012
بهزاد بهنام, حامد ثابت, محمدرضا شادی,

در این پژوهش، اثر متغیرهای جوشکاری (شدت جریان، جوشکاری پالسی و غیر پالسی) بر ریزساختار، ویژگیهای مکانیکی (کشش و سختی) و مقاومت الکتریکی آلیاژ 80Ni-20Cr بررسی شده است. برای این منظور، مفتول هایی بـه قطـر 2 میلـی متر تهیه و در شرایط گوناگون مورد جوشکاری قرار گرفتند. سپس نمونه هایی جهت بررسی متالوگرافی نوری، SEM، آزمـون کشش، سختی و مقاومت الکتریکی تهیه شدند. نتایج آزمونهای متالوگرافی نوری و SEM...

ژورنال: مهندسی دریا 2017

In the marine industries, defects in welded joints are repaired to improve the performance. It is possible that a welded joint is repaired once or twice. In this research, effect of repair on microstructure, mechanical properties and corrosion behavior of welded joints of 5083-H321 aluminum alloy using pulsed MIG process was investigated. The results show that excess heat due to increasing the ...

ژورنال: :فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 0
محسن جهانیان نجف آبادی, کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشر..., استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، ..., استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، ...,

در این پژوهش به بررسی ساختار میکروسکوپی و خواص سایش روکش ایجاد شده بر سطح فولاد ساده کربنی پرداخته شد. بدین منظور نمونه هایی از جنس فولاد ساده کربنی توسط روش جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ  (gtaw)با یک نوع الکترود بدون پوشش تجاری در دو حالت جریان پیوسته و پالس روکش کاری شدند. مقطع عرضی نمونه ها به وسیله ی میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. به کمک آزمون سختی سنجی، مقدار ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید