نتایج جستجو برای حداقل مربعات معمولی

تعداد نتایج: 40332  

هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می‌دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد...

هدف اصلی این مطالعه بررسی مدل­های فضایی و روش­های  متعارف برآورد مدل­های مکانی نظیر حداقل مربعات معمولی و رهیافت جدیدتر رگرسیون وزنی جغرافیایی می­باشد. برای این منظور نقاط ضعف و قوت هر دو رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی با ارائه یک مثال ساده مورد توجه قرار گرفته و بر اساس چارچوب نظری هر دو روش، رهیافت مناسب برای برآورد مدل­های مکانی ارائه شده است. نتایج مقایسه این دو روش نشا...

با توجه به اهمیت بالای اثر تغییرات کاربری سرزمین در آینده، لازم است الگوی رشد و تغییر کاربری‌ها قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان امور مربوط ارائه شود. هدف این پژوهش مدل‌سازی تغییرات کاربری سرزمین در منطقة کوهمره سرخی استان فارس با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای پیش‌پردازش متغیرها و مدل‌سازی با استفاده از شبکة عصبی است. بدین منظور نقشه‌های کاربری سرزمین با...

بنفشه زهرایی, سید موسی حسینی, عبدالحسین هورفر,

در این تحقیق، دو روش حداقل مربعات معمولی و الگوریتم ژنتیک دو- دویی به منظور تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش (n, k) مورد استفاده قرار گرفته است. کارآیی این دو روش با بکارگیری پارامترهای تخمینی در شبیه سازی هفت واقعه بارندگی-رواناب واقع در حوضه Heng-Chi در شمال تایوان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از معیارهای نکوئی برازش در مورد نتایج هر دو مدل نشان داد که مدل الگوریتم ژنتیک قادر به بهبود مع...

روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته کارایی مناسب خود را برای حل معادلات دیفرانسیلی مشتقات جزیی حاکم بر مسائل مهندسی نشان داده‌است. این روش بر پایه کمینه کردن تابعک حداقل مربعاتی استوار است. تابعک حداقل مربعاتی به صورت مجموع وزن‌داری از باقیمانده‌ی معادله دیفرانسیلی و شرایط مرزی حاکم تعریف شده‌است. معمولا از تابع تخمین حداقل مربعات متحرک (MLS)، برای ساختن توابع شکل در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسس...

ژورنال: :نشریه جنگل و فرآورده های چوب 2015
سارا عزیزی قلاتی, کاظم رنگزن, ایوب تقی زاده, شهرام احمدی,

با توجه به اهمیت بالای اثر تغییرات کاربری سرزمین در آینده، لازم است الگوی رشد و تغییر کاربری ها قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی به مسئولان و تصمیم گیرندگان امور مربوط ارائه شود. هدف این پژوهش مدل سازی تغییرات کاربری سرزمین در منطقة کوهمره سرخی استان فارس با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای پیش پردازش متغیرها و مدل سازی با استفاده از شبکة عصبی است. بدین منظور نقشه های کاربری سرزمین با...

ژورنال: :تحقیقات منابع آب ایران 0
سید موسی حسینی, دانشجوی دکترای منابع آب/ دانشکده آب و..., استادیار/ دانشکده فنی دانشگاه تهران، ..., استادیار/دانشکده آب و خاک، دانشگاه ته...,

در این تحقیق، دو روش حداقل مربعات معمولی و الگوریتم ژنتیک دو- دویی به منظور تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش (n, k) مورد استفاده قرار گرفته است. کارآیی این دو روش با بکارگیری پارامترهای تخمینی در شبیه سازی هفت واقعه بارندگی-رواناب واقع در حوضه heng-chi در شمال تایوان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از معیارهای نکوئی برازش در مورد نتایج هر دو مدل نشان داد که مدل الگوریتم ژنتیک قادر به بهبود مع...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0
منصور خلیلی عراقی, استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران حس..., استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یز..., دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه ...,

هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد...

سابقه و هدف: در علوم خاک، برای ارزیابی درجه سدیمی‌بودن خاک از دو ویژگی مهم نسبت جذب سدیم و درصد سدیم تبادلی استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری درصد سدیم تبادلی، اندازه‌گیری ظرفیت تبادل کاتیونی ضروری است که اندازه‌گیری آن وقت‌گیر، پرهزینه و همراه با خطا است. به‌منظور تخمین غیر مستقیم درصد سدیم تبادلی، استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک بسیار بهینه و اقتصادی‌تر می‌باشد. تحقیقات نشان داده‌اند که بین د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید