نتایج جستجو برای حقوق مالکیت فکری

تعداد نتایج: 45212  

قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ٢)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت‌های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به‌روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل‌یادآوری است که این قاعده در پژوهش‌های ...

سعید حبیبا,

حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می گردد که امروزه یکی از عمده ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یکسو، کشورهای توسعه ی...

ژورنال: حقوق پزشکی 2014

Cinema in classification of arts, is known as seventh art that includes collection of other arts like literature, music and performance. Cinematographic work is a collective work and needs cooperation of a lot of experts. As a number of people play role in making a film, finally who owened economical and moral rights of film and indeed intellectual property rights of cinematographic work? In th...

ژورنال: :صفه 0
محمد روشن, پژوهشکدة خانواده دانشگاه شهید بهشتی م..., دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ...,

معماری هنر است و به تعبیری دقت ذوق و اندیشه است و آن کس که بدین معیار اثری خلق کند حق استفاده انحصاری از آن را دارد.قانون گذار در بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان1348، یکی از آثار در معرض حمایت را اثر معماری، از قبیل طرح و نقشه ساختمان اعلام کرده است.در این قانون به معمار «پدیدآورنده» و به آنچه که از راه دانش یا هنر و نیز ابتکار معمار پدید می آید، بدون در نظر گرفتن طری...

حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...

ژورنال: بسپارش 2013
ندا گرشاسبی‌نیا,

امروزه یکی از گفت‌وگوهای مهم اقتصادی مباحث حقوق مالکیت فکری (IPRs) است که مطالعات بی‌شماری در این زمینه در حال انجام است. ایران نیز به سهم خود در این زمینه فعال بوده و مطالعات زیادی در زمینه یاست‌گذاری و بررسی‌های مربوط به این حقوق در مراکز مختلف حقوقی، صنعتی و دانشگاهی انجام می‌پذیرد. شناخت دقیق این حقوق، مزایا و معایبی که برای کشورها به همراه دارد از ضروریات سیاست‌گذاری کشورهاست. نویسنده بر ا...

طرح مسئله: امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه ا قتصاد، صنعت، تجارت و رفاه و سلامت اجتماعی جوامع اهمیت زیادی یافته است. روش: در این مقاله سعی شده است به تشریح روابط میان حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت چنین اختراعاتی و حق بر سلامت افراد پرداخته شود و اعلامیه ها و موافقت نامه های بین المللی در این خصوص نیز برر سی شده و راهکاره...

طرح مسئله: امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه ا قتصاد، صنعت، تجارت و رفاه و سلامت اجتماعی جوامع اهمیت زیادی یافته است. روش: در این مقاله سعی شده است به تشریح روابط میان حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت چنین اختراعاتی و حق بر سلامت افراد پرداخته شود و اعلامیه ها و موافقت نامه های بین المللی در این خصوص نیز برر سی شده و راهکاره...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید