نتایج جستجو برای خلق دانش سازمانی

تعداد نتایج: 79506  
ژورنال: :پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 0

در اقتصاد جدید، دانش نقش کلیدی در جامعه ایفا می کند و خلق دانش کلید رشد است. باور بر این است که عوامل سازمانی متفاوتی بر خلق دانش تأثیر دارد. در این مطالعه محققان به بررسی نقش هوش سازمانی بر خلق دانش از راه یادگیری سازمانی پرداخته اند. برای آزمون 3 فرضیه پژوهش از نمونه 140 نفره از کارکنان دفتر مرکزی شرکت سایپا یدک استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه علی بسیار قوی میان هوش سازمانی و یادگیری سازم...

علیرضا بخشی زاده, فرج الله رحیمی, منصور زراء نژاد,

فرهنگ سازمانمی تواند چالش بزرگی برای انجام هر برنامه دانشی باشد و با این حال نیز شناخت کمی از چگونگی مشارکت یا ممانعت فرهنگ سازمانی در اجرای مدیریت دانش وجود دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف امکان سنجی اجرای یک برنامه مدیریت دانش در شرکت ملی حفاری ایران؛ درصدد آزمون تجربی چارچوب مفهومی برای ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش است. برای این منظور،‌ پرسشنامه و روش‏های تجزیه و تحلیل آما...

محمد عثمان حسین بر, مهدی جان احمدی گل,

پژوهش حاضر سازمان‌های آموزشی را به عنوان یکی از انواع مهم سازمان‏ها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق به بررسی رابطه جو اخلاقی و ابعاد آن با خلق دانش پرداخته شده است. تحقیق مورد نظر از جهت ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارمندان شاغل در حوزه ستاد مرکزی و معاونت‏های دانشگاه علوم پزشکی بی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی شرکت بیمه آسیا بوده است که بدین منظور 286 نفر از کارکنان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید متخصصین این حوزه رسیده و پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان به منظور تحلیل داده ه...

چکیده امروزه سازمان ها به منظور توسعه خود، به خلق و تسهیم دانش نیازمندند و این دو میسر نمی گردد مگر در سایه اعتماد سازمانی. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چندگانه بین تسهیم دانش و خلق دانش با اعتماد سازمانی کارشناسان در پردیس فنی دانشگاه تهران انجام شده است. روش پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده و تعداد 100 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیدند. داده‌های تحقیق از طریق آزمونt تک...

محمد رضا داور پناه,

دانش منبعی ارزشمند برای توانمندساختن سازمان‌ها در جهت نوآوری و رقابت است. این دانش در میان کارکنان و همچنین از طریق حس همجوشی میان آنان به وجود می‌آید. فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارائة دانش، توزیع دانش، و کاربرد دانش است. برای تبدیل دانش به یک کالای سرمایه‌ای، سازمان‌ها ‌باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالیت‌های مدیریت دانش بکوشند. ول...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

این تحقیق ، رابطه میان عوامل محیط کاری ، متغیرهای جمعیت شناختی و فرایند خلق دانش سازمانی را بررسی می کند . سوالات تحقیق عبارتند از : عوامل محیط کاری و متغیرهای جمعیت شناختی که خلق دانش سازمانی را افزایش می دهند یا باز می دارند کدامند؟ و این عوامل چگونه به فرایندهای خلق دانش سازمانی مربوط می شوند ؟ این تحقیق در دانشگاه کاشان و بین اعضاء هیأت علمی این دانشگاه صورت گرفت و جمعاً 120 پرسشنامه از بین...

آرزو نعیمی مجد, محمود اکرامی,

چکیده پژوهش حاضردرجهت تقویت مدیریت دانش برپایه فرهنگ سازمانی کارکنان شاغل در ادارات  مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. تعداد 61نفرازمدیران و کارشناسان ارشد ده اداره ازمناطق 21گانه به صورت چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه های فرهنگ سازمان و مدیریت دانش هریک بااعتبار 95/0=α روی افرادگروه نمونه اجراگردید. بااستفاده ازمدل t تک گروهی  میزان هریک ازمتغیرهای فرهنگ سازمان (فرهنگ قومی، فرهنگ ادهوکرا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود