× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای خلق دانش سازمانی

تعداد نتایج: 81445  
ژورنال: :مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین 0
لیلا نعمتی انارکی, leila nemati anaraki phd, library and...,

مقدمه: پویایی اقتصاد نوین مستلزم این است که پژوهشگران در عرصه های گوناگون از جمله علوم پزشکی نه تنها اقدام به تولید سریع دانش نمایند، بلکه از طریق اشتراک دانش به کسب و کاربرد آن اقدام نمایند. بنابراین تعیین فاکتورهای مؤثر در اشتراک دانش برون سازمانی امروزه مورد توجه متخصصین علم اطلاعات می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تأیید عوامل مؤثر بر اشتراک دانش برون سازمانی و شاخص های آن میان اعضای هیأت ع...

ژورنال: :چشم انداز مدیریت بازرگانی 0
علی رضائیان, * استاد، دانشگاه شهید بهشتی روح الله ..., ** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی ...,

با توانمندسازی شبکه دانش سازمان، بستری مناسب برای تولید، اشتراک و به کارگیری دانش و درنهایت بازتولید دانش فراهم می شود که به فرآیند تبدیل هوش فردی کارکنان به هوش سازمانی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نحوه تعامل بین هوشمندی سازمانی و ابعاد شبکه های دانش در «مرکز پژوهش صنعت خودرو» است. پژوهش حاضر از نوع تلفیقی (کیفی و کمّی) است. اطلاعات مربوط به مبانی نظری موضوع و پیشینه با روش کتابخانه ای از ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2007
علی گزنی,

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی 2014
محمدابراهیم مداحی, لیلا مداح,

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با خلق منفی بر اضطراب و استرس دانش­آموزان مدارس متوسطه پسرانه­ی شهر کاشان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آزمایشی بوده و طرح پژوهش از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل می­باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 93-1392 شهر کاشان بوده و نمونه­ی تحقیق شامل 30 دانش­آموز به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنت...

ه در زمینه رابطه ابعاد خلق و خو با بازداری پاسخ در دانش­آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله­ای شواهد محدودی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد خلق و خو در پیش‌بینی بازداری پاسخ در دانش­آموزان دارای نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله­ای بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر شهر اردبیل در سال تحصیلی 90-1389 بودند. نمونه پژوهش 75 دانش­آموز دختر د...

رضا صالح زاده, علی صفری, فردین شورج,

در سالهای اخیر خلق دانش و مدیریت دانش عواملی برجسته برای رقابتپذیری سازمانها و عملکرد وموفقیت سازمانی شدهاند. سازمانهای موفق آنهایی هستند که بهطور مدوام دانش جدید خلق کنند، بهصورت گستردهای آ ن ر ا د ر سراس ر سازما ن اشاع ه دهن د و ب ا سرعت زیاد این دانش را در فناوریها،محصولات و خدمات جدید به کار گیرند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان مدیریت دانش،کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بود. نمونه آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

لذا با توجه به اهمیت موضوع انتقال دانش و نوآوری در بهبود عملکرد سازمانها، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر انتقال دانش و عوامل موثر برآن(از قبیل فناوری اطلاعات، فرهنگ، یادگیری و غیره) بر نوآوری سازمانی در شرکت پایانه های نفتی ایران تدوین گردیده است. این تحقیق بر مبنای روش پژوهشی، توصیفی- پیمایشی طراحی شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات نیز از نظرات مدیران و کارشناسان در شرکت پایانه های نفتی ایران از ط...

ژورنال: :رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) 0
علم خان کوچراف, استاد دانشگاه ملی تاجیکستان,

میرزا تورسون زاده، شاعر خلقی تاجیکستان، از زمرۀ ادیبان و سخنورانی است که احوال و آثار او را تعداد زیادی از محققان و سخنوران تاجیک بررسی کرده اند. در این مقاله، نگارنده پس از بیان شرح حالی مختصر از این ادیب توانمند، به ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی او پرداخته است. طبق اسناد و مدارک موجود، تورسون زاده همیشه در جوش واقعه های سیاسی و اجتماعی قرار داشت و همواره همدم و هم نفس خلق عزیزش بود؛ از همین رو،...

چکیده: پژوهش حاضر با هدف الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان انجام گرفت. این پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران دوره متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ که تعداد آنها ۳۰۱۶ نفر بودند تشکیل می دادند. حجم نمونه براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مو...

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی) 0
وحید ناصحی فر, vahid nasehifar faculty member in bus..., mahboubeh habibi badrabadi phd studen..., ali habibi badrabadi m.s. of it at kh...,

شناسایی عوامل مؤثر بر خلق دانش در سازمان، اولین گام در تدوین برنامه های گسترش دانش آفرینی و نوآوری در سازمان به شمار می آید. ویژگی های ساختار سازمانی از جمله عوامل مؤثر بر خلق دانش در سازمان ها به شمار می آید. در این پژوهش پس از شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر خلق دانش در سازمان ها با تکیه بر پژوهش های پیشین و ادبیات موضوع، به صورت موردی عوامل ساختاری مؤثر بر خلق دانش در سازمان امور مالیاتی کشور ...