نتایج جستجو برای خلق دانش سازمانی

تعداد نتایج: 79506  
ژورنال: :نشریه مدیریت ورزشی 2009
محمود گودرزی, مجتبی ابوترابی, مهدی دستی گردی, کاظم دستی گردی,

به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصادهای جهانی، سازمان های امروزی باید به طور مؤثر به سمت منابع دانش حرکت کنند. مدیریت دانش بهینه سازی دانش سازمانی به منظور دستیابی به افزایش عملکرد با استفاده از روش های متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی بود. روش تحقیق توصیفی است و از آنجا که وضع موجود و ویژگی های جمعیت شناختی بررسی شد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1391

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید مهمترین و ارزشمند ترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است عامل انسانی در سازمان تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران- متخصصین کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده های مختلف شغلی در برمی گیرد نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1392

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش که در سال های اخیر از کلیدی ترین منابع یک سازمان محسوب می شوند، به تبیین نقش این دو دارایی ناملموس و منبع استراتژیک سازمانی در توسعه پایدار و مزیت رقابتی سازمانی می پردازد. انتقال و تسهیم دانش و اطلاعات در سطح کلان و خرد بین افراد وسازمان ها، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل می کنند. به همین دلیل اهمیت تعاملات مبتنی بر اعتماد و...

ژورنال: :پژوهشنامه مدیریت اجرایی 2012
حسنعلی آقاجانی, سید علی اکبر حسین زاده,

مدیریت دانش، به عنوان عاملی استراتژیک در تصمیم­گیری، مستقیماً بر اثربخشی و رقابت­پذیری سازمان ها تأثیر می­گذارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت­های کوچک و متوسط سازمان صنایع و معادن استان مازندران بر اساس مدل نوناکا و تاگوچی است. جامعه ی آماری، 1151 نفر از مدیران شرکت های فعال در سازمان مذکور بوده است که تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوری داده‏ها...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات 2011
محمد حقیقی, معصومه پهلوانی, محمد رضا سعدی,

خلق دانش و نوآوری که یکی از مزیت‎های رقابتی مهم در اقتصاد مدرن تلقی می‎شود، در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سؤال اصلی در این پژوهش این است: چه عواملی در خلق دانش در پروژه‎های تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی تأثیرگذارند؟ برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش میدانی و ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جهت بررسی میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از تکن...

ژورنال: :ناتوانی های یادگیری 0

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت ها ی تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایتاجتماعی دانش آموزان ناتوان یادگیری انجام شد . بدین منظور با است فاده از طرح آزمایشی با پیش آزمون وپسآزمون با گروه کنترل از بین دانش آموزان ناتوان یادگیری شهر تهران و نمونه در دسترس، 28 نفرانتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند . هر دو گروه با استفاده از مقیاس کفایتاجتماعی فلنر ، پرسش نامه خودپنداره ب...

ژورنال: :چشم انداز مدیریت دولتی 0
علی رضاییان, دانشگاه شهید بهشتی بهروز قلیچ لی, دانشگاه شهید بهشتی حمیدرضا نظری, دانشگاه شهید بهشتی,

دو هدف عمده که سازمان ها در عصر دانش محور به دنبال تحقق آن هستند عبارتند از خلق و به کارگیری دانش. خلق دانش سبب ایجاد و حفظ مزیت رقابتی سازمان می شود. بر این اساس، شناسایی پیش زمینه ها و زمینه های خلق دانش، یکی از موضوع های محوری و کلیدی در بسیاری از پژوهش ها بوده است. افراد و کارکنان، ایجادکنندگان دانش در درون سازمان هستند. بنابراین، یافتن زمینه هایی که منجر به انگیزش بهتر کارکنان در جهت خلق د...

ژورنال: :مدیریت نظامی 0

در عصر دانایی که دانش مهمترین سرمایه هر سازمان و جامعه ای محسوب می شود، مدیریت دانش وظیفه سازمان هایی است که می خواهند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند. بسیاری از سازمان ها که می خواهند بقا و موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند، مدیریت دانش را در پیش گرفته اند. اما موفقیت این امر مستلزم آن است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله ساختار و فرهنگ سازمانی دارای ویژگی های خاصی بوده و از انسجام...

با توجه به شتاب تحولات، محیط رقابتی و عدم اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانش، راهبردی ترین منبع برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار می رود و به همان اندازه که مدیریت دانش در به دست آوردن مزیت رقابتی مهم است، فرهنگ سازمانی نیز در اجرا و حمایت مدیریت دانش مهم است. این مقاله در مرحله اول شاخص ها یا عواملی تبیین کننده فرهنگ سازمانی در ایران شناسایی و با استفاده از آنها الگوی فرهنگ سازمانی بکاربرن...

پژوهش حاضر به‌دنبال ارایه‌ی چارچوبی در تبیین ارتباط بین توسعه‌ی فرایندهای مدیریت دانش با انواع فرهنگ‌های سازمانی است. برای این‌منظور از جو سازمانی که در این‌جا زیر عنوان جو دانشی، مفهوم‌سازی گردیده، استفاده شده است. در این چارچوب، چنین بیان شده است که فرهنگ نوآورانه از جو خلاق حمایت می‌کند و از این‌رو فرایند تولید و اکتساب دانش تقویت و بر دارایی دانش مفهومی سازمان افزوده می‌گردد. فرهنگ تداوم رو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود