نتایج جستجو برای دانشگاه فرهنگیان

تعداد نتایج: 98497  

    اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت و نقش سازندة معلمان در تعیین سرنوشت آینده‌سازان جامعه، تأمین و تربیت آنان را به عنوان اساس و مبنای آموزش‌وپرورش ضروری می‌کند. لذا کیفیت عمر کاری فرهنگیان که در برگیرندة نتایجی مانند رضایت‌مندی شغلی، فرصت‌های رشد و مسائل روان‌شناختی برای آنان، و دستاوردهایی مانند مدیریت مشارکتی، غنی‌سازی شغلی و شرایط مطمئن برای سازمان است، اهمیت می‌یابد. بدین منظور تحلیل محتوای ا...

ژورنال: :مدیریت فرهنگ سازمانی 2015
ندا زجاجی, کمال درانی,

اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت و نقش سازندة معلمان در تعیین سرنوشت آینده سازان جامعه، تأمین و تربیت آنان را به عنوان اساس و مبنای آموزش وپرورش ضروری می کند. لذا کیفیت عمر کاری فرهنگیان که در برگیرندة نتایجی مانند رضایت مندی شغلی، فرصت های رشد و مسائل روان شناختی برای آنان، و دستاوردهایی مانند مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط مطمئن برای سازمان است، اهمیت می یابد. بدین منظور تحلیل محتوای اهداف...

هدف: هدف پژوهش کیفی حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های بومی دانشگاه ناب در دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوی دانشگاه ناب می باشد. روشها: روش پژوهش حاضر کیفی از نوع داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) می باشد. بدین منظور از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.. به منظور تحلیل داده ها نیز از سیستم کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی بوشهر بود. همۀ دانشجومعلمان ورودی سال‌های 91 و 92 (465 نفر) این پردیس در سال تحصیلی 93-94 جامعۀ آماری این پژوهش بودند که با به‌کارگیری روش تمام‌شماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ دانشجویان دانشکده (Pace & Kuh, 1998) استفاده شد. باتوجه‌به نتایج حاصل از تحلیل رگرس...

پ پرخاشگری از جمله موانع اصلی برقراری ارتباط سالم، مؤثر و هم چنین سازگاری با سایر اعضای جامعه است. سازگاری یکی از مؤلفه های مورد نیاز زندگی اجتماعی است. خانواده به عنوان اولین اجتماعی که فرزندان در آن به یادگیری می پردازند، مهم و قابل تأمل است. از این رو، این پژوهش با هدف شناخت رابطه بین عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژو...

ژورنال: فرهنگ خراسان 2018

پ پرخاشگری از جمله موانع اصلی برقراری ارتباط سالم، مؤثر و هم چنین سازگاری با سایر اعضای جامعه است. سازگاری یکی از مؤلفه های مورد نیاز زندگی اجتماعی است. خانواده به عنوان اولین اجتماعی که فرزندان در آن به یادگیری می پردازند، مهم و قابل تأمل است. از این رو، این پژوهش با هدف شناخت رابطه بین عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژو...

ژورنال: پژوهش های معلم 2019

هدف از این پژوهش بیان و تحلیل تجارب معلمی بنده از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان با روش خودکاوی روایتی بود.منبع داده های پژوهش، تجارب و خاطرات اینجانب؛ دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه ی روایت نگاری تنظیم گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد آشنایی با حرفه ی معلمی از طریق علاقه ی خود نویسنده نسبت به این حرفه، از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و ... باعث شد تا اینجانب به معلمی گرایش...

ژورنال: پژوهش های معلم 2017

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر(1400 نفر)مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فرهنگیان استان فارس بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تعداد 302 نفر طبق جد...

ژورنال: تدریس پژوهی 2018

هدف: هدف این پژوهش بیان و تحلیل تجارب زیسته نویسندۀ اول از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باروش خودمردم نگاری بود. روش: این پژوهش رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه دارد. منبع داده‌های پژوهش، تجارب و خاطرات یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه روایت‌نگاری تنظیم گردید. روایت‌های پژوهشگر کدگذاری شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آشنایی با حرفۀ معلمی از طریق خانواده، برخی معلمان، امنی...

   این پژوهش، با هدف شناسایی وضعیت موجود رهبری خدمتگزار، در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. جامعة مورد مطالعه، شامل کلیة اعضای هیت‌علمی دانشگاه فرهنگیان (707 نفر) می‌باشد، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 356 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای سنجش رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان، از مقیاس چند بعدی اندازه‌گیری رهبری خدمتگزار دیرندانک و نئوجتن (2011) ([1]SLS) »، استفاده شده ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود