نتایج جستجو برای درس‌پژوهی

تعداد نتایج: 13  
حسن نادعلی‌پور, مهدی قنبری,

فرآیند اشاعه‌ی نتایج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌ها‌ی پژوهش مورد قبول دانشمندان، استادان و پژوهشگران قرار گرفت. از منظر دیگر، به‌استناد تفاوت پژوهش‌های کمی و کیفی، اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات کیفی دارای ظرافت‌های خاص خود بوده و درمورد روش درس‌پژوهی به‌عنوان یکی از راهبردهای پژوهشی که اصول کیفی‌پژوهی در آن ملحوظ است، این ظرافت مشهود‌تر می‌باشد. نظر به‌اینکه در زمینه‌ی‌ مورد بحث متاسفانه الگویی ...

ژورنال: تربیتِ معلم فکور 2016
حسن نادعلی‌پور, مهدی قنبری,

فرآیند اشاعه‌ی نتایج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌ها‌ی پژوهش مورد قبول دانشمندان، استادان و پژوهشگران قرار گرفت. از منظر دیگر، به‌استناد تفاوت پژوهش‌های کمی و کیفی، اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات کیفی دارای ظرافت‌های خاص خود بوده و درمورد روش درس‌پژوهی به‌عنوان یکی از راهبردهای پژوهشی که اصول کیفی‌پژوهی در آن ملحوظ است، این ظرافت مشهود‌تر می‌باشد. نظر به‌اینکه در زمینه‌ی‌ مورد بحث متاسفانه الگویی ...

حسن نادعلی‌پور, مهدی قنبری,

فرآیند اشاعه‌ی نتایج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌ها‌ی پژوهش مورد قبول دانشمندان، استادان و پژوهشگران قرار گرفت. از منظر دیگر، به‌استناد تفاوت پژوهش‌های کمی و کیفی، اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات کیفی دارای ظرافت‌های خاص خود بوده و درمورد روش درس‌پژوهی به‌عنوان یکی از راهبردهای پژوهشی که اصول کیفی‌پژوهی در آن ملحوظ است، این ظرافت مشهود‌تر می‌باشد. نظر به‌اینکه در زمینه‌ی‌ مورد بحث متاسفانه الگویی ...

ژورنال: تدریس پژوهی 2017

هدف: هدف این مطالعه شناسایی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس ­پژوهی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی بود. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را اساتید درس ­پژوهی استان خوزستان تشکیل دادند. نمونه­‌ها به­ صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده­‌ها (10 نفر) ادامه یافت. ملاک ان...

پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد سبک‌های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس‌پژوهی، همچنین ارائه پیشنهادهایی در مورد بهسازی آموزش از طریق استفاده از سبک‌های گوناگون تفکر در فرایند درس‌پژوهی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و پژوهشگر در جریان انجام آن از روش تحقیق زمینه‌ای بهره‌گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان دوره ابتدایی(1100 نفر) و متخصصان علوم‌تربیتی(250 نفر) شهر تهرا...

ژورنال: مدیریت ورزشی 2016

مطالعۀ شبه‌تجربی حاضر، به بررسی تأثیر استفاده از درس‌پژوهی به‌عنوان نمونه‌ای از پژوهش مشارکتی در کلاس درس بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی پرداخته است. برای گردآوری داده‌ها از روش‌های پژوهش توصیفی، موردکاوی و کیفی استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش تمامی معلمان تربیت بدنی شهر پیرانشهر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، دو نمونۀ ده‌نفری، یکی به‌عنوان گروه آزمایش و دیگری به‌عنوان گرو...

ژورنال: تدریس پژوهی 2017

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای درس‌پژوهی در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر اردبیل بود. روش: برای نیل به هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده­ های کیفی، سپس براساس یافته­ های آن، داده­ های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش معلمان ابتدایی شهر اردبیل با جمعیت 1957 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه ­گیری تصادفی ساده تعداد 298 نفر برای نمونه‌گیری برآورد شدند....

ژورنال: تدریس پژوهی 2017

هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه پرداخته است. روش: این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شد. جامعه آماری، دبیران و دانش­آموزان دختر پایه هشتم شهرستان­های استان تهران به روش خوشه­ای چند مرحله‌ای با حجم نمونه­ی120 دانش­آموز (چهار کلاس 30 نفره)  و 12 دبیر انتخاب و در دو گر...

ژورنال: تدریس پژوهی 2017
ابوالفضل بختیاری, جعفر ترک زاده, رحمت الله مرزوقی, عبدالخالق فلاحی, مهدی محمدی,

هدف: هدف کلی این پژوهش دستیابی به چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی بود. روش: طرح پژوهش، مطالعه موردی کیفی چندگانه بود. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب براساس رویکرد بافت آفرینی است. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش متشکل از 17 نفر از اعضای هیأت علمی‌متخصص در درس‌پژوهی، مدرسین درس‌پژوهی و معلمان مجری درس‌پژوهی بودند که با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار انتخاب شدند. کفایت تعداد مش...

ژورنال: تدریس پژوهی 2018

هدف: امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن برنامه‌های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دغدغه‌های کارگزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامه‌های درسی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کلاس درس است. «درس پژوهی» روشی برای اصلاح شیوه آموزش و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بهبود در...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود