نتایج جستجو برای دستگاه معادلات ماتریسی

تعداد نتایج: 52192  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایه 1393

بسیاری از مسائل علوم کاربردی و مهندسی منجر به معادلات ماتریسی خطی میشوند. به طورکلی معادلات ماتریسی خطی را میتوان با استفاده از روشهای مستقیم و روشهای تکراری حل کرد. روشهای مستقیم به دلیل حجم زیاد محاسبات و همچنین ذخیرهسازی و سرعت محدود کامپیوترها برای حل معادلات ماتریسی خطی با ماتریس ضرایب بزرگ، به ویژه معادلات ماتریسی خطی که ماتریس ضرایب آنها تنک هستند، مناسب نیستند. برای این گونه معادلات مات...

ایرج هرسینی, دکتر نیکخواه بهرامی,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی 1393

در این رساله، دو الگوریتم بلوکی برای حل دستگاه های خطی نامتقارن با چند طرف ثانی ارائه می شوند. این الگوریتم ها بر مبنای روش حداقل مانده ی کمترین توان های دومlsmr)‎) و فرآیند دوقطری سازی بلوکی 1 ‎block bidiagonalization1)‎)می باشند‎.الگوریتم های ‎bl-lsmr1‎و‎bl-lsmr2‎ به ترتیب با استفاده از می نیمم سازی نرم-2 ی هر ستون از معادله ی نرمال و می نیمم سازی نرم فروبنیوس ماتریس مانده ی معادله ی نرما...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1392

الگوریتم های تکراری در شاخه های جبر ماتریسی و دستگاه شناسایی مشهور هستند. برای مثال، استارک و نیتامر یک روش تکراری برای جواب های معادلات سیلوستر زمان پیوسته (ct)، ax+xb=f ارائه دادند. موکیدانی، زو و میزوکامی در مورد یک الگوریتم تکراری برای معادلات لیاپانو جبری تعمیم یافته بحث کردند. روش های ژاکوبی و گاوس سایدل برای ax=b، دو الگوریتم تکراری هستند. اخیرا، دو الگوریتم تکراری برمبنای گرادیان و یک ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1391

در این پایان نامه برخی معادلات ماتریسی خطی بازه ای معرفی شده اند. معادلات ماتریسی یکی از شاخه های مهم آنالیز ماتریسی می باشند که در زمینه های زیادی از علوم کاربرد دارند. همچنین تقریباً همه داده های حاصل شده از آزمایشات دقیق نیستند و محاسبات نیز خطا دارند. پس عدم قطعیت در ذات همه روش های علمی موجود است. از اینرو آنالیز بازه ای برای بررسی کردن این عدم قطعیت مطرح می گردد. پس اهمیت معادلات ماتریسی ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم 1390

در این پایان نامه ابتدا به معرفی معادله سیلوستر پرداخته و دو روش مستقیم برای حل آن ارائه می دهیم. در فصل سوم یک روش تکراری کارآمد را برای حل معادله ماتریسی خطی a(x)=e، با ماتریس حقیقی x معرفی می کنیم. می توان با استفاده از این روش تکراری حل پذیر بودن معادله ماتریسی خطی را به طور خودکار تعیین نمود. زمانی که معادله ماتریسی سازگار است، می توان برای هر ماتریس اولیهx_0، جوابی را در تعداد تکرار متناه...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1992
دکتر نیکخواه بهرامی, ایرج هرسینی,

هاشم مهرآذین,

در بررسی زیر پس از ذکر قضیه ی همیلتن – کیلی و یاداوری روش معمولی محاسبه ی تابع اکسپنانسیل (نمائی) ماتریسی ، ابتدا ثابت می کنیم که هر چند جمله ای درجه n ام که بیش از n ریشه داشته باشد متحد با صفر است . سپس با استفاده از آن ثابت می کنیم که حاصل جمع n چند جمله ای لاگرانژ از درجه n-1 که با ضرایب خاصی تعریف شده باشند برابر 1 است و این نتیجه را همراه با قضیه همیلتن – کیلی برای اثبات یک روش محاسبه تاب...

In this paper, a new approach is presented for solving nonlinear systems of equations in which a derivative-free nonmonotone strategy is employed. Besides, the new approach is equipped with a filter technique. Using this concept, we store some trial points that are probably ignored by some other line search methods. The new algorithm utilizes the information of existing points in the filter in ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده علوم 1393

در این رساله، روش تحلیلی- عددی جدیدی مبتنی بر خواصی از چندجمله ای های ماتریسی برای حل دستگاه های معادلات اپراتوری ارائه شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از برخی عناوین جدید در حوزه جبرخطی، چندجمله ای های ماتریسی و تعاریف مرتبط با آن را بیان می کنیم و نظر به ارتباط گسترده مفاهیم جبرخطی و نظریه اپراتورها، با تعریف اپراتور مناسب، معادله چندجمله ای ماتریسی را متناظر با دستگاه معادلات اپراتوری م...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود