× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای دستگاه معادلات ماتریسی

تعداد نتایج: 53509  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایه 1393

بسیاری از مسائل علوم کاربردی و مهندسی منجر به معادلات ماتریسی خطی میشوند. به طورکلی معادلات ماتریسی خطی را میتوان با استفاده از روشهای مستقیم و روشهای تکراری حل کرد. روشهای مستقیم به دلیل حجم زیاد محاسبات و همچنین ذخیرهسازی و سرعت محدود کامپیوترها برای حل معادلات ماتریسی خطی با ماتریس ضرایب بزرگ، به ویژه معادلات ماتریسی خطی که ماتریس ضرایب آنها تنک هستند، مناسب نیستند. برای این گونه معادلات مات...

ایرج هرسینی, دکتر نیکخواه بهرامی,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1391

در این پایان نامه برخی معادلات ماتریسی خطی بازه ای معرفی شده اند. معادلات ماتریسی یکی از شاخه های مهم آنالیز ماتریسی می باشند که در زمینه های زیادی از علوم کاربرد دارند. همچنین تقریباً همه داده های حاصل شده از آزمایشات دقیق نیستند و محاسبات نیز خطا دارند. پس عدم قطعیت در ذات همه روش های علمی موجود است. از اینرو آنالیز بازه ای برای بررسی کردن این عدم قطعیت مطرح می گردد. پس اهمیت معادلات ماتریسی ب...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1992
دکتر نیکخواه بهرامی, ایرج هرسینی,

ارزانی, فرشید, پیغامی, محمدرضا,

In this paper, a new approach is presented for solving nonlinear systems of equations in which a derivative-free nonmonotone strategy is employed. Besides, the new approach is equipped with a filter technique. Using this concept, we store some trial points that are probably ignored by some other line search methods. The new algorithm utilizes the information of existing points in the filter in ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده علوم 1393

در این رساله، روش تحلیلی- عددی جدیدی مبتنی بر خواصی از چندجمله ای های ماتریسی برای حل دستگاه های معادلات اپراتوری ارائه شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از برخی عناوین جدید در حوزه جبرخطی، چندجمله ای های ماتریسی و تعاریف مرتبط با آن را بیان می کنیم و نظر به ارتباط گسترده مفاهیم جبرخطی و نظریه اپراتورها، با تعریف اپراتور مناسب، معادله چندجمله ای ماتریسی را متناظر با دستگاه معادلات اپراتوری م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی 1390

: دراین پایان نامه دستگاه خطی معادلات ماتریسی ax=b،xc=d ویک حالت کلی تر ازآن یعنی axb=e، cxd=f رابدون قید و همراه باقیدهایی چون تقارن،تعامد،خودتوانی وترکیبی از آنهامورد مطالعه وتجزیه وتحلیل قرار می دهیم. جوابهای مشترک وکمترین توانهای دوم آنهارا بررسی کرده وبه حل مسأله مجاورت ماتریسی متناظرشان خواهیم پرداخت. برای حل مسأله مذکور از روشهای مستقیم وتکراری استفاده می کنیم،همچنین توسط مثالهای عددی کا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 1393

در این پایان نامه ، به بررسی چندین روش تکراری برای معادلات ماتریسی سیلوستر می پردازیم.و به چهار فصل تقسیم بندی می شود.در این پایان نامه ، به بررسی چندین روش تکراری برای معادلات ماتریسی سیلوستر می پردازیم. این پایان نامه را می توان به چهار فصل تقسیم کرد. در فصل اول تعاریف و قضایا و روش هایی را که در فصول بعد موردنیاز است مرور می شود.در فصل دوم روش gl-gmres و پیش شرط های ilu و ssor برای حل معادل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی 1393

در این رساله، دو الگوریتم بلوکی برای حل دستگاه های خطی نامتقارن با چند طرف ثانی ارائه می شوند. این الگوریتم ها بر مبنای روش حداقل مانده ی کمترین توان های دومlsmr)‎) و فرآیند دوقطری سازی بلوکی 1 ‎block bidiagonalization1)‎)می باشند‎.الگوریتم های ‎bl-lsmr1‎و‎bl-lsmr2‎ به ترتیب با استفاده از می نیمم سازی نرم-2 ی هر ستون از معادله ی نرمال و می نیمم سازی نرم فروبنیوس ماتریس مانده ی معادله ی نرما...