نتایج جستجو برای دقت سنجی

تعداد نتایج: 49809  

اشرف تخت اردشیر, شاه بختی رستمی, منصور حلیمی,

      امروزه با توجه به اهمیت مباحث مربوط به الگوها و روش‌های بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی از مهمترین رویکردهای رشته‌های مرتبط با علوم محیطی می‌باشد. هدف این تحقیق، گزینش بهترین روش درون‌یابی برای پهنه‌بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران به عنوان شاخص اقلیمی معرف پتانسیل مصرف انرژی هر منطقه است. در این راستا ابتدا با استفاده از دادههای درجه روزهای گ...

ژورنال: دانش آب و خاک 2016

اندازه گیری مقداردقیق رطوبت خاک درعلوم کشاورزی بسیارحائز اهمیت است. لذا استفاده از روشی که بتوانرطوبت را بدون دست خوردگی باسرعت ودقت بالابه دست آورد، دارای اهمیت است. درسالهای اخیراستفاده ازدستگاهکه میتواند رطوبت و هدایت الکتریکی خاک رادرمدت کوتاهی اندازه گیری نماید متداول (TDR) انعکاس سنج حوزه زمانیدر شرایط آزمایشگاهی بر روی خاک TDR شده است. هدف این تحقیق بررسی صحت داده های برداشت شده با دستگا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران 1378

در این تحقیق یک کارت ارزان قیمت گیرنده ‏‎gps‎‏ مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با طراحی و ساخت سخت افزار، این گیرنده راه اندازی و اطلاعات خروجی آن دریافت و ذخیره گردید. سپس داده های خام دریافت شده آشکار و اطلاعات زمان و مکان از آنها استخراج شد. مطالعات اولیه نشان داد که داده های موقعیت دارای خطاهایی تا دامنه چند صد متر و داده های زمان دارای خطاهایی متجاوز از 40 میکروثانیه میباشند. به منظور کاهش ای...

ژورنال: :دانش آب و خاک 0
معصومه فراستی, استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه راز..., دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه...,

اندازه گیری مقداردقیق رطوبت خاک درعلوم کشاورزی بسیارحائز اهمیت است. لذا استفاده از روشی که بتوانرطوبت را بدون دست خوردگی باسرعت ودقت بالابه دست آورد، دارای اهمیت است. درسالهای اخیراستفاده ازدستگاهکه میتواند رطوبت و هدایت الکتریکی خاک رادرمدت کوتاهی اندازه گیری نماید متداول (tdr) انعکاس سنج حوزه زمانیدر شرایط آزمایشگاهی بر روی خاک tdr شده است. هدف این تحقیق بررسی صحت داده های برداشت شده با دستگا...

ژورنال: :فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب 0
e maroufpoor, department of water engineering , uni..., regional water company of kurdistan, ...,

این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی روی بافت های دست خورده که درون گلدان هایی از جنس پی وی سی به  ارتفاع و قطر متوسط 300 ×250 میلی متر انجام گرفت. خاک های مورد استفاده، شن لومی، لوم شنی، لوم رسی شنی، لوم رسی و رسی با سه تکرار بودند. پس از حدود 24 ساعت از اشباع شدن هر بافت، اندازه گیری رطوبت به روش وزنی و با استفاده از tdr انجام شد. در این تحقیق تعیین رطوبت و ثابت دی الکتریک درسه پنجره برداشت و در سه ...

ژورنال: :پژوهش های اقلیم شناسی 0
منصور حلیمی, دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه ت..., کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهر..., استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام ن...,

امروزه با توجه به اهمیت مباحث مربوط به الگوها و روش های بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی از مهمترین رویکردهای رشته های مرتبط با علوم محیطی می باشد. هدف این تحقیق، گزینش بهترین روش درون یابی برای پهنه بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران به عنوان شاخص اقلیمی معرف پتانسیل مصرف انرژی هر منطقه است. در این راستا ابتدا با استفاده از دادههای درجه روزهای گرم و سرد30ایستگاه ه...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2003
باشی زاده فخار, حوریه, پنج نوش, مهرداد ,

Statement of Problem: Computer Sciences, in radiology, like other fields, is of high importance. It should also be noted that the accuracy of the technique and work conditions affects the radiographs information considerably. There for, in order to get more accurate diagnostic information, it seems necessary to investigate different digitized radiographic techniques and to compare them with the...

ژورنال: آموزش و ارزشیابی 2017

در یک دهه اخیر ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی توسط آموزش‌وپرورش رواج یافته است. از تکنیک‌های مورداستفاده در این شیوه ارزشیابی، استفاده از بازخورد، خود سنجی و همسال سنجی است. مطالعه کمی-کیفی ارزشیابی توصیفی از طریق پاسخگویی به این سؤال که کیفیت بازخوردهای معلمین، خود سنجی و همسال سنجی دانش‌آموزان چگونه بوده؟ هدف این مقاله است. شیوه تحقیق تلفیقی از روش‌های «اسنادی – توصیفی و پیمایشی» است. 64 مد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید