نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

عادل دمشقی, محمدحسین رفان, مهرنوش کمرزرین,

سامانة مکان­یاب تفاضلی برای تعیین موقعیت دقیق نیازمند پیشگویی تصحیحات تفاضلی برای زمان­های آینده است. این سامانه از دو ایستگاه ثابت و متحرک تشکیل شده است. اگر ماهواره­های دو ایستگاه دقیقاً یکسان باشد، منابع خطا در دو ایستگاه تقریباً نزدیک به هم خواهد بود، در این حالت فاکتورهای مختصات مکان مرجع برای جبران خطای مکان­یابی ایستگاه کاربر به عنوان فاکتورهای تصحیح‌شده قابل استفاده است. در این مقاله، از ...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2008
رامین کیامهر, مهدی اسحاق,

ارزیابی درونی برای مدل ژئوئید جاذبی ایران IRG04 براساس قانون انتشار خطاها (جذر میانگین خطای مربعی عمومی مدل) دقتی معادل 2/5 سانتی‌متر را برآورد می‌کند. باید توجه داشت که دقت ارزیابی شده از این روش یک ارزیابی نظری و اغلب بسیار خوشبینانه است و با واقعیت‌های عملی انطباق ندارد. روش آنالیز مؤلفه‌های واریانس روشی متداول و مستقل در سرشکنی است. در این تحقیق از روش آنالیز مؤلفه‌های واریانس BQUE در قالب ...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2007
سرمد قادر, وحید اصفهانیان,

در این مقاله در نظر است که دقت روش اَبَرفشرده در مقایسه با روش‌های فشرده و همچنین روش‌های رایج مرکزی مرتبة دوم و چهارم سنجیده شود. دقت این روش‌ها در یک مسئلة خطی مورد بررسی قرار می‌گیرد، مسئلة خطی انتخاب شده در اینجا، مسئله تنظیم زمین‌گرد است. از آنجا که در مدل‌سازی‌های عددی شاره‌های جوی برای گسسته‌سازی مکانی از شبکه‌های متفاوتی استفاده می‌شود، به ‌همین دلیل در این مقاله دو شبکة رایج و پرکاربرد A...

مقدمه: اهمیت تعیین طول کارکرد در درمان ریشه برای هر دندانپزشکی واضح است و تاکنون رادیوگرافی معمولی، تکنیک انتخابی اینکار بوده است. ولی پیشرفت فناوری رایانه ای در رادیولوژی و به بازار آمدن دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال، با مزایای متعدد تمایل به استفاده از این فناوری را بیشتر و بیشتر می کند. علیرغم مطالعات متعدد در این زمینه، دقت این دستگاهها هنوز نامشخص است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دقت ر...

مقدمه: نقش رشته رادیولوژی در حوزه علوم پزشکی در تشخیص و درمان ناهنجاری‌ها و آسیب‌های پیکری، بیماری‌های نادر، سرطان‌ها و سایر بیماری‌ها این رشته از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه موتورهای جستجوی عمومی و پایگاه‌های تخصصی رادیولوژی در بازیابی تصاویر رادیولوژی و رتبه‌بندی آنها از نظر میزان دقت بوده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع پیمایشی - تحلیلی بود که در سال ...

ژورنال: مرتع و آبخیزداری 2015

آب‏نمودی که در خروجیِ حوضة آبخیز شکل می‏گیرد می‏تواند مبین واکنش هیدرولوژیکی حوضه در برابر رفتار ژئومورفولوژیکی آن باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی و مفهوم آب‏نمود واحد لحظه‏ای، پاسخ‏گوییِ حوضة آبخیز شبیه‏سازی شود. در روش فیزیکی حاضر آب‏نمود واحد لحظه‏ای کلارک بر اساس سه پارامترـ زمان تمرکز، ضریب ذخیره، و منحنی زمان- مساحت‌ـ استخراج شد. بنابراین، ارزیابی دقت ک...

علی فاخر, محمدصادق معرفت, محمدمهدی خوشبخت مروی,

آزمون‌گر دینامیکی شمع با استفاده از )P‌D‌A، امروزه به منزله‌ی روشی جدید در تخمین ظرفیت باربری شمع استفاده می‌شود. در حال حاضر، تطابق اطلاعات نمودار نیرو -زمان محاسبه شده با اطلاعات ثبت‌شده و انتخاب متغیرهای مقاومتی خاک، با استفاده از نرم‌افزار مکمل آن )C‌A‌P‌W‌A‌P }، برای به‌دست آوردن ظرفیت باربری شمع روندی تجربی است. لذا با در نظر گرفتن طبیعت آزمون و خطای موجود در الگوریتم برنامه و تنوع در تع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید