نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

اشرف تخت اردشیر, شاه بختی رستمی, منصور حلیمی,

      امروزه با توجه به اهمیت مباحث مربوط به الگوها و روش‌های بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی از مهمترین رویکردهای رشته‌های مرتبط با علوم محیطی می‌باشد. هدف این تحقیق، گزینش بهترین روش درون‌یابی برای پهنه‌بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران به عنوان شاخص اقلیمی معرف پتانسیل مصرف انرژی هر منطقه است. در این راستا ابتدا با استفاده از دادههای درجه روزهای گ...

سیده سمانه شاهرخی, شهناز مشایخ,

پیش‌بینی‌های سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی از دقت بیشتری برخوردار است. منابع مختلفی برای ارائه پیش‌بینی وجود دارد. از جمله آن‌ها ارئه پیش‌بینی توسط مدیران و استفاده از مدل‌های سری زمانی است. تحقیقات زیادی به مقایسه دقت روش‌های پیش‌بینی سود پرداخته است. پژو...

سابقه و هدف: برآورد بارش در مناطق فاقد آمار هواشناسی اهمیتی حیاتی در مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی دارد. این مسئله در کشور ما که فاقد شبکه متراکم ثبت بارش به ویژه در مناطق مرتفع می‌باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شبکه متراکم بارش آفرودیت، داده‌های روزانه بارش را در گره‌های 25/0×25/0 درجه در محدوده ایران اختیار قرار می‌گذارد اما قبل از استفاده از آن صحت شبکه و عدم قطعیت آن باید بررسی گردد. در مور...

جواد رضازاده, علی ‌آشتاب,

      برای کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران، شرکت‌های جدیدالورد به بورس اوراق بهادار تهران ملزم به پیش‌بینی و گزارش سود سال مالی آتی هستند. این گونه گزارشگری مستقیم در اقتصاد در حال توسعه ی ما اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا در محیط اقتصادی ما از یک سو تحلیل گران مالی حضوری فعّال ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران به ندرت به صورت حرفه ای عمل می کنند. در این تحقیق وجود پدیده ی ارزان فروشی سهام شرکت های ...

امید فرجی, ساسان مهرانی,

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل شناختی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری در پیش‌بینی هزینه‌ها می‌پردازد. بدین منظور از روش پژوهش آزمایشگاهی با طرح درون آزمودنی و بین آزمودنی 4×2 استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 78 نفر از مدیران مالی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1395 می‌باشد. در این پژوهش دو متغیر مستقل تأثیرگذار بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری در پیش‌بینی هزینه‌ها، که مورد دستکاری قرار می‌گیرند ...

یکی از نکات چشمگیر در منابع تاریخ اسلام، آمار و ارقام فراوان در زمینه‌های گوناگون است. این آمار موضوعات زیادی، مانند شمارگان سپاهیان، تلفات انسانی و مالی جنگ‌ها و درگیری‌ها، خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، اعم از سیل، زلزله و بیماری‌های فراگیر و نیز اموال، درآمدها، هزینه‌ها و دارایی‌های حکومت‌ها و افراد را در برمی‌گیرد. با توجه به فقدان آمارگیری و عدم امکان سرشماری دقیق در قرون نخستین اسلامی و ...

یکی از روش­های غیرمستقیم اندازه­گیری میزان رطوبت خاک، استفاده از دستگاه تتاپروب است. از آنجایی­که اساس کار این دستگاه بر پایه­ی ثابت دی‌الکتریک خاک استوار است، عوامل تأثیرگذار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، تأثیر زیادی بر دقت قرائت این دستگاه دارند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کدورت آب آبیاری بر دقت اندازه­گیری میزان رطوبت خاک به­وسیله دستگاه تتاپروب می­باشد. برای این منظور، سه بافت متفاوت ...

اردوان کمالی, شهلا محمودی, فریدون سرمدیان,

مدل رقومی ارتفاع(DEM) امروزه به عنوان ابزار موثری در مطالعات کمی زیست محیطی و مدیریت منابع اراضی برای استخراج داده های ارتفاعی به کار می رود. پیشرفت و توسعه سنجنده ها و ماهواره های منابع زمینی امکان تولید DEM از تصاویر ماهواره ای را فراهم کرده است. DEM های تولید شده از داده های مذکورنه تنها در تفسیر های دو بعدی بلکه در مطالعات سه بعدی سطح زمین نیز بکار برده می شوند. تصاویر سنجنده ASTER که یکی ...

ژورنال: دانش آب و خاک 2016

این عامل بیانگر تخلیه بالقوه از سطح خاک مرطوب و پوشش گیاهی بوده و ازاینرو مطالعه آن حائز اهمیتهست. این پژوهش بهمنظور اندازهگیری و برآورد تبخیر - تعرق بالقوه و ضریب گیاهی کشت مخلوط ذرت علوفهای رقمبا استفاده از لایسیمتر زهکشدار واقع در مزرعه (Vicia faba L.) و لوبیاچیتی رقم تلاش (Zea mays L.) سینگل کراس 704969 میلیمتر در طول فصل / تحقیقاتی دانشگاه تبریز صورت گرفته است. مقدار تبخیر- تعرق بالقوه کشت...

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2015
معصومه نبوی زاده, میثم ثمره قاسم, کمال امیدوار,

بارش یکی از پارامترهای مهم اقلیمشناسی و سایر علوم جوّی که از اهمیّ تّ والای یّ در حیات بشر برخوردار است. در سالهای اخیر، سیل و خشکسالی خسار های فراوانی را در بس یّاری از مناطق جهان در پی داشته است. پیش بینی بارش در مدیریت و هشدار این معضلا نق شّ مهمی بر عهده دارد. امروزه شبکههای عصبی مصنوعی از جمله روشهای نوین م یّباش دّ ک هّ برای تخمین و پیشبینی پارامترها با استفاده از ارتباط ذاتی بین دادهه اّ توس عّه یا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید