نتایج جستجو برای دقت

تعداد نتایج: 28314  

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 0
حسن خلیلی, h khalili مصطفی راد, m rad,

چکیده زمینه و هدف: فشار سنجها زیربنای اندازه گیری فشار خون هستند و مشخص گردیده که این ابزار بویژه در مواردی که در اماکن عمومی و به وفور استفاده می شوند ممکن است دقیق نباشند و در اندازه گیری دقیق فشار خون سبب خطا گردند. در این مطالعه ما تمامی فشارسنجهای در حال استفاده در بیمارستانهای شهر سبزوار را از نظر دقت و شرایط فیزیکی بررسی کردیم. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه فشارسنجهای ...

ژورنال: عصب روانشناسی 2019

مقدمه: ­هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودسازی زمانی و سطح­حرکتی بر دقت­فضایی تکلیف سرعت-دقت فیتز هنگام حرکت با بخش­های دیستال و پروگزیمال دست بود. روش: روش اجرای این پژوهش از نوع نیمه­تجربی واز لحاظ هدف بنیادی بود. جامعه آماری دانشجویان دختر راست­دست 19 تا 28 سال بودند. نمونه به روش نمونه­گیری در دسترس 20 نفر انتخاب شد. داده­های این پژوهش به وسیله نرم­افزار ضربه­زدن به هدف که توسط محقق، ساخت...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 0
علی اصغر قدس, aa ghods آدرس: سمنان، دانشگاه علوم پز..., n sotodehasl راهب قربانی, r ghorbani مریم ولیان, m valian,

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت های طولانی و غیرقابل پیش بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

ژورنال: :مجله پزشکی ارومیه 0
افشین محمدی, گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبر..., پور عیسی,

0

ژورنال: :تحقیقات آب و خاک ایران 0
بهنام رشیدی, دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب شهاب ع..., عضو هیات علمی کیومرث ابراهیمی, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی,

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل wapaba و مقایسه کارایی آن با مدل salas در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (ce،rmse،r2و mae) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

ژورنال: :فیزیک زمین و فضا 2012
عبدالرضا صفری, یحیی جمور, عبدالرحمان مصطفایی,

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه های ترازیابی تحت تاثیر خطاهای سامان مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان مند در این شبکه ...

ژورنال: :پژوهنده 0
دکتر شیرزاد ازهری, azhari s associate prof., dept. of ne..., khayat kashani hr دکتر مسعود شابه پور, shabehpur m دکتر حسین نائب آقایی, naebaghaii h,

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی case- series انجام گرفت. کلیه بیم...

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
شهرزاد جوادی نژاد, مژده مهدیزاده, ریحانه ترابی, shahrzad javadinejad, mozhdeh mehdizadeh, reihaneh torabi,

مقدمه: جهت تعیین سن دندانی از روش های مختلفی بر اساس تکامل دندان ها استفاده شده است. در روش کمریر (cameriere) عرض اپکس 7 دندان دایمی سمت چپ مندیبل اندازه گیری می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میانگین سن تقویمی و سن تخمینی به دست آمده به روش کمریر بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 109 رادیوگرافی پانورامیک از 67 دختر و 42 پسر 5 تا 15 ساله، بررسی شد. متغیرها شامل تعداد دندان های کا...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 0
رسول ستوده منش, r sotoudeh manesh tehran university o..., m khatibian tehran university of medi..., mr ghadir qom university of medical s..., s kolahdouzan tehran university of me..., m malek shoara tehran university of m..., s shahraeini tehran university of med...,

زمینه و هدف رتروگرادکلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک (ercp) سال های زیادی است که یکی از روش های انتخابی در تشخیص و درمان انسداد صفراوی محسوب می شود. این در حالی است که امروزه روش های دیگری هم چون سونوگرافی اندوسکوپیک (eus) که دقیق و کم خطر بوده واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از سونوگرافی اندوسکوپیک باعث اجتناب از موارد غیرضروری و صرفاً...

ژورنال: :نیوار 0
احمد عسگری, پژوهشکده هواشناسی محمود سمیعی, سازمان هواشناسی کشور,

زاویه میل خورشید () یکی از ویژگی های مهم هندسه زمین و خورشید است. در این مطالعه 13 رابطه محاسباتی آن که در سال های اخیر ارایه شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. الگوریتم های میخالسکی[1](1988)، والراون[2] (1978) و رابطه بورگس[3] (1985)، در مقایسه با مقادیر واقعی در پنج سال انتخابی 1970، 1980، 1986، 1989 و 2001 به ترتیب دقیق ترین روابط شناخته شده اند. الگوریتم میخالسکی به عنوان دقیق ترین رابطه فق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید