نتایج جستجو برای دلزدگی زناشویی

تعداد نتایج: 4176  

ژورنال: زن و جامعه 2017

    این پژوهش با هدف بررسیتأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی، دلزدگی زناشویی و سلامت روان زنان همسر جانباز انجام گرفته است. پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و جامعه آماری مورد بررسی آن را زنان همسر جانبازان 25 تا 50 درصد شهر اسلام آباد غرب بودند. نمونه پژوهش شامل 30 زن همسر جانباز بود که به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارش شدند و به پرسش‌نامه‌های پرسش...

ژورنال: زن و جامعه 2017

    هدف این پژوهش بررسی نقش شخصیت تاریک و شکفتگی در پیش‌بینی دل‌زدگی زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی زوجین شهر اصفهان بود که تعداد 106 زوج (212نفر) به شیوه تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه دل‌زدگی زناشویی (پاینز، 1996)، شخصیت تاریک (جانسون و وبستر، 2010) و شکفتگی (دینره، 2008) را پاسخ دادند. بمنظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره (گ...

ساداتی, سیّد احسان , سودانی, منصور, مهرابی‌زاده هنرمند , مهناز,

: ناکامی زوج­ها در حل اختلافات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرکدام به نوبه خود می­تواند سلامت روابط زناشویی را به خطر بیندازد. یکی از انواع بروز اختلافات زناشویی، پدیده دلزدگی است که زوج­های بسیاری را درگیر خود می­کند و از عوامل بسیاری از جمله تمایزیافتگی، نورزگرایی، بخشندگی و تعارض زناشویی تاثیر می­پذیرد. هدف پژوهش حاضر آزمون الگوی رابطه علّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشن...

Background and Objective: Infertility is known as an important stressor threatening the personal, marital, familial, and social stability in all cultures around the world. The present study aimed to investigate the effectiveness of emotionally focused couple therapy on marital commitment and couple burnout among infertile couples. Materials and Methods: This quasi-experimental study was conduc...

هدف پژوهش حاضر آزمون الگوی رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی‌گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی در دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بودند که از بین آن‌ها، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده نمونه‌ای 256 نفری انتخاب شدند. . برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس دلزدگی زناشویی کایزر، پرسشنامه تمای...

ژورنال: :روانشناسی خانواده 0
سیّد احسان ساداتی, seyed ehsan sadati shahid chamran uni..., mahnaz mehrabizadeh honarmand shahid ..., mansour soodani shahid chamran univer...,

: ناکامی زوج­ها در حل اختلافات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرکدام به نوبه خود می­تواند سلامت روابط زناشویی را به خطر بیندازد. یکی از انواع بروز اختلافات زناشویی، پدیده دلزدگی است که زوج­های بسیاری را درگیر خود می­کند و از عوامل بسیاری از جمله تمایزیافتگی، نورزگرایی، بخشندگی و تعارض زناشویی تاثیر می­پذیرد. هدف پژوهش حاضر آزمون الگوی رابطه علّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشن...

ژورنال: پژوهش های مشاوره 2016
اسدی شیشه گران, سارا, اسماعیلی قاضی ولویی, فریبا, زوار, مجید, کیانی چلمردی, احمدرضا,

 Objectives: The purpose of this study was to predict the marital burnout on emotional expressivness and marital attributions in married people referring to the welfare organization in Ardabil. Method: Statistical population comprised of all married people referring to the welfare organization in Ardabil in 1394, from this population, 150 married people were selected using convenience sampling ...

ژورنال: :مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 0
جواد خدادادی سنگده, javad khodadadi sangdeh phd. dept. of..., tahereh hajizadeh bachelor counseling..., forough amoosti msc. dept. of counsel..., mohsen rezaie msc. dept. of counselin...,

زمینه و هدف: فقدان سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی نقش اساسی در شکل گیری دلزدگی زناشویی دارد. با توجه به ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر دلزدگی زناشویی، در این مطالعه به پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران پرداخته شد. روش بررسی: در طرح همبستگی حاضر 163 نفر از پرستاران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی، صمیمیت زناشویی و ویژ...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2019

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت­های ارتباطی و تعارضات زناشویی انجام و روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد همدان به تعداد 3029 نفر تشکیل داد. نمونه بر اساس فرمول فیدل و تاباچنیگ (2007) 107 نفر که به لحاظ احتیاط به 111 نفر افزایش و به روش نمونه­گیری طبقه­ای- نسبی تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار مقیاس استاند...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید