نتایج جستجو برای دوره ابتدایی

تعداد نتایج: 80310  
ژورنال: روانشناسی تحولی 2012
احمد علیپور, اعظم نوفرستی, علی احمدی ازغندی, علی حسینایی, فرهاد شقاقی,

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دانش¬آموزان دوره ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 1386–1385 انجام شد. بدین منظور 3282 دانش¬آموز پایه‌های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مناطق هفت¬گانه آموزشی استان به روش نمونه‌برداری سهمیه‏ای انتخاب شدند و به آزمون‏های تشخیصی اختلال ریاضی (ملک¬پور، 1373؛ فرامرزی، 1375) پاسخ دادند. وضعیت بینایی و شنوایی دانش¬آموزان بر¬مبنای پرونده سلامت آنها ب...

رزیتا ذبیحی, رسول کردنوقابی, کامران گنجی,

چکیده هدف پژوهش حاضر گردآوری و تحلیلتوضیح هایشفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی بود. تدریس کلاس‌های 32 نفر معلم (20 زن و 12 مرد) چهار پایه تحصیلی (دوم، سوم، چهارم و پنجم) در پنج شهر، در درس‌های فارسی، ریاضی و علوم هرکدام به مدت 10 جلسه با استفاده از MP3 Player  مورد ثبت و ضبط قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش­های آمار توصیفی وآزمون مجذور خی تجزیه و...

راحله قیصری, سارا کشکر, محمد دادرس,

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب کار تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی  بود. جامعه آماری تحقیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد 52 نفر در  بودند که همگی آن ها به شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی توسط 15 نفر از متخصصان برنامه ری...

ژورنال: :روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 2012
احمد علیپور, فرهاد شقاقی, علی احمدی ازغندی, اعظم نوفرستی, علی حسینایی,

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دانش¬آموزان دوره ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 1386–1385 انجام شد. بدین منظور 3282 دانش¬آموز پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مناطق هفت¬گانه آموزشی استان به روش نمونه برداری سهمیه‏ای انتخاب شدند و به آزمون‏های تشخیصی اختلال ریاضی (ملک¬پور، 1373؛ فرامرزی، 1375) پاسخ دادند. وضعیت بینایی و شنوایی دانش¬آموزان بر¬مبنای پرونده سلامت آنها ب...

هدف پژوهش حاضر، تبیین ویژگی‏های ارزشیابی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان بود. طرح پژوهش ترکیبی در هم تنیده بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل همه معلمان شهر کرمان بود که از میان آنها 350 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز نمونه آماری شامل 30 نفر از معلمان برتر استانی در دوره ابتدایی بود. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. در بخش کیفی نیز از م...

ژورنال: خانواده و پژوهش 2013

بازنمایی مؤلفه‌های هویت ملی در کتب فارسی دوره ابتدایی محمود شارع­پور[1] محمدرضا سلیمانی بشلی[2] آمنه شکراللهی[3] تاریخ دریافت: 27/2/92 تاریخ پذیرش: 20/4/92 چکیده کتاب­های درسی در نظام‌های آموزشی متمرکز، به عنوان اسناد و منابع مکتوب و مدون، محور آموزش و پرورش محسوب می‌شود و فعالیت‌ها و تجارب تربیتی دانش‌آموزان، توسط معلم، حول محور آن سازمان­دهی می‌شود. در نتیجه در تألیف و سازما...

ژورنال: روانشناسی تحولی 2011
احمد آقاجانی, اعظم نوفرستی, علی حسینائی,

به منظور تعیین میزان شیوع ناتوانیهای خاص خواندن و نوشتن در دانش‏آموزان مقطع ابتدایی، 3282 نفر از دانش‏آموزان پایه‌های سوم، چهارم و پنجم مناطق هفت‌گانه آموزشی استان قم براساس روش نمونه‌برداری طبقه‌ای انتخاب شدند. در وهلة اول، معلمان فهرست نشانه‌های ناتوانیهای یادگیری (فوست و لو، 1995) را برای هر دانش‏آموز تکمیـل کردند. سپس، کسانی که بیش از سه نشانة ناتوانی خاص یادگیری را داشتند به آزمونهای خوانـ...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2015

مطالعه حاضر با هدف بررسی ایجاد برنامه آموزش زبان انگلیسی در دوره ی اول ابتدایی در ایران انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی است. اطلاعات با فیش برداری از منابع متعدد و مطالعه برنامه آموزش زبان در کشورهای موفق آسیایی جمع آوری و تحلیل گردید. در مرحله بعد سه نمونه پرسش نامه محقق ساخته جهت نظر سنجی از متخصصان آموزش زبان تنظیم گردید. تمام نظرات نسبتا موافق و کاملا موافق انتخاب شدند و نها...

زمینه و هدف: بیش­ترین درصد جمعیت جامعه را نوجوانان و جوانان تشکیل داده است، این افراد با آموزش مناسب قابلیت پذیرش رفتارهای صحیح در مصرف و تغییر رفتار در الگوهای مصرف  را دارد. محور فعالیت­های آگاه سازی افراد  بایددر راستای تغییر نگرش­ها و باور مصرف­کنندگان  در کل و مصرف انرژی در  کودکان و نوجوانان باشد. هدف از انجام این تحقیق  بررسی جایگاه و نقش آموزش مصرف بهینه انرژی درمدارس دوره ابتدایی شهر ت...

ابراهیم صالحی عمران, سمیه محمدی زاد, محمد جوادی پور,

هدف:  تحقیق حاضر، به بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان مازندران در سه حیطه شناختی، نگرشی و مهارتی پرداخته است. روش‌شناسی این تحقیق توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی استان مازندران و دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان بابل بودند. از پرسشنامه، چک‌لیست مهارتی و آزمون استاندارد شده بست ایفرد برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود