نتایج جستجو برای دولت حاکمیتی

تعداد نتایج: 21553  

چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلی...

     در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی‌های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از‌این‌رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام‌گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می‌شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات مت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
ولی رستمی, ایام کمرخانی,

در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از این رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2009
کامران ندری, وهاب قلیچ,

ژورنال: توسعه اجتماعی 2016

حرکت جهانی در کشورهای توسعه‌یافته برای تغییر ساختار نهاد حاکمیتی دولت، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی محور و بهره‌گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. از این‌رو، هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های کلیدی هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی دولت می‌باشد؛ به همین منظور پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، با استفاده از نظریات صاحب‌نظران، عوامل و شاخص‌های هوشمندسازی تعیین شد. سپس پرسشنامه‌های مقا...

ژورنال: :توسعه اجتماعی 0
محمدرضا مردانی, استادیار گروه مدیریت دانشگاه جامع اما..., دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری ا...,

حرکت جهانی در کشورهای توسعه یافته برای تغییر ساختار نهاد حاکمیتی دولت، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی دولت می باشد؛ به همین منظور پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، با استفاده از نظریات صاحب نظران، عوامل و شاخص های هوشمندسازی تعیین شد. سپس پرسشنامه های مقا...

ژورنال: اقتصاد مقداری 2009

   میزان و نوع دخالت دولت در مسائل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه­ ی اخیر در میان اقتصاددانان است.  توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است.  فرضیه­ ی اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توز...

حقوق بشر یک ارزش فراملی و فراحاکمیتی و گفتمانی است عقلانی که در عصر حاضر بر بیشتر گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حاکمیت و فرهنگ (ارزش‌های ملی و آداب و رسوم) دارد، حقیقت آن است که حقوق بشر آنها را به چالش کشیده است؛ این در عنصر عقلانی «فراملی بودن حقوق بشر» نهفته است. این مقاله برای حل این چالش به‌صورت طبیعی به بررسی فراملی بودن ارزش‌های حقوق بشری در «ماه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید