نتایج جستجو برای رشد اقتصادی

تعداد نتایج: 136981  

Instead of surveying the effects of institutions on economic growth through statistical analysis, this study tries to review them from the standpoint of institutional theorists with the aim of giving some explanations on economic growth. The study reveals that formulating appropriate policies to expedite economic growth, which is indeed resulted from the impacts of various institutional element...

به نظر می‌رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل‌های رشد اقتصادی به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی‌ثباتی‌های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های (1386-1353) می‌پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیره...

بکر, گاری, صالحی, مازیار, مورفی, کوین, گلیرز, ادوارد,

Recently, institutional explanations have turned into the ruling ones to expound the causes of resource curse. From among the institutional approaches, this article picks out the theory of North and his colleagues, who believe that the underlying challenge of economic growth in countries is not confined to the quality of one or several certain institutions and that it could be explained by the ...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2003
حمید رضا حلافی, ریحانه گسکری, علیرضا اقبالی,

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات گذشته و با توجه به مدل خلیفه آل یوسف (1977) در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس‘ صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از یک تابع تولید مورد بررسی قرارداده اند. آنها در این مقاله با استفاده از همگرایی یکسان و تکنیک ARDL رابطه بلندمدت صادرات نفتی و رشد اقتصادی را 078/0 درصد و با یک وقفه دو ساله برآورد کرده اند

نقش نهادها در رشد اقتصادی، توسط اقتصاددانان بسیاری مورد تأکید قرار گرفته است. اما برخی رویکردها معتقدند که عواملی مانند سرمایه انسانی و وفور منابع، نقش نهادها را کم رنگ می­کند. در پی جستجو برای یافتن شواهدی در جهت آزمون پیوند میان نهادها و رشد اقتصادی در ایران، به ارزیابی محیط نهادی در ایران از منظر شاخص­های  بانک جهانی و بنیاد هریتیج پرداخته­ایم. جهت مشاهده آثار محیط نهادی نامساعد در اقتصاد ای...

ژورنال: اقتصاد مقداری 2010
اسدالله جلال‏ آبادی, جاوید بهرامی,

به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه‏ های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه‏ های مؤثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب‏ترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون ‏های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است.  استفاده از روش ­های مناسب برای در نظر گرفتن مسأله ­ی نااطمینانی جدای از اقتصاد سنجی کلاسیک دارای اهمیت است.  یکی از این روش ‏ها متوسط‌ گیری بیزی...

در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال‌های 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدل‌های GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی می‌‌نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی­کند. همچنین، بررسی اثر شوک‌های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده...

تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها از شوک‌های اقتصادی دنیای خارج منشأ ظهور بحث آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در ادبیات اقتصادی شد. سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است آیا برای کشورهای نفتی که اغلب در برابر شوک‌های نفتی قرار می‌گیرند، درجه آسیب‌پذیری و تاب‌آوری متفاوت می‌تواند اختلاف درآمد سرانه کشورها را توضیح دهد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور ن...

One of the opportunities that enable better utilization of funds to finance the country's policy makers, CEOs and financial institutions gives profit, use of barter transactions rather than cash transactions and money payment.  Although It deals with history as long as the formation of the first human set (before the invention of money and Intermediate goods), but the use of these methods ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید