× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای روزن رانی

تعداد نتایج: 833  
ژورنال: :مجله علوم و تکنولوژی پلیمر 1995
علی اسماعیل زاده, علی احمدی, محمدنبی سربلوکی,

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1336

چکیده ندارد.

حمیدرضا طاهری, شهرام آهنجان, عین ا... نادری,

چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات کششی و تقویتی با توجّه به اصول افزایش تدریجی بار بر روی درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی بود. بدین منظور، 24 بیمار مبتلا به سندرم کشککی رانی با میانگین سنّی 89/40 سال در دو گروه کنترل و تمرین درمانی تقسیم شدند. گروه تمرین درمانی، تمرینات کششی و قدرتی را دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت ننمودند. ابزار‌های استف...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1348

چکیده ندارد.

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 2008
سارنگ سروری, سمیه اسدزاده منجیلی, علیرضا وجهی, مجید مسعودی فرد,

‌چکیده اولتراسونوگرافی داپلر می‌تواند اطلاعات مهمی در باره مشکلات عروقی بدن از طریق آنالیز موج جریان خون فراهم کند. هدف این تحقیق بدست آوردن تصاویر طبیعی داپلر رنگی و محاسبه پارامترهای مرتبط با داپلر طیفی در سرخرگ رانی خرگوش‌های سالم می‌باشد. بدین منظور اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و طیفی از سرخرگ رانی 8 خرگوش سفید نیوزلندی سالم در قسمت میانی اندام حرکتی خلفی راست و چپ انجام شد. پس از ارزیابی ت...

ژورنال: :پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 2009
عین ا... نادری, شهرام آهنجان, حمیدرضا طاهری,

چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات کششی و تقویتی با توجّه به اصول افزایش تدریجی بار بر روی درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی بود. بدین منظور، 24 بیمار مبتلا به سندرم کشککی رانی با میانگین سنّی 89/40 سال در دو گروه کنترل و تمرین درمانی تقسیم شدند. گروه تمرین درمانی، تمرینات کششی و قدرتی را دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت ننمودند. ابزار های استف...

ژورنال: طب توانبخشی 2015
زهره ابراهیمی, علی امیری, محمد اکبری,

مقدمه و اهداف سندرم دردکشککی- رانی یک عارضه رایج عضلانی- اسکلتی است. این سندرم، دارای عوامل مختلفی است. راستای نامناسب کشکک، به عنوان علت درد و اختلال مفصل کشککی- رانی، شناخته شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه راستای کشکک بین بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی و افراد سالم بود. مواد و روش ها روش نمونه گیری به شیوه غیراحتمالاتی ساده از بیماران مراجعه کننده به کلینیک فیزیوتراپی بود. راستای ک...