نتایج جستجو برای روش آنتونی و رامش

تعداد نتایج: 795620  
ژورنال: پژوهشنامه ادیان 2012
جواد روحانی رصاف, حسین حیدری, فریبا طشت زر,

کلید فهم اندیشه های دینی گیدنز در نظریة « مدرنیته متأخر »انتقاد او از سنت جامعه شناسی کلاسیک است. از دید گیدنز، مدرنیته دارای دو مرحلة اولیه و متاخر است و در هر یک از این دومرحله تعامل دین و مدرنیته یکسان نبوده است. درک و تفسیر نادرست از ماهیت مدرنیته در مرحلهنخست آن، باعث شکل گیری این اندیشه شد که نفوذ و جایگاه اجتماعی دین در جامعة مدرن،کاهش یافته است و سرانجام ناپدید خواهد شد. اما در مرحلة دو...

آنتونی کنی، بر آن است که تجربه‌های دینی حجیت معرفت‌شناختی ندارند. استدلال او، بر تحلیل ماهیت تجربة دینی مبتنی است. از نظر او، تجربة دینی یا ادراک حسی است یا ادراک غیر حسی. با توجه به این‌که نمی‌توان تجربة دینی را ادراک حسی دانست، لاجرم باید ادراک غیر حسی باشد؛ اما ادراک غیر حسی دانستن تجربة دینی، مستلزم آن است که نحوه‌ای از وحی باشد و لازمة وحی‌دانستن تجربة دینی، فرض وجود خدا پیش از تحقق تجربة ...

ژورنال: فلسفه دین 2014

آنتونی فلو، فیلسوف تحلیلی مشهور، پس از حدود 60 سال تلاش برای انکار خدا، اعلام کرد که با تکیه بر اسناد و شواهد علمی، وجود خدا را پذیرفته است. به‌ گفتۀ او، چرخش وی در جهت عمل به این اصل اساسی رخ داده است: «پیرو دلیل باش، هرکجا که تو را راهنمایی کرد». فلو در دورۀ الحاد با تأکید بر مسائلی از قبیل شرور موجود در جهان و معناداری گزاره‌های دینی، عقیدۀ خدا‌باوران را به چالش می‌کشد و بر اساس پیش‌فرض الحا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت،...

نظریه فرهنگی ،سرمشق ها(پارادایم ها) الگوهاومفاهیمی به ماعرضه می کندکه می تواننددرجنبه های متنوع شخصی، عمومی، وفکری زندگی به کارگرفته شوند...نظریه فرهنگی منبعی است که ازطریق آن می توانیم آگاهانه به جهان اطراف خود واکنش نشان دهیم وشایدگزینه های صحیح راانتخاب کنیم وبه سطح متعالی تری ازاشراف وتسلط دست یابیم. (اسمیت،1387: 8) درمیان منابعی که به صورت منسجم به نظریه های فرهنگی اشاره دارند،به جزفیلیپ ا...

ژورنال: :پژوهشنامه ادیان 2012
فریبا طشت زر, حسین حیدری, جواد روحانی رصاف,

کلید فهم اندیشه های دینی گیدنز در نظریة « مدرنیته متأخر »انتقاد او از سنت جامعه شناسی کلاسیک است. از دید گیدنز، مدرنیته دارای دو مرحلة اولیه و متاخر است و در هر یک از این دومرحله تعامل دین و مدرنیته یکسان نبوده است. درک و تفسیر نادرست از ماهیت مدرنیته در مرحلهنخست آن، باعث شکل گیری این اندیشه شد که نفوذ و جایگاه اجتماعی دین در جامعة مدرن،کاهش یافته است و سرانجام ناپدید خواهد شد. اما در مرحلة دو...

ژورنال: :تحول در علوم انسانی 0
مهدی بهشتی نژاد, دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های فرهنگی,

نظریه فرهنگی ،سرمشق ها(پارادایم ها) الگوهاومفاهیمی به ماعرضه می کندکه می تواننددرجنبه های متنوع شخصی، عمومی، وفکری زندگی به کارگرفته شوند...نظریه فرهنگی منبعی است که ازطریق آن می توانیم آگاهانه به جهان اطراف خود واکنش نشان دهیم وشایدگزینه های صحیح راانتخاب کنیم وبه سطح متعالی تری ازاشراف وتسلط دست یابیم. (اسمیت،1387: 8) درمیان منابعی که به صورت منسجم به نظریه های فرهنگی اشاره دارند،به جزفیلیپ ا...

اعظم پویا,

این مسأله که کدامیک از باورهای ما موجه است، یکی از مسائل مهم و مورد بحث در معرفت شناسی است. این مسأله پیشینه ای دیرینه دارد اما در عصر حاضر بیش از هر زمانی مورد توجه فیلسوفان معرفت شناس قرار گرفته است. تلاش این فیلسوفان معطوف به ارائه ملاک برای مقبولیت باورهاست. پلنتینجا و آنتونی کنّی آرای جدیدی در این زمینه دارند. اعتقاد به وجود خدا یکی از باورهای مورد بحث این دو فیلسوف بزرگ است. پلنتینجا این ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید