نتایج جستجو برای روغن و پروتیین

تعداد نتایج: 794168  

ژورنال: بینا 2015
سرخابی, رعنا, قربانی حق‌جو, امیر, کیاور, علی,

· هدف: اندازه‌گیری سطح سرمی و زلالیه پروتیین کلوتو و اندوتلین-1 در سندرم سودواکسفولیشن (PES) و ارتباط آن‌ها با شدت سندرم سودواکسفولیشن. روش پژوهش: پانزده بیمار مبتلا به PES کاندید جراحی آب‌مروارید و 15 فرد مبتلا به آب‌مروارید وابسته به سن کاندید جراحی، جهت ورود به مطالعه انتخاب شدند. نمونه زلالیه در اتاق عمل قبل از انجام جراحی آب‌مروارید و نمونه سرم از خون محیطی هم‌زمان تهیه گردید و سطح اندوتل...

جعفر مسعود سینکی, حسین افشاری, رضا مرادی, مسعود زاده باقری,

به منظور بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و شیمیایی گیاه داروئی کرچک تحت تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی هیومیک اسید در ارقام مختلف این گیاه، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این طرح دو رقم متفاوت کرچک اصلاح شده و محلی دامغان به عنوان فاکتور اصلی، در سه سطح محلول پاشی با هیومیک اسید (صفر، 1500 و 3000 گرم در هکتار) به عنوان فاکتور دوم و دو تا...

جعفر مسعود سینکی, حسین افشاری, رضا مرادی, مسعود زاده باقری,

به منظور بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و شیمیایی گیاه داروئی کرچک تحت تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی هیومیک اسید در ارقام مختلف این گیاه، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این طرح دو رقم متفاوت کرچک اصلاح شده و محلی دامغان به عنوان فاکتور اصلی، در سه سطح محلول پاشی با هیومیک اسید (صفر، 1500 و 3000 گرم در هکتار) به عنوان فاکتور دوم و دو تا...

اعظم اکبری, امیر حیدری, تهمینه پیروی, رحیم محمودلو,

زمینه و هدف: آنزیم‌های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو‌ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم‌ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه‌گیریپروتیینمیکرزوم‌هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه‌های کبدی انسان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. مواد و روش‌ها:در این مطالعه مشاهد ه ای...

جعفر مسعود سینکی, حسین افشاری, رضا مرادی, مسعود زاده باقری,

به منظور بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و شیمیایی گیاه داروئی کرچک تحت تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی هیومیک اسید در ارقام مختلف این گیاه، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این طرح دو رقم متفاوت کرچک اصلاح شده و محلی دامغان به عنوان فاکتور اصلی، در سه سطح محلول پاشی با هیومیک اسید (صفر، 1500 و 3000 گرم در هکتار) به عنوان فاکتور دوم و دو تا...

جعفر مسعود سینکی, حسین افشاری, رضا مرادی, مسعود زاده باقری,

به منظور بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و شیمیایی گیاه داروئی کرچک تحت تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی هیومیک اسید در ارقام مختلف این گیاه، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این طرح دو رقم متفاوت کرچک اصلاح شده و محلی دامغان به عنوان فاکتور اصلی، در سه سطح محلول پاشی با هیومیک اسید (صفر، 1500 و 3000 گرم در هکتار) به عنوان فاکتور دوم و دو تا...

حمیرا خدام, , دکتر الهام مبشری, , دکتر رامین آذرهوش, , دکتر مختار تازیک, , محمدرضا ربیعی, ,

مقدمه و هدف: پره اکلامپسی یکی از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است که در 5 تا 7 درصد حاملگی ها دیده می شود. این عوارض ممکن است با مشکلات شدید مادری- جنینی و حتی مرگ همراه باشد. به همین دلیل یافتن شیوه ای که تشخیص سریع تر این عوارض را امکان پذیر نماید، می تواند اهمیت ویژه ای در پیشگیری و یا به حداقل رساندن اثرات سو آن بر مادر و جنین داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه دفع پروتئین 24 ساعته...

سلمان افشار, علیرضا علیزاده, محمد زهره‌وند, مهدی کاظمی بن‌چناری,

زمینه مطالعاتی: برای بررسی تعیین ضریب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابل‌متابولیسم در ارزشیابی پروتیین از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود. هدف: این تحقیق به‌منظور مقایسه ضریب تبدیل پروتیین خام به پروتیین قابل‌متابولیسم  در پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، دانه سویای تفت داده شده و پودرماهی با استفاده از روش کیسه‌های‌ نایلونی و محاسبات مربوط به آن انجام گرفت. روش کار: سه راس گوسفند نر نژاد قزل دارای فی...

2016

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید