نتایج جستجو برای زبانشناسی کاربردی

تعداد نتایج: 46145  

4 مجله مطالعات زبان فرانسه، سال پنجم، شماره 8، بهار و تابستان 1392 گذار از زبانشناسی توصیفی به زبانشناسی کاربردی در کشور ساحل عاج: تحلیل و راهکارها پییر آدو کواکو کوادیو دانشگاه فلیکس هوفاعه بوانی، آبیجان -کوکودی، ساحل عاج padoukk@yahoo.fr 1392/5/ 1391 تاریخ پذیرش: 23 /10/ تاریخ دریافت: 28 این مقاله در نظر دارد تحلیلی انتقادی از کاربستهای زبانشناسی کاربردی در ساحل عاج ارایه کند. در آفریقا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1371

واژگان هر رشته ای از دانش و فن سهم بسزا و انکار ناپذیری در گسترش و تفهیم و تفاهم آن دانش یا فن دارد، زیرا که این واژگان به منزلهء ابزار کار، در اختیار دست اندرکاران آن رشته می باشد . پیشرفت سریع علم زبان شناسی نیز منتج به پدید آمدن شمار زیادی واژ در این رشته گشته است . در چند دههء اخیر رشد این واژگان در شاخه های مختلف این علم به ویژه در زبان شناسی کاربردی و علم آموزش زبان به گونه ای چشمگیر بوده...

Journal: :revue des études de la langue française 0
pierre adou kouakou kouadio, université de félix houphouët boigny ...,

4 مجله مطالعات زبان فرانسه، سال پنجم، شماره 8، بهار و تابستان 1392 گذار از زبانشناسی توصیفی به زبانشناسی کاربردی در کشور ساحل عاج: تحلیل و راهکارها پییر آدو کواکو کوادیو دانشگاه فلیکس هوفاعه بوانی، آبیجان -کوکودی، ساحل عاج padoukk@yahoo.fr 1392/5/ 1391 تاریخ پذیرش: 23 /10/ تاریخ دریافت: 28 این مقاله در نظر دارد تحلیلی انتقادی از کاربستهای زبانشناسی کاربردی در ساحل عاج ارایه کند. در آفریقا، علیر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

با توجه به اوضاع کنونی چاپ مقاله در مجلات برتر بین المللی که در آن آماری بالغ بر هفتاد درصد دست نوشته های متقاضی چاپ پذیرفته نمی شوند (هاروود، 2005)، موضوع نگارش دانشگاهی انگلیسی توجه بسیاری از محققان در رشته ی زبانشناسی کاربردی را به منظور کشف جنبه های ساختاری، کلامی و فراکلامی موثر در روند پذیرش و یا عدم پذیرش دست نوشته های فوق الذکر به خود معطوف داشته است. گرچه خودنمایی (به عنوان فاکتوری مهم...

ژورنال: :زبانشناسی کاربردی 0
bahram behin, gholamreza abedini bonab, mahtaj chehreh,

مطالعه حاضر در صدد بررسی رابطه بین نشانگرهای کلام متون زبانشناسی کاربردی در زبان انگلیسی با ترجمه ی آنهاست. این تحقیق می کوشد تا روشن می کند که آیا ترجمه ی نشانگرهای کلام صد درصد کارکرد و کارایی خود را همانند متون اصلی نشان می دهند وهمچنین تا چه حد، این متون ترجمه شده کارکرد و کارایی متون اصلی را حفظ کرده اند. به همین منظور شش کتاب، که سه مورد کتابهای اصلی و سه مورد دیگرکه ترجمه ی همان کتابهاست...

جلیلی فر, علیرضا, شاه ولی, پیام,

علیرغم اهمیت پایان نامه ها بعنوان بخش مهمی از تحصیلات تکمیلی، در سال های اخیر، بیشتر مطالعات ژانر محور بر روی مقالات تحقیقی صورت گرفته است (بانتن، 2002: سویلز، 1990). علاوه بر این، از میان مطالعات مبتنی بر راهبرد نقشی Move)) که در مورد بخش های مختلف پایان نامه های تحصیلات تکمیلی انجام شده، مطالعات بسیار کمی در مورد بخش آخر پایان نامه ها، بخش پیشنهادات برای تحقیق بیشتر، و تحلیل درشت ساختار آنها ...

سیدحسن زهرایى,

امروزه زبان شناسان روس بیش از ثذشته توجه خود را به ساختار معنایی جمله معطوف کرده و بر پایهء دیدگاه های نظری متفاوت، معنا و مفهرم جمله را بررسی و توصیف می کنند. از میان دیدگاه های مختلف در این زمینه، می توان دو دیدگاه را، به عنوان مهمترین روش های بررسی ساختار معنایی جمله، از دیگر دیدگاه ها متمایز نمود، نخست ساختار معنایی جملات با توجه به ساختار صرری آن ها بررسی می شوند. تعیین و ترسیم "الگوی ...

ژورنال: :زبانشناسی کاربردی 0
biook behnam, jafar zamanian,

در راستای بررسی سبک نوشتاری از سوی سوئلز در سال 1981 مطا لعات گسترده ای درباره بررسی سبک نوشتاری بخشهای مختلف یک مقاله در زبانها و رشته های مختلف صورت گرفته است. این مطالعه به مقایسه سبک نوشتاری چکیده مقالات انگلیسی چاپ شده در مجلات دانشگاه اکسفورد و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با استفاده از چهارچوب بررسی سبک نوشتاری سوئلز (1981) و تجزیه و تحلیل انتخابی هلیدی (1994) می پردازد. صد و چهل و هشت چکید...

محمد جواد سهلانى,

زبان، به تعبیری، غریزه ای است که در علوعم شنأختی از آن به "عضو ذهنی ، یک استعداد یا" یک شیوه " تعبیر می شود، مهارتی پیچیده، تخصصی است که به طور همزمان از ابتدای تولد انسان، بدون هیچ تلاش أگاهانه یا آموزش صوری و رسمی، درو جود کودک حضور دارد. از آنجا که این امر با دانش رو ان شناسی و اعصاب شناختی تعامل دارد، برای دانش پژوهان علوم انسانیواجد اهمیت بسیار است." زبان " بدو ن به کارگیری آگاهی از من...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید