نتایج جستجو برای زبان‏ آموزی

تعداد نتایج: 1141  

 دیدگاه‌هاى گوناگون و دیدگاه علامه طباطبایى در تفسیر "المیزان" درباره زبان دین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  هنگامى که واژه "زبان" به کار مى‌رود گاه به معناى لغت و لهجه است و گاه سخن گفتن در سطح فهم مخاطبان و گاه به معنى نظام‌مندى سخن متناسب با جهان‌بینى گوینده است. امّا در این مقال، زبان یعنى "تحقیق و مطالعه‌اى تحلیلى درباره کلمات کلیدى زبان به منظور شناسایى جهان‌بینى قومى". نویسنده به ن...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2005
مرجانه خیر,

در دنیایی که علم به سرعت در حال پیشرفت است و نیاز به برقراری ارتباط و آگاهی از تغییرات و پیشرفت های علمی بیشتر حس می شود، آموزش زبان باید راهبردهایی ارائه دهد که زبان آموزان را برای حل مشکلات زبانی خود آماده و مجهز کند. در سه دهه اخیر تحقیقات نشان داده است که اصولا به کارگیری راهبردهای آموزشی در تمام رشته های درسی با موفقیت همراه بوده است. همچنین در رشته آموزش زبان تاثیر مثبت آشنایی با راهبردها...

ژورنال: زن در فرهنگ و هنر 2017

یکی از راه‏های مطالعۀ تغییرات زبانی جامعه، مطالعۀ محصولات فرهنگی جامعه از قبیل داستان‏ها، رمان‏ها، تولیدات موسیقیایی، فیلم‏ها و سریال‏هاست. از مقولات مورد توجه رسانه‏ها، که در بازنمایی‏ها جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است، مقولۀ جنسیت و به‏طور ویژه بازنمایی جنسیتی زنان است. بازنمایی زن در فرهنگ‏های مختلف متفاوت بوده و نحوۀ به تصویر کشیدن زن متأثر از نگاه خاص یک فرهنگ به نقش و جایگاه او در آ...

یک برنامه جامع مراقبت‌های مربوط به بارداری که شامل مراقبت‌های طبی، اجتماعی و روحی روانی می‌باشد باید قبل از بارداری شروع شود و تا پس از زایمان ادامه یابد. مشاوره قبل از بارداری طب پیشگیری در مامایی است تمام عواملی که روی نتیجه حاملگی تاثیر دارند در این زمان شناسایی می‌شوند و با بیمار راجع به عوامل خطرساز حاملگی صحبت می‌شود. برنامه‌ ای جهت اداره حاملگی تدوین می‌شود که خطرات تا حد امکان کاهش یابد...

هدف این پژوهش، بیان توصیفی ژرف از زندگی روزمرۀ دانش‌آموزی و تجربۀ شادی آنهاست. پرسش اصلی پژوهش را بر همین مبنا «چگونگی تجربۀ شادی در زندگی روزمرۀ دانش‌آموزی» انتخاب کردیم. برای پاسخ‌ به این پرسش، پژوهش میدانی در دو دبیرستان دخترانۀ منطقۀ 6 تهران انجام دادیم. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ نیم‌ساخت‌یافته‌ استفاده کردیم. سپس نتایج را براساس روش تماتیک  (مفهومی) تحلیل و چهار ...

ژورنال: تدریس پژوهی 2018
احمد عربی, اصغر سلطانی,

هدف: هدف پژوهش تبیین ویژگی‏های شیوه ‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی در مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان استان چهارمحال و بختیاری بود.  روش: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، ترکیبی است. روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان و کارشناسان بررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 93/0 برآورد شده است. جامعه آماری در بخش کمی، مشتمل بر 968 نفر از معلمان اب...

نادر حقانى,

برنامه ریزی درسی بر اساس معیارهای علمی، از اصول اولیه برنامه ریزی آموزشی می باشد و تعریف امکانات و ابزارها نیز باید در این راستا صورت گیرد. چانچه برنامه های آموزشی فقط با توجه به افراد و امکانات موجود و با معیارهای غیرعلمی تدوین گردد، هم کمیت و کیفیت رشته خدشه دار می شود و هم برنامهء تدوین شده منجر به اتلاف وقت، هزینه و نیروی انسانی خواهد شد. انطباق برنامه با معیارهای علمی روز و بازنگری و ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود