نتایج جستجو برای زمان انتظار

تعداد نتایج: 108050  

دارند, محمد, مسعودیان, سید ابوالفضل,

هدف این پژوهش برآورد مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران زمین است. بدین منظور از داده های دمای کمینه ی روزانه ی 663 پیمونگاه همدید و اقلیمی طی بازه ی زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 استفاده شد. داده ها به کمک روش کریگینگ در ابعاد 15*15 کیلومتر بر روی پهنه ی ایران درون یابی شدند. ماتریسی با ابعاد 7187*15992 حاصل شد که بر روی سطرها روز و بر روی ستون ها یاخته ها قرار گرفت . به کمک آزمون t در سطح ا...

آذر مصاحب, دکتر معصومه سیمبر, رها روستا, فرزانه رشیدی فکاری, فهیمه رشیدی فکاری, مرضیه ساعی قره‌ناز, ویدا قاسمی,

مقدمه: در تریاژ مامایی، زنان مراجعه کننده با شکایت مامایی و زنان در شرایط حاد یا اورژانس، برای اولین بار ارزیابی می­شوند. زمان انتظار مراجعین، یکی از عوامل مهمی است که باید در مدیریت و سازماندهی بخش بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد. حال آنکه، تاکنون زمان انتظار دقیقی برای مراقبت­های اورژانسی و تریاژ مامایی در ایران برآورد نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین زمان ان...

بهروز ابراهیمی, محمد دارند,

برای انجام این پژوهش داده­های روزانه­ بارش 162 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی بر روی پهنه­ استان کردستان و 26 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی خارج از مرز استان مربوط به تحقیقات آب و سازمان هواشناسی طی بازه­ زمانی 1/1/1340 تا  11/10/1391(21/3/1961 تا31/12/2012) استفاده شد. به­ کمک روش زمین­آماری کریگینگ مقادیر بارش روزانه بر روی یاخته­های6×6 کیلومتر میان­یابی و برای هر روز یک نقشه رقومی ا...

ژورنال: شناخت اجتماعی 2014

مقدمه: ادبیات تحقیقی بسیاری در مورد ادراک زمان که در تمام رفتارهای ارگانیسم زنده در جریان است وجود دارد. در روان­شناسی اجتماعی نیز تحقیقات زیادی وجود دارد که به موضوع شکل­گیری رفتار با توجه به زمان می­پردازد. همانند مدیریت زمان، رویکرد زمان، جهت­گیری زمان و یا ارزش­های مرتبط با گذشته و آینده. هدف از این تحقیق، بررسی قدرت پیش­بیینی کنندگی سهل­انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار بر ادراک زمان بود. روش...

آزاده حاتمی, سعید روحانی, علی صنایعی, محمدصالح ترکستانی,

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی–پیمایشی و با هدف کاربردی و به‌کارگیری پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها به بررسی عوامل مؤثر بر ادراک مشتریان از زمان انتظار در سامانه‌های تلفن بیمه پرداخته است. در این تحقیق به‌منظور افزایش دقت، نمونه‌گیری آماری به‌صورت سرشماری استفاده‌شده است و تمامی افراد جامعه به‌عنوان نمونه استفاده‌شده است. بنابراین حجم نمونه برابر حجم جامعه مساوی 390 است. پردازش داده‌ها...

ژورنال: مهندسی معدن 2018

زمان‌بندی در برنامه‌ریزی  و مدیریت ساخت پروژه‌ها بسیار مهم است. وابستگی پیچیده‌ بین فعالیت‌های ساخت در تونل‌ها، زمان و هزینه‌های ساخت را تا حدودی تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط زمین و زمان و هزینه‌های ساخت از موارد اساسی در تصمیم‌گیری‌ها برای مرحله‌ برنامه‌ریزی و طراحی یک پروژه به ‌حساب می‌آیند. در این مقاله، روش DAT برای ارزیابی احتمالاتی شرایط زمین و زمان و هزینه‌های ساخت به کار گرفته شده است. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید