نتایج جستجو برای زمان انتظار بیماران

تعداد نتایج: 145297  

دارند, محمد, مسعودیان, سید ابوالفضل,

هدف این پژوهش برآورد مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران زمین است. بدین منظور از داده های دمای کمینه ی روزانه ی 663 پیمونگاه همدید و اقلیمی طی بازه ی زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 استفاده شد. داده ها به کمک روش کریگینگ در ابعاد 15*15 کیلومتر بر روی پهنه ی ایران درون یابی شدند. ماتریسی با ابعاد 7187*15992 حاصل شد که بر روی سطرها روز و بر روی ستون ها یاخته ها قرار گرفت . به کمک آزمون t در سطح ا...

آذر مصاحب, دکتر معصومه سیمبر, رها روستا, فرزانه رشیدی فکاری, فهیمه رشیدی فکاری, مرضیه ساعی قره‌ناز, ویدا قاسمی,

مقدمه: در تریاژ مامایی، زنان مراجعه کننده با شکایت مامایی و زنان در شرایط حاد یا اورژانس، برای اولین بار ارزیابی می­شوند. زمان انتظار مراجعین، یکی از عوامل مهمی است که باید در مدیریت و سازماندهی بخش بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد. حال آنکه، تاکنون زمان انتظار دقیقی برای مراقبت­های اورژانسی و تریاژ مامایی در ایران برآورد نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین زمان ان...

خاقانی زاده, مرتضی, محمدعلیزاده, عزیزاله, محمودی, حسین,

Abstract Background & Aim: Speed of service delivery in health centers, especially in emergency ward, is very important in reducing mortality and disabilities. One of the most important indicators in evaluating emergency centers is the waiting time. This study aimed to evaluate the effect of nurses’ triage education based on stabilization model on the patient’s waiting time in the...

حبوباتی, مجید, زارع مهرجردی, یحیی, صفایی نیک, فرید,

Introduction: Many simulation studies have been conducted in the hospitals and first in the emergency departments to increase the productivity. The first issue in the field of service quality and hence the patient right is “waiting time”. The goal of this study was to reduce patients waiting times, emergency service timing, modeling and improving using discrete event simulation. Methods: This...

دهقان نیری, ناهید, صادقی, تابنده, عباس زاده, عباس,

Background and Objective: The surgical waiting area is that place where families and friends await news concerning their patient who is undergoing surgery they spend hours wondering and worrying. This study aimed to explain factors that facilitate waiting time according to experience of family members of patients undergoing surgery. Materials and Methods: This is a qualitative resear...

بهروز ابراهیمی, محمد دارند,

برای انجام این پژوهش داده­های روزانه­ بارش 162 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی بر روی پهنه­ استان کردستان و 26 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی خارج از مرز استان مربوط به تحقیقات آب و سازمان هواشناسی طی بازه­ زمانی 1/1/1340 تا  11/10/1391(21/3/1961 تا31/12/2012) استفاده شد. به­ کمک روش زمین­آماری کریگینگ مقادیر بارش روزانه بر روی یاخته­های6×6 کیلومتر میان­یابی و برای هر روز یک نقشه رقومی ا...

ژورنال: شناخت اجتماعی 2014

مقدمه: ادبیات تحقیقی بسیاری در مورد ادراک زمان که در تمام رفتارهای ارگانیسم زنده در جریان است وجود دارد. در روان­شناسی اجتماعی نیز تحقیقات زیادی وجود دارد که به موضوع شکل­گیری رفتار با توجه به زمان می­پردازد. همانند مدیریت زمان، رویکرد زمان، جهت­گیری زمان و یا ارزش­های مرتبط با گذشته و آینده. هدف از این تحقیق، بررسی قدرت پیش­بیینی کنندگی سهل­انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار بر ادراک زمان بود. روش...

آزاده حاتمی, سعید روحانی, علی صنایعی, محمدصالح ترکستانی,

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی–پیمایشی و با هدف کاربردی و به‌کارگیری پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها به بررسی عوامل مؤثر بر ادراک مشتریان از زمان انتظار در سامانه‌های تلفن بیمه پرداخته است. در این تحقیق به‌منظور افزایش دقت، نمونه‌گیری آماری به‌صورت سرشماری استفاده‌شده است و تمامی افراد جامعه به‌عنوان نمونه استفاده‌شده است. بنابراین حجم نمونه برابر حجم جامعه مساوی 390 است. پردازش داده‌ها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید