نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: گیاه پزشکی 2014

سن گندمEurygaster integriceps Put.  آفت مزارع گندم و جو در ایران می‌باشد. زنبور پارازیتوئید Trissolcus grandis Thomson یکی از مناسبترین میزبان های تخم سن گندم است. هدف از این تحقیق شکستن دیاپوز سن گندم با استفاده از هورمون آدمیرال و تعیین میزان پارازیتیسم تخم سن گندم توسط زنبور T. grandisروی این گونه تخمها بود. سن های جمع آوری شده با آدمیرال 10 درصد به میزان 2 در هزار به طور موضعی روی سطح شکمی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ 1389

تعیین سن بهره برداری بهینه بر اساس ضوابط اقتصادی در توده های جنگلی همسال یکی از مهمترین تصمیمات در مدیریت جنگل است. هدف از این تحقیق دستیابی به جداول محصول گونه های صنوبر و تعیین سن بهره برداری فنی و اقتصادی و مقایسه آنها با یکدیگر می باشد. این تحقیق در توده های دست کاشت صنوبر (populus deltoides, populus nigra) در پارسل دو سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا صورت گرفت. بدین منظور 15 اصله درخت نم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1351

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1338

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1366

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394

این تحقیق در پی آن است تا با روش «توصیفی – تحلیلی» و در چارچوب اندیشه سیاسی به بررسی رابطه «آزادی» و «عدالت» در آراء آمارتیا سن و نتایج آن در حوزه «اخلاق توسعه» بپردازد.همانطور که اندیشه سیاسی وجهی هنجاری دارد ،«اخلاق توسعه» که آمارتیا سن در چارچوب آن نظریه پردازی کرده است نیز از وجه هنجاری برخوردار است.

ژورنال: :روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 2010
زهره صیادپور,

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
رحیم نوبهار,

نظریۀ معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناس...

ژورنال: :فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه 2012
مهرداد گودرزوند چگینی, زهرا امین رودپشتی,

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن در دستگاههای اجرایی استان گیلان بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آلن و میر (1990) بود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود (n =10688) که نمونه به وسیله جدول کُُهن، مورگان و کرجسای 371 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم ا...

ژورنال: :تحقیقات آفات گیاهی 0
جعفر محقق نیشابوری, مسعود امیرمعافی, شهرام شاهرخی خانقاه, احمد پیرهادی,

سن بذرخوار nysius cymoides تقریباً همزمان با برداشت محصول در مزارع کلزای بیشتر مناطق کشور در جمعیت قابل توجه پدیدار می شود. به منظور تعیین پراکنش فضایی مراحل مختلف رشدی سن بذرخوار، از جمعیت سن در مزرعۀ کلزا واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد طی سال های 1385 و 1386 آماربرداری شد. از بیست تا بیست و پنج نقطه مزرعه به طور تصادفی هفته ای دوبار به کمک لولۀمکش (آسپیراتور) از درون کادر لبه دار 25 سا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید