نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0
دکتر سیما کدخدایان, kadkhodayan s (md) associate professo..., homaei f (md) دکتر سیدحسین فتاحی معصوم, fattahi masoom sh (md) دکتر لیلا پور علی, poorali l (md) دکتر علی تقی زاده, taghizadeh a (md),

ملانوم ولو تومور بسیار بدخیم و نادری با شیوع 19/0-1/0 در صدهزار نفر بوده و اغلب بعد از منوپوز اتفاق می افتد. در این مقاله بیماری 43 ساله معرفی شده است که با شکایت پیدایش ضایعه کوچک خارش دار از 2 ماه قبل در ناحیه ولو مراجعه نمود. ضایعه مذکور به قطر 5 میلی متر قهوه ای تیره در روی لابیالیس مینور چپ به فاصله بیش از 2 سانتی متر از خط وسط وجود داشت. بیوپسی ملانوم بدخیم با عمق 5/3 میلی متر طبق تقسیم ب...

ژورنال: :مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2016
صادق میرویسی نیک,

این تحقیق با روش تحلیلی _ تفسیری و در چارچوب اندیشه سیاسی به بررسی مهم ترین مفروضات نظری «رویکرد قابلیتی» آمارتیا سن و آثار آن بر حوزه عدالت جنسیتی می پردازد. در اینجا بیان می شود که فهم توسعه و آثار آن بر حوزه عدالت و برابری را نمی توان از مبانی فلسفی نهفته در آن جدا کرد. در همین زمینه بررسی جنسیتی نظریه های توسعه، حاکی از نارسایی آنها در زمینه مسائل زنان و موانع جنسیتی آنها در برخورداری از فر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
مهدی صبوری پور, استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید به..., کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دان...,

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...

ژورنال: :plant protection journal 0
javad nazemi rafie, mostafa mansourghazi, sara salehi,

سن گندم putton)  eurygaster integriceps) یکی از مهمترین آفات گندم در کشور می باشد که باعث خسارت زیادی به محصولات گندم در ایران می شود. تفاوت های مرفومتریک در بین جمعیت هایی از یک گونه ممکن است بیانگر اختلافات بین زیست بوم آن جمعیت ها باشد به همین منظور تنوع شکلی بدن افراد بالغ نر و ماده جمعیت­های سن گندم  بوسیله روش مرفومتریک روی دوازده شاخص مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در اواخر خرداد ماه...

ژورنال: :مجله پزشکی ارومیه 0
ایل ناز آرامی, ilnaz arami biomedical engineering de..., hamid behnam biomedical engineering d..., zahra alizadeh sani cardiology depart..., fereshte yoosefi biomedical engineeri..., seyed kamaledin setarehdan school of ...,

پیش زمینه و هدف: پژوهش انجام شده در راستای بررسی تغییرات حاصل از افزایش سن روی ارتعاشات دیواره رگ کاروتید گردن، بر روی افراد سالم در سنین مختلف صورت گرفته است. هدف غایی یافتن ویژگی های تمایزدهنده ارتعاشات عروق، بین افراد بیمار و سالم است که با توجه به عدم امکان دسترسی به افراد بیمار در آزمایشگاه التراسوند، فاکتور سن را برای افراد سالم موردبررسی قراردادیم و توانستیم دو ویژگی استخراج کنیم تا در م...

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
شهرزاد جوادی نژاد, مژده مهدیزاده, ریحانه ترابی, shahrzad javadinejad, mozhdeh mehdizadeh, reihaneh torabi,

مقدمه: جهت تعیین سن دندانی از روش های مختلفی بر اساس تکامل دندان ها استفاده شده است. در روش کمریر (cameriere) عرض اپکس 7 دندان دایمی سمت چپ مندیبل اندازه گیری می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میانگین سن تقویمی و سن تخمینی به دست آمده به روش کمریر بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 109 رادیوگرافی پانورامیک از 67 دختر و 42 پسر 5 تا 15 ساله، بررسی شد. متغیرها شامل تعداد دندان های کا...

ژورنال: :مجله دندانپزشکی 0
فاطمه سرلتی, l. rashedi احمدرضا طلایی پور, ar. talaeipour لیلا راشدی, l. rashedi,

زمینه و هدف: استئوپروز شایعترین بیماری متابولیک استخوان و مشخصه آن کاهش مواد معدنی و ماتریکس استخوان است؛ به گونه ای که استخوان از نظر ترکیب (composition) طبیعی است و لیکن از نظر مقدار (amount) کاهش می یابد. در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری برای یافتن ارتباط میان استئوپروز و بیماریهای پریودنتال انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت شاخصهای پریودنتال در خانمهای بالای سن منوپوز انجام شد.روش ...

ژورنال: :تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 0
سلیمان محمدی لیمائی, استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده مناب..., دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری،..., دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع..., - دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منا..., استادیار پژوهش، ایستگاه تحقیقات صنوبر...,

هدف از این تحقیق، تعیین سن بهره­برداری بهینه صنوبر یعنی سنی که در آن مقدار ارزش خالص فعلی جنگل کاری با توجه به قیمت چوب سرپا، درصد سود بانکی و میزان رویش سالیانه به حداکثر برسد، می باشد. داده های رویش سالیانه، قیمت چوب سرپا و درصد سود بانکی به­منظور تعیین سن بهره­برداری بهینه مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا مدل رویش صنوبر برآورد شد. نتایج نشان داد که بهترین مدل رویش صنوبر دلتوئیدس براساس رویش س...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی اصفهان 0
مهدی سالک اردستانی, نوشین رستم پور, مهین هاشمی پور, سید محسن حسینی, محمدحسن مؤدب, حسام حسن زاده کاشانی, پونه معمار اردستانی,

مقدمه: در دسترس داشتن یک مرجع بومی، جدید و قابل اعتماد برای دانستن سن مراحل مختلف بلوغ به منظور تعیین زودرس یا دیررس بودن آن، در هر جامعه ای ضروری می باشد؛ چرا که عوامل جغرافیایی، نژادی، تغذیه و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در سن شروع بلوغ مؤثر است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین سن مراحل مختلف بلوغ در دختران شهر اصفهان انجام شد. روش ها: این مطالعه ی مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند ...

ژورنال: :کومش 0
مریم مخلصین, maryam mokhlesin school of rehabilita..., zahra ahmadizadeh school of rehabilit..., fatatemeh kasbi school of rehabilitat..., hourieh ahadi school of linguistic, i...,

هدف: سرعت گفتار به عنوان یک ویژگی زبر زنجیری، مستقیماً بر روانی و وضوح گفتار اثر دارد. هم چنین مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل مختلفی از جمله جنسیت، سن، محل زندگی و لهجه می تواند بر سرعت گفتار موثر باشد. از این رو لازم است تا هنگام ارزیابی و تشخیص مشکلات مربوط به روانی و سرعت گفتار، عوامل مختلف و هنجارهای هر زبان مد نظر قرار داد. از آن جا که مطالعه در زمینه تعین هنجارهای سرعت در زبان فارسی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید