نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 0
مرتضی فلاح کرکان, m fallah karkan velayat subspecialty ..., m rahbar taromsari department of ethi..., f mohseni medical faculty, guilan uni..., ar badsar department of ethic, toxico..., f ayati legal medicine organization, ..., m fallah shahid beheshti nursing and ...,

مقدمه: تخمین سن قانونی، تخصصی در پزشکی قانونی است که با استفاده از درست ترین شیوه برای افرادی با سن نامشخص که درگیر عملکردهای قانونی یا قضایی هستند تعریف می شود. چون علل تعیین سن اهمیت ویژه ای دارد و سازمان های گوناکونی همانند سازمان پزشکی قانونی، ثبت احوال و غیره را درگیر می کند و ممکن است در این مسیر اشکال هایی را سبب شود بنابراین مطالعه بر این علل لازم است. هدف: بررسی علل تعیین سن درخواست شد...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
سید رضا مرتضوی, r mortazavi دانشگاه علوم پزشکی قزوین ..., f derakhshan,

زمینه: در دو دهه اخیر رابطه بین سن و تغییرات فیزیولوژیک بدن مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف: این پژوهش به منظور تعیین اثر سن بر روی سیستم کولینرژیک ایلئوم مجزای رت انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه ایلئوم جدا شده رت های 9 تا 11 روزه، 2 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله نر از نژاد اسپراگ داولی نوع آلبینو به تعداد هر گروه حداقل شش راس به طور تصادفی انتخاب و پاسخ های انقباضی آنها با تعیین ed50 استیل...

ژورنال: :علوم گیاهان زراعی ایران 2012
علی رضا طالعی, محمدرضا بی همتا, محمد ضابط,

به منظور بررسی قابلیت توارث و شناخت ماهیت عمل ژن های کنترل کننده مقاومت به سن گندم(eurygaster integriceps) و صفات مرتبط با آن در گندم نان یک لاین مقاوم (15) و یک لاین حساس (12) تلاقی داده شدند. نسل های f1، f2 و نسل های حاصل از تلاقی برگشتی (bc1 و bc2 ) آنها بدست آمد. والدین به همراه نسل های f1 ،f2، bc1 وbc2 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج کشت ...

ژورنال: :نشریه تحقیق در علوم کشاورزی 0

مسیح رزمجو   گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران     * نویسنده مسئول: masihxyz@yahoo.com     تاریخ دریافت:4/6/90 تاریخ پذیرش: 7/12/90     چکیده   زیرراسته ناجوربالان ( heteroptera ) با بیش از 80 خانواده شناخته شده یکی از مهمترین راسته های رده حشرات محسوب می شوند. نمونه برداری ها طی سال های 1390-1387 از مزارع مختلف یونجه استان اصفهان صورت گرفت.در این پژوهش، 12 گونه ...

ژورنال: :آفات و بیماری های گیاهی 2015
حسین نوری,

ترکیب گونه های زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم بستگی به بوم و منطقه مورد مطالعه دارد، اما اغلب در یک محدوده ی زمانی و مکانی مشخص، یک یا تعداد کمی از گونه ها، فراوان تر هستند. به منظور بررسی و مقایسه پارامترهای جدول زیستی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم، تخم های پارازیته آفت در طول دوره ی تخم ریزی سن گندم از مزارع غلات استان قزوین جمع آوری شده و به آزمایشگاه بخش تحقیقات سن گندم منتقل گردید. در...

ژورنال: :مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 2009
ملیحه پیروز, شعله امیری, محمدباقر کجباف,

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن انجام گرفته و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان تیزهوش و عادی دختر در پایه های اول تا سوم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386 تشکیل داده اند. از طریق نمونه¬ گیری چند مرحله¬ای، با استفاده از آزمون هوشی کاتل فرم الف، دانش آموزان تیزهوش و عادی مشخص و انتخاب شده اند. حجم نمونه در هر یک از گروه دانش آموزان...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 0
صدیقه اسماعیل زاده, s esmaeil zadeh بابل، بیمارستان شهید ..., gh.a jorsaraei مهرداد فارسی،, m farsi محمود حاجی احمدی،, m haji ahmadi ،نازیلا رضایی, n rezaei,

سابقه و هدف: افزایش سن زن نقش مهمی در کاهش باروری دارد، زوج های با محدوده سنی 45-35 سال، حدود 30% نازایی دارند. همچنین افزایش سطح سرمی fsh با افزایش سن می تواند نشانگر کاهش جواب تخمدان و کاهش باروری در سیکل های art باشد. این مطالعه به منظور یافتن ارتباط سن زن و سطح fsh، با تعداد اووسیت و میزان اووسیت بارور شده، انجام گرفت تا بتوان برنامه ریزی درستی جهت پیش بینی وضعیت پاسخ این بیماران در سیکل ها...

ژورنال: :مجله تحقیقات دامپزشکی (journal of veterinary research) 2000
دکتر سعید نظیفی, دکتر پروانه خضرایی نیا, دکتر حمیدرضا قیصری,

به منظور بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین، نمونه های خون از 110 قطعه بلدرچین در سنین زیر یک هفته ، 3 هفته ، 5 هفته و بیش از 5 هفته و دو جنس نر و ماده تهیه و آزمایش شدند. سن بر روی غلظت پروتئین تام ، آلبومین ، کلسترول و فسفر سرم اثر معنی دار دارد (05/0p

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
عادل ساریخانی, سعید عطازاده,

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 2013
مریم ایرانمنش, زینب عرب نژاد,

ادبیات تطبیقی سالهاست که به عنوان یکی از روشهای مدرن نقد ادبی شناخته شده است. این نوع از نقد با بکارگیری علوم دیگر در صدد تحلیل متون ادبی است. در این نوشتار به بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهری و سن ژون پر س می پردازیم . علت انتخاب این دو شاعر دشواری تفسیر شعرشان، و استعانت از نقد تطبیقی برای تحلیل علت این دشواری است، که با بهره گیری از مکتب تطبیقی آمریکایی به تطبیق این دو اثر می پردازیم. به این م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید