نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
رویا ناصح, r. naseh سازمان های دیگر: مرکز تحقیقا..., p. padisar سازمان اصلی تایید شده: دان..., a. taherkhani سازمان اصلی تایید شده: ..., n. rahnamoon سازمان اصلی تایید شده: د...,

زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی رادیوگرافی های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله مراجعه­کننده به دان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1364

چکیده ندارد.

علی رضا طالعی, محمد ضابط, محمدرضا بی همتا,

به منظور بررسی قابلیت توارث و شناخت ماهیت عمل ژن های کنترل کننده مقاومت به سن گندم(Eurygaster integriceps) و صفات مرتبط با آن در گندم نان یک لاین مقاوم (15) و یک لاین حساس (12) تلاقی داده شدند. نسل های F1، F2 و نسل های حاصل از تلاقی برگشتی (BC1 و BC2 ) آنها بدست آمد. والدین به همراه نسل های F1 ،F2، BC1 وBC2 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج کشت ...

     در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مادۀ 1209 قانونی مدنی حذف و مادۀ 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال  1370 تأیید کرد و در نتیجه 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر مادۀ 1210 اصلاحی و تبصرۀ 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویۀ قضایی می‌شد، با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدان...

این تحقیق با روش تحلیلی _ تفسیری و در چارچوب اندیشه سیاسی به بررسی مهم‌ترین مفروضات نظری «رویکرد قابلیتی» آمارتیا سن و آثار آن بر حوزه عدالت جنسیتی می‌پردازد. در اینجا بیان می‌شود که فهم توسعه و آثار آن بر حوزه عدالت و برابری را نمی‌توان از مبانی فلسفی نهفته در آن جدا کرد. در همین زمینه بررسی جنسیتی نظریه‌های توسعه، حاکی از نارسایی آنها در زمینه مسائل زنان و موانع جنسیتی آنها در برخورداری از فر...

ژورنال: توسعه آبزی پروری 2015
غفاری, طاهره, فاحتکار, بهرام,

یکی از مهم‌ترین مسائل پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، تکثیر مصنوعی و مطالعه وضعیت هم آوری به عنوان شاخص کمی در تولید ‌مثل می‌باشد. به این دلیل بررسی اثر سن مولدین ماده کپور معمولی، بر روی شاخص‌های مورفولوژیک و تولید‌مثلی شامل وزن، طول، ضریب چاقی، وزن تخمک، هم آوری، تعداد تخمک در گرم، هم آوری نسبی به ازای وزن و طول انجام پذیرفت. برای این منظور 2 گروه از مولدین ماده (2 و 3 ساله) به صور...

ژورنال: جمعیت 2000

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: جمعیت 1994

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

توران جمشیدیان قلعه سفیدی, علی‌اکبر خمیجانی فراهانی,

تفکر انتقادی از بدو خلقت انسان با او همراه بوده است. زمانی که انسان برای ارزشیابی موضوعی به صورت عقلی و منطقی می‌پردازد، در واقع اولین گام را در جهت تفکر انتقادی برمی‌دارد. امروزه برای توسعة تفکر انتقادی و اهمیت گنجاندن این مهارت در حیطة علوم، پژوهش‌های علمی متعددی انجام شده است. از جمله این تحقیقات می‌توان به مطالعات قبلی که به نتایج متناقضی دست یافته بودند، مانند بابا محمدی و خلیلی (2004) اشا...

ترکیب گونه‌های زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم بستگی به بوم و منطقه مورد مطالعه دارد، اما اغلب در یک محدوده‌ی زمانی و مکانی مشخص، یک یا تعداد کمی از گونه‌ها، فراوان‌تر هستند. به منظور بررسی و مقایسه پارامترهای جدول زیستی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم، تخم های پارازیته آفت در طول دوره‌ی تخم‌ریزی سن گندم از مزارع غلات استان قزوین جمع آوری شده و به آزمایشگاه بخش تحقیقات سن گندم منتقل گردید. در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید