نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 2000
دکتر حمیدرضا قیصری, دکتر سعید نظیفی, دکتر پروانه خضرایی نیا,

به منظور بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین، نمونه های خون از 110 قطعه بلدرچین در سنین زیر یک هفته ، 3 هفته ، 5 هفته و بیش از 5 هفته و دو جنس نر و ماده تهیه و آزمایش شدند. سن بر روی غلظت پروتئین تام ، آلبومین ، کلسترول و فسفر سرم اثر معنی دار دارد (05/0p

لادن رحیم‌پور شفایی, لیلا زرندی میاندوآب, میثم دولتی, نادر چاپارزاده,

پس از قطع رأس ساقه در Rosa hybrid دوره رشد جدیدی با رفع تسلط جوانه انتهایی، از جوانه‌های جانبی آغاز و طی آن شاخه‌های جدید تشکیل می‌شود. در هر شاخه، برگ‌ها به ترتیب سن آرایش می‌یابند. برای مطالعه، چهار نمونه برگی از رأس به سمت پایه شماره‌گذاری شدند که مرحله جوانی تا بلوغ برگی را نشان می‌دهند. نتایج، تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی عمیقی را طی بلوغ نشان دادند. کاهش مقدار گونه‌های اکسیژن فعال به ک...

ژورنال: کودکان استثنایی 2009
فرهبد, مژگان, ماندنی, بتول,

هدف : هدف پژوهش حاضر ارزیابی سن بینایی- حرکتی در کودکان با نارساییهای ویژه یادگیری است و اینکه آیا این کودکان به لحاظ عملکردهای بینایی – حرکتی متناسب با سن تقویمی‌خود عمل می‌کنند.روش: پژوهش از نوع کاربردی و روش آن زمینه یابی است.جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان مقطع ابتدایی هستند که در اردیبهشت ماه سال 1385 به مرکز نارساییهای ویژه یادگیری-تهران مراجعه کردند. نمونه آماری برابر جامعه آماری و  58...

درخشان, فریبا, مرتضوی, سید رضا,

زمینه: در دو دهه اخیر رابطه بین سن و تغییرات فیزیولوژیک بدن مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف: این پژوهش به منظور تعیین اثر سن بر روی سیستم کولینرژیک ایلئوم مجزای رت انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه ایلئوم جدا شده رت های 9 تا 11 روزه، 2 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله نر از نژاد اسپراگ داولی نوع آلبینو به تعداد هر گروه حداقل شش راس به طور تصادفی انتخاب و پاسخ های انقباضی آنها با تعیین ED50 استیل...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1384

چکیده ندارد.

مقدمه: اولین بروز قاعدگی، منارک نامیده می‌شود. این نشانه یک اتفاق حیاتی بلوغ در دختران می‌باشد. پژوهش‌های مختلف از روند کاهشی سن شروع قاعدگی در صد سال گذشته حکایت می‌کنند. عوامل مختلفی بر سن شروع قاعدگی موثر شناخته شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی برخی از ویژگی‌های جمعیت شناسی با سن شروع قاعدگی، در منطقه‌ی 13 تهران، تحت پوشش طرح پژوهشی قند و لیپید تهران (TLGS)، انجام گردید. مواد و روش‌ه...

ژورنال: کومش 2017
احدی, حوریه, احمدی‌زاده, زهرا, مخلصین, مریم, کسبی, فاطمه,

هدف: سرعت گفتار به‌عنوان یک ویژگی زبر زنجیری، مستقیماً بر روانی و وضوح گفتار اثر دارد. هم‌چنین مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل مختلفی از جمله جنسیت، سن، محل زندگی و لهجه می‌تواند بر سرعت گفتار موثر باشد. از این ‌رو لازم است تا هنگام ارزیابی و تشخیص مشکلات مربوط به روانی و سرعت گفتار، عوامل مختلف و هنجارهای هر زبان مد‌نظر قرار داد. از آن‌جا که مطالعه در زمینه تعین هنجارهای سرعت در زبان فارس...

ملک پور, مختار,

Prevention of disabilities and handicaps, including mental relardation and low intelligence, is one of the important aims of health programmes. Therefore, understanding the causes of such disabilities could reduce their incidence. A cause of low IQ and mental retardation is prematurity and this could be the result of low age of mothers at the time of pregnancy. This study investigates the relat...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید