نتایج جستجو برای سونوگرافی کالر داپلر

تعداد نتایج: 2045  

ژورنال: :مجله پزشکی ارومیه 0
افشین محمدی, گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبر..., پور عیسی,

0

اصلان آبادی , سعید , شاکری به اویل , ابوالحسن , علم دوست , نوید , علیزاده میلانی , امیررضا , نعمتی , مسعود ,

  Background & Aims: Intussusception is one of the most common causes of bowel obstruction in young children ultrasonography (US) is considered a reliable method for diagnosis. The primary treatment is hydrostatic radiologic reduction, but this should never be used in children with necrotic or perforated bowel. Clinical and radiologic prediction of intestinal necrosis is difficult. Color Dopple...

مقدمه: سونوگرافی و کالرداپلر در کنار رادیوگرافی برای تشخیص ضایعات پری‏آپیکال معرفی شده اند. این تحقیق با هدف بررسی همخوانی اطلاعات به دست آمده از ضایعات پری‏آپیکال در رادیوگرافی دیجیتال، سونوگرافی و کالر داپلر انجام شد.           مواد و روش‏ها: در این مطالعه توصیفی که به روش مقطعی انجام شد، بیمارانی که در مدت یک سال به بخش اندودونتیکس دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران مراجعه کرده و دارای ضای...

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 0
شیرین شیرین سخدری, shirin sakhdari assistant professor, ..., mohammad baradaran jamili radiologist..., bahareh dadresanfar assistant profess..., neda noroozshamsian dentistدندانپزشکس...,

مقدمه: سونوگرافی و کالرداپلر در کنار رادیوگرافی برای تشخیص ضایعات پری‏آپیکال معرفی شده اند. این تحقیق با هدف بررسی همخوانی اطلاعات به دست آمده از ضایعات پری‏آپیکال در رادیوگرافی دیجیتال، سونوگرافی و کالر داپلر انجام شد.           مواد و روش‏ها: در این مطالعه توصیفی که به روش مقطعی انجام شد، بیمارانی که در مدت یک سال به بخش اندودونتیکس دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران مراجعه کرده و دارای ضایعه در ر...

دهدشترو, علی, شییری, الهام, غریب صالحی, محمد,

Background & Aims: Due to the high incidence of breast cancer, the use of easy, safe, noninvasive and readily available diagnostic procedures that can accurately determine the initial stages of the disease and its spread is very important. Ultrasonography as a method may be able to realize these goals and to help patients and physicians. The aim of this study was to evaluate diagnostic val...

برادران, شراره, دهقان, حمیدرضا, زارع, صمد, عبداللهی, محمدحسن, فروزان نیا, سیدخلیل, میرحسینی, سیدجلیل, نفیسی مقدم, رضا,

Introduction: Doppler ultrasonography (DUS) is the most preferable method for screening of carotid artery disease in patients undergoing CABG. The purpose of this study was to investigate the frequency of carotid artery disease and determine the relation between known risk factors of atherosclerosis and rate of carotid artery narrowing in order to identify high-risk groups among patients schedu...

اخلاق پور , شهرام, بخت آور , خدیجه, سخایی , سیدیعقوب,

Background and purpose: Doppler sonography is a noninvasive diagnostic procedure with no side effect witch is cost effective and the results are rapidly available. Two indices are explained in the field of Doppler sonographic hemodynamic evaluation, PÏ* and RÏ**, Âbnormal ranges are PÏ ≥ 1.8 and RÏ ≥ 0.7 . Ïn previous studies average PÏ in normal conditions was 1.5 and in rejected trans...

حدادپور, عبدالرضا, ساعدی, داریوش ,

Doppler ultrasound is one of the non-invasive methods for blood flow assessment in cardio-vascular system and celiac trunk as the first branch of abdominal aorta is an important splanchnic artery. According to the relative differences in the reports of normal indices from doppler ultrasound of the celiac artery in the different medical centers of the world, it was decided to evaluate this issue...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 0
سیدیعقوب سخایی, s.y sakhaei دستیار رادیولوژی دانشگاه ..., kh bakhtavar شهرام اخلاق پور, sh âkhlaghpour,

سابقه و هدف: سونوگرافی داپلر یک روش تشخیصی غیرتهاجمی و بدون عوارض جانبی و در عین حال ارزان بوده و دستیابی به نتیجه آزمایش در این بررسی سریع می باشد. با استفاده از سونوگرافی داپلر ارزیابی همودینامیک خون امکانپذیر است، و در همین رابطه دو شاخص ضربان (pi) و مقاومت (ri) تعریف شده است که محددهri≥0.7 و pi≥0.9 غیر طبیعی قلمداد می شود. براساس مطالعات انجام شده متوسط pi در شرایط طبیعی و رد پیوند کلیه به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید