× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای سیستم های مدل جدول عمر

تعداد نتایج: 561104  

محاسبه nLx دومین مشکل روش شناختی در ساختن جدول عمر خلاصه است. در این مقاله، سه روش اصلی محاسبه nLx معرفی و در موزد اطلاعات تقریبی ایران سال ۱۳۶۵ بکار برده شده است. این روشها از این قرارند: (۱) روش مبتنی بر فرض توزیع یکنواخت مرگ در گروه سنی، (۲) روش گریویل، و (۳) روش رید - مرل. در پایان مقاله نیز به مقایسه روشهای مزبور و ارزیابی آنها پرداخته شده است.

ژورنال: افق دانش 2008
تابعی, سید ضیاءالدین, صفائی, آزاده, دهکردی, بی‍ژن مقیمی, رجائی فرد, عبدالرضا, ضیغمی, بهرام, طباطبائی, سید حمید رضا,

زمینه و هدف: در سالهای اخیر، گزارشات متعدد نشان می دهد که سرطان معده بعنوان یکی از سرطانهای شایع و دومین سرطان شایع در کل جمعیت در کشور مطرح می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بقاء پنج ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و فاکتورهای مؤثر بر پیش آگهی آن با استفاده از جدول عمرصورت پذیرفت. روش تحقیق: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سرطان معده ثبت شده در مرکز ثبت تومور استان فارس، مورد بررس...

تابعی, سید ضیاءالدین, رجایی فرد, عبدالرضا, صفایی, آزاده, ضیغمی, بهرام, طباطبایی, حمید رضا, مقیمی دهکردی, بیژن,

Background and Objective: Esophageal cancer is the 6th common cancer in Iran. Affected patients have a relatively short lifetime, as this cancer is usually diagnosed in advanced stages. This study was conducted to estimate survival and factors related to it in patients with esophageal cancer. Materials and Methods: All patients definitely diagnosed as esophageal cancer, registered in Fars Cance...

نظام جدول عمر مدل کول- دمنی، با وجود کاربری پردامنه‌ی آن، تغییرات گسترده در الگوهای مرگ و میر سن- ویژه مشاهده‌شده در جامعه‌های امروزی را در برنمی‌گیرد، به‌ویژه تغییرات در الگوهای مربوط به کشورهای اروپای شرقی و جامعه‌‌هایی که به ایدز/ اچ. آی. وی مبتلا شده‌اند. اگرچه مدل‌های مرگ و میر رابطه‌ای، مانند نظام لوجیتی براس، می‌توانند این تغییرات را مشخص کنند، این مدل‌ها در توانایی پیشگویی خود زمانی که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1347

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان 0
بیژن مقیمی دهکردی, b moghimi- dehkordi عبدالرضا رجایی فرد, ar rajaeefard آزاده صفایی, a safaaee حمید رضا طباطبایی, hr tabatabaee بهرام ضیغمی, b zeighami سید ضیاءالدین تابعی, sz tabeie,

چکیده زمینه و هدف: سرطان مری با قرار گرفتن در رده ی ششم، یکی از شایع ترین سرطان ها در ایران می باشد. به دلیل این که بیماران تا مراحل پیشرفته تشخیص داده نمی شوند، دارای طول عمر نسبتا کوتاهی می باشند. این مطالعه با هدف برآورد طول عمر و عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به سرطان مری صورت گرفته است. روش بررسی: کلیه ی موارد ثبت شده با تشخیص قطعی سرطان مری از سال 1380 تا 1385 مرکز ثبت تومور استان فارس...

مشکل اصلی روش شناختی در ساختن جدول عمر خلاصه، تبدیل نرخ مرکزی به نرخ احتمالی مرگ و میر است. در این مقاله، این مشکل مطرح شده و راه های فائق آمد بر آن توضیح داده شده است. به بیان دیگر، سه روش اصلی تبدیل مزبور - با فرض یکنواختی توزیع مرگ، روش گر بویل و روش رید و مرل - معرفی گردیده و با استفاده از تقریبی از نرخهای مرکزی مرگ و میر ایران در سال ۱۳۹۵ توضیح داده شده است. جدول عمر ’۱) مهمترین ابزار تحلی...

ژورنال: محیط شناسی 1987
دکتر حسین ملک افضلی, دکتر محمود مجد آبادی فراهانی,

در این مقاله جداول عمر جمعیت شهری ایران برای زنان و مردان محاسبه شده است. اساس جداول بر اطلاعاتی قرارداد که در یک بررسی از ده درصد نمونه در سال 1363 از جمعیت شهری ایران بجز شهرهای تبریز‘ شیراز‘ اصفهان‘ تهران و ایلام بدست آمده است. نمونه ها بر اساس میزان مرگ ومیر اطفال زیر یکسال (TMR) در استانهای مختلف به سه گروه تقسیم شده اند. بمنظور تعیین اطلاعات درست و همچنین اجتناب از اشتباهاتی که در اثر سن ...

ژورنال: :افق دانش 0
بی‍ژن مقیمی دهکردی, b. moghimi dehkordi shahid beheshti u..., ar. rajaeefard سید حمید رضا طباطبائی, hr. tabatabaee بهرام ضیغمی, b. zeighami آزاده صفائی, a. safaee سید ضیاءالدین تابعی, z. tabeie,

زمینه و هدف: در سالهای اخیر، گزارشات متعدد نشان می دهد که سرطان معده بعنوان یکی از سرطانهای شایع و دومین سرطان شایع در کل جمعیت در کشور مطرح می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بقاء پنج ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و فاکتورهای مؤثر بر پیش آگهی آن با استفاده از جدول عمرصورت پذیرفت. روش تحقیق: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سرطان معده ثبت شده در مرکز ثبت تومور استان فارس، مورد بررسی ...

با گسترش روز افزون جمعیت و اهمیت توسعه پایدار، نیاز به سیستم های تصفیه فاضلاب با بار زیست محیطی کمتر و با ملحوظ نمودن صرفه اقتصادی، بیشتر احساس می‌شود. روش ارزیابی چرخه عمر، یکی از روش‌های ارزیابی زیست محیطی محصولات و خدمات است. در این مطالعه به مقایسه سیستم‌های تصفیه لجن بین دو روش لا گون هوادهی)تصفیه خانه فاضلاب اردبیل(  و لجن فعال)تصفیه خانه فاضلاب خلخال( پرداخته شد. برای این منظور، ورودی ها...