نتایج جستجو برای شایستگی­ های مدرسان

تعداد نتایج: 497531  
ژورنال: تدریس پژوهی 2018
جعفر ترک زاده, رحمت الله مرزوقی, مهدی محمدی, ولی احمد کرماج,

هدف: یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت‌علمی هستند که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی‌های آن‌ها در ابعاد مختلف به‌ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می‌توانند برافزایش کیفیت یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است. بدین منظور مطالعه‌ای باهدف بررسی رابطه...

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تبیین شایستگی‌های مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک است. روش کار: پژوهش اخیر از نوع تحقیقات توصیفی، تحلیلی است. در مرحله کیفی به‌منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی و رسیدن به اجماع از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب‌نظران استفاده شد. در مرحله کمی برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته‌ای دارای 71 سؤال و برای بررسی داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون تی و تحلیل عام...

هدف اصلی این پژوهش شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان دوره کارشناسی علوم تربیتی بوده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی و مدعو رشته علوم تربیتی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال تحصیلی 95-1394بالغ بر (185نفر) نفر می باشند که از طریق فرمول تعیین حجم کوکراین؛ (116نفر) ا...

در ایران، دوره‌های زبان انگلیسی تخصصی هوانوردی را اغلب مدرسان زبان انگلیسی متخصص در امر هوانوردی و معلمان زبان انگلیسی تدریس می‌کنند که متخصص هوانوردی نیستند. پژوهش حاضر، به بررسی دیدگاه‌های این دو گروه مدرسان در خصوص تدریس زبان هوانوردی، برای اولین بار در ایران می‌پردازد. دیدگاه‌های هشت مدرس این دوره‌ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه مطالعه شده است که نتایج، نشان‌دهندة عدم یکنواختی روش تدریس زبان ا...

ژورنال: فناوری آموزش 2014
رضا موحدی, فرهاد سراجی, منیر سیاحت خواه,

هدف این پژوهش بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه­های مجازی ایران با مهارت­های تدریس در این دوره­هاست. مدرسان مجازی برای تدریس اثربخش در محیط مجازی به مهارت های متنوعی نیاز دارند که با توجه به ویژگی­های این محیط، غالبا با مهارت­های تدریس در محیط حضوری تفاوت دارند. در این پژوهش مدل واسطه الکترونیکی سالمن (2004) به عنوان مدل مبنا مد نظر گرفته است و برای تهیه پرسش­نامه محقق ساخته علاوه بر این مدل...

هدف اصلی این پژوهش شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان دوره کارشناسی علوم تربیتی بوده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی و مدعو رشته علوم تربیتی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال تحصیلی 95-1394بالغ بر (185نفر) نفر می باشند که از طریق فرمول تعیین حجم کوکراین؛ (116نفر) ا...

زمینه: اساتید یکی از ارکان اصلی دانشگاه ها هستند، که نحوه عملکرد آنان در بازدهی کل نظام آموزشی نقش اساسی ایفا می نماید. ارزشیابی مستمر از نحوه عملکرد اساتید که بخشی از آن به عهده دانشجویان گذاشته شده است، در صورتی که به طور صحیح انجام شود، می تواند گویای وضعیت عملکرد استاد بوده و ضمن تشخیص نقاط قوت وضعف، به عنوان عاملی کمک کننده در جهت ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی ایشان موثر باشد. هدف: این مط...

هدف این پژوهش مطالعه پدیدارشناسانه ادارک دانشجویان از مفهوم «صلاحیت­های آموزشی» مدرسان، به عنوان یکی از مهمترین این عناصر، و همچنین بررسی وضعیت این صلاحیت­ها در بین اساتید دانشگاه بود. رویکرد پژوهش، آمیخته- اکتشافی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. در بخش کیفی؛ از روش پدیدارشناسی توصیفی و جهت جمع­آوری داده­ها از ابزار مصاحبه نیمه­ساختارمند استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در این بخش 20 نفر از دانشجویان مقا...

شیما فرخ, قنبر محمدی الیاسی,

استادان به عنوان یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار در تربیت دانشجویان و هم چنین در تحقق اثربخشی آموزش های کارآفرینی محسوب می‌شوند. یقینا گرایش های ارزشی مدرسان کارآفرینی، نقشی اساسی در شکل دهی به رفتارهای آنها در فرایند آموزش‌های کارآفرینی ایفا می کنند. به همین دلیل، مسأله پژوهشی متعاقب مطرح گردیده است: ارزش های مدرسان کارآفرینی جهت پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها کدامند؟ با استفاده از رو...

مقدمه: رشد و توسعه مؤسسات دانشگاهی در دهه اخیر با چالش های بسیاری همراه بوده است. شناخت این چالش ها در آموزش پرستاری به لحاظ کار با انسان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که هر گونه کاستی و نقصان در آموزش پرستاری تأثیر مستقیم بر دانش و مهارت بالینی و در نهایت سلامت افراد جامعه خواهد داشت. هدف این مطالعه تبین تجارب درک شده مدرسان پرستاری در مورد چالش های آموزش اثربخش در پرستاری بود. روش : ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود