نتایج جستجو برای شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد

تعداد نتایج: 3818  

ژورنال: مدیریت صنعتی 2019

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت ت...

آرمان ساجدی نژاد, سهیل مردانی, سید رسول حسینی, عرفان حسن‌نایبی,

در این مقاله از رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی برای حل مسئله زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌های ریلی تک خطه و دوخطه، استفاده شده است. در رویکرد پیشنهادی، مدل شبیه‌سازی برای تولید برنامه­های زمان‌بندی شدنی بکار گرفته شده است. مدل شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار شیء­گرای ED طراحی شده است. اطلاعات ورودی مسئله شامل نوع بلاک‌ها، ترتیب و موقعیت مکانی ایستگاه‌ه...

حبوباتی, مجید, زارع مهرجردی, یحیی, صفایی نیک, فرید,

Introduction: Many simulation studies have been conducted in the hospitals and first in the emergency departments to increase the productivity. The first issue in the field of service quality and hence the patient right is “waiting time”. The goal of this study was to reduce patients waiting times, emergency service timing, modeling and improving using discrete event simulation. Methods: This...

صنعت ساخت از لحاظ حجم سرمایه و تعداد نیروی انسانی درگیر،از جمله مهم ترین صنایع هر کشور محسوب می گردد . با توجه به اهمیت صنعت ساخت در توسعه زیر ساخت های یک کشور، رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضا در جامعه و نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه ها، ضرورت ایجاد تحول در شیوه های مدیریتی موجود بیشتر احساس می شود. محققین صنعت ساخت روش های بسیاری را برای مدیریت پروژه های عمرانی معرفی نموده اند. یکی از این روش ها ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

هدف این پایان نامه، تشخیص خطا برای سیستم های گسسته پیشامد توسط شبکه های پتری- عصبی ( (npnsمی باشد. در ابتدا سیستم گسسته پیشامد توسط شبکه پتری مدلسازی می شود. بافرض اینکه مهره گذاری اولیه در دسترس باشد، خطاها توسط گذرهای رویت ناپذیر مدلسازی می شود. در این پایان نامه مهره گذاری g-marking معرفی شده است که در آن محل ها می تواند تعداد مهره منفی داشته باشد و هنگامی که این واقعه رخ می دهد، نمایانگر ای...

ژورنال: بیمارستان 2015
افصحی, محسن, سپهری, محمد مهدی, عامری, احسان,

Background: Deciding on the number of hospital beds is one of the most serious challenges managers face. More hospital beds result in higher running cost although less hospital beds might cause disorder in patients flow.  Minimizing total cost besides maximizing the patients flow in a hospital network, considering the practical limitations is the main objective of this survey. Materials & Me...

ژورنال: مدیریت صنعتی 2015

تجزیه و تحلیل سیستم‌های پیچیدة خدماتی با درنظرگرفتن الگوهای تصادفی آن‌ها به کمک روش‌های مدل‌سازی ریاضی بسیار پیچیده یا احتمالاً ناممکن است؛ بنابراین مشاهده می‌شود راهکارهای بهبود بیشتر متکی بر استفاده از تجربیات خبرگان فن و تحلیل‌های توصیفی است. در مقالة حاضر، با بهره‌گیری از رویکرد شبیه‌سازی کامپیوتری گسسته- پیشامد، نظام دادرسی کیفری در دادگاهی برگزیده در کشورمان تجزیه و تحلیل کمّی شد و در آن با...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0
یحیی زارع مهرجردی, y zare mehrjardi مجید حبوباتی, m hoboubati فرید صفایی نیک, f safaee nik,

مقدمه: بسیاری از پروژه های شبیه سازی در بیمارستان ها و ابتدا در بخش های اورژانس با هدف افزایش بهره وری، اجرا شدند. اولین مسأله در زمینه کیفیت خدمات و حقوق بیمار«زمان انتظار» است. هدف این مطالعه کاهش زمان انتظار بیماران، زمان سنجی خدمات یک مرکز اورژانس، مدل سازی و بهبود آن با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی بر روی 150 بیمار م...

ژورنال: :بیمارستان 0
محسن افصحی, mohsen afsahi department of industria..., mohammad mehdi sepehri department of ..., ehsan ameri department of industrial ...,

زمینه و هدف: تصمیم­گیری در مورد تغییر تعداد تخت­های بیمارستان یکی از چالش­های پیش روی مدیران بیمارستان­ها است، زیرا با افزایش تعداد تخت­ها، هزینه جاری بیمارستان افزوده می شود و از طرف دیگر با کاهش تعداد تخت ها، جریان بیماران با اختلال مواجه می شود. از این رو هدف اصلی این تحقیق، کمینه­سازی هزینه­ها و بیشینه­سازی جریان بیماران در شبکه، با در نظر گرفتن محدودیت­های عملی بیمارستان است. مواد و روش ها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید