نتایج جستجو برای شمالغرب و غرب

تعداد نتایج: 793203  

دکتر حسن حیدری,

مقادیرکواریانس بارش ماهانه در 26 ایستگاه هواشناسی در شمالغرب کشور با طول دورة آماری چهارده ساله مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقادیر کواریانس با روش تحلیل مؤلّفه های اصلی2 و تجزیة خوشه ای3 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل مؤلّفه های اصلی، سه مؤلّفه را به ترتیب: بارش فصل خشک،تراکم اصلی فصول بارش،افت محلّی بارش مشخّص نمود که این سه مؤلّفه و تغییر پذیری فضایی4 آنها تفسیر گردید. تجزیة خوشه ای امتیازات...

ژورنال: :پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) 2005
دکتر حسن حیدری,

مقادیرکواریانس بارش ماهانه در 26 ایستگاه هواشناسی در شمالغرب کشور با طول دورة آماری چهارده ساله مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقادیر کواریانس با روش تحلیل مؤلّفه های اصلی2 و تجزیة خوشه ای3 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل مؤلّفه های اصلی، سه مؤلّفه را به ترتیب: بارش فصل خشک،تراکم اصلی فصول بارش،افت محلّی بارش مشخّص نمود که این سه مؤلّفه و تغییر پذیری فضایی4 آنها تفسیر گردید. تجزیة خوشه ای امتیازات ...

آذر فام, پروین, اصغرزاده, محمد, امین بخش, محمد, حسینپورفیضی, عباسعلی, حسینپورفیضی, محمدعلی, پولادی, ناصر,

Introduction: β –Thalassaemia was first explained by Thomas Cooly as Cooly’s anaemia in 1925. The β- thalassaemias are hereditary autosomal disorders with decreased or absent β-globin chain synthesis. The most common genetic defects in β-thalassaemias are caused by point mutations, micro deletions or insertions within the β-globin gene. Material and Methods: In this research , 142 blood sampl...

اسماعیلی, محسن , جبارپور بنیادی, مرتضی , دستگیری, سعید , کریمی, عباس ,

  زمینه و هدف : تب فامیلی مدیترانه‌ای یک اختلال اتوزمال مغلوب بوده و از شایع‌ترین و شناخته شده‌ترین سندرم‌های تب‌های دوره‌ای است. بیماری بیشتر در میان یهودیان غیراشکنازی، اعراب، ترک‌ها و ارامنه شایع می‌باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی شمال‌غرب ایران و به لحاظ نزدیکی به دو جمعیت در خطر بالای FMF ، یعنی ارمنستان و ترکیه، احتمال شیوع FMF در این ناحیه از ایران نامحتمل به نظر نمی‌رسد. هدف از این مط...

یخبندان نوعی پدیده هواشناسی است که در آن آب در مرحله انجماد و یا زیر نقطه انجماد قرار دارد. اگر درجه حرارت در طول شبانه‌‌روز کمتر از صفر درجه سانتی‌‌گراد باشد، به عنوان پدیده یخبندان نامیده می‌‌شود. یخبندان پیامدهای مهمی بر جنبه‌‌های گوناگون زندگی انسان، به ویژه فعالیت‌‌های کشاورزی و تولید مواد غذایی دارد. در این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات آستانه-های یخبندان در نواحی شمال غرب ایران از ر...

حسین‌زاده, قادر, مؤید, محسن, مجرد, منیر ,

Hasht-Sar Kaleybar mafic, ultramafic and syenitic dykes are surrounded by Majid Abad Formation, Palaeocene age, volcanic deposits. The suite is restricted within the Horand, Mahmud Abad and Mokhtekan thrust and reverse faults. Clinopyroxenites, the oldest unit of the suite, have tholeiitic volcanic arc character and have some similarities with tectonite layer of oceanic crust, like Group A pyro...

خسرو خسرو تهرانی, عادل نجف زاده, محمد حسین آدابی, مهدی جعفرزاده,

نهشتههای سیلیسی- آواری سازند ایلانقره در برش ایلانلو در آذربایجان با سن دونین بالایی)فامنین( از ماسهسنگهای با رنگهای متنوع وشیلهای تیره رنگ به صورت میانلایه تشکیل شدهاند. اکثر نمونههای ماسهسنگی در برش ایلانلو از نظر مطالعات پتروگرافی از نوعکوارتز آرنایت تشخیص داده شدهاند. مطالعه ژئوشیمیایی این ماسهسنگها نیز ترکیب کوارتز آرنایتی آنها را تأیید میکند. در این مطالعه،خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و اندیس...

خشکسالی پدیده‌ای طبیعی می‌باشد که به‌صورت دوره‌ای، در هر منطقه و با هر شرایط اقلیمی، اتفاق می‌افتد و بخش‌های مختلف زندگی بشر را دستخوش تأثیرات منفی فراوانی می‌سازد. تاکنون تعاریف بسیار زیادی از خشکسالی شده است. عدم وجود یک تعریف جامع از خشکسالی و متفاوت بودن معنی آن، از دیدگاه‌های مختلف، مانع از درک مفهوم خشکسالی شده است. بدین منظور از شاخص­های خشکسالی برای بیان کمی این پدیده استفاده می­گردد. د...

عابدینی, علی, کلاگری, علی اصغر , حاج علیلو, بهزاد,

Aghadjari bauxite deposit is located in ~15km south of Shahindezh, West-Azarbaidjan province. This deposit was developed as stratiform lenses along the contact of Rutheh and Elika carbonate formations. Bauxitization processes led to the formation of boehmite, diaspore, kaolinite, pyrophyllite, illite, hematite, goethite, anatase, rutile, and quartz. Ferrugenization and deferrugenization mechani...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید