نتایج جستجو برای صنعت نشر ایران

تعداد نتایج: 210731  

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار در صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی کیفی نشر کتاب در ایران است. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و شیوه اجرا، روش مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد است. جامعۀ آماری شامل کارشناسان و مدیران نشر کشور هستند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند درمجموع 16 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. داده‌ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و بدون ساختار گردآوری شد. ب...

هدف: شناسایی مشکلات نشر نمایشنامه کودک و نوجوان.روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و جامعه مورد بررسی شامل 160 ناشراست. داده‌ها با پرسشنامه گردآوری و بین 113 ناشر توزیع شد، سپس بررسی‌‌های آماری توسط نرم‌افزارهای SPSS  و Excel  انجام گرفت. برای پرسش‌های اساسی از آزمون t استفاده شده است.یافته‌ها: کمی تقاضا از طرف تهیه‌‌کنندگان تئاتر کودکان و نوجوانان با 4/89 درصد، مهم‌‌ترین مشکل است. از...

هدف. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مشکلات صنعت نشر کتاب ایران، بر اساس دیدگاه منتشرشدۀ متخصصان و پژوهشگران حوزۀ نشر است. روش‌شناسی. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مقالات، کتاب‏های و پایان‏نامه‏های است که در ایران منتشر شده و موضوع آنها با نشر کتاب ایران در ارتباط است. در فرآیند مطالعه متون، تنها به اطلاعاتی استناد شده که حاصل پژوهش‏ها و یا تجربیات ز...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2014
فرشته سپهر, فرشته میکائیل زاده,

هدف: شناسایی مشکلات نشر نمایشنامه کودک و نوجوان.روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و جامعه مورد بررسی شامل 160 ناشراست. داده ها با پرسشنامه گردآوری و بین 113 ناشر توزیع شد، سپس بررسی های آماری توسط نرم افزارهای spss  و excel  انجام گرفت. برای پرسش های اساسی از آزمون t استفاده شده است.یافته ها: کمی تقاضا از طرف تهیه کنندگان تئاتر کودکان و نوجوانان با 4/89 درصد، مهم ترین مشکل است. از نظ...

ژورنال: مطالعات رسانه ای 2015
سید عبدالله سجادی جاغرق, فیروز دیندار فرکوش, مصطفی رضایی,

دانش به‌عنوان مهم‌ترین جنبه رقابتی، سازمان را قادر می‌سازد تا بهره‌ور باشد و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری مدیریت دانش، چابک بودن مؤثر آن است. توسعه و گستردگی ادبیات در حوزه مدیریت دانش و چابکی سازمانی، اهمیت این دو مقوله را نشان می‌دهد. روش تحقیق این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در این مقاله سعی می‌شود شکلی از همگرایی این دو را از این نظر که ابعاد آن...

ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی, نوشته نادیا زیلپر,

ژورنال: :مطالعات رسانه ای 2015
سید عبدالله سجادی جاغرق, فیروز دیندار فرکوش, مصطفی رضایی,

دانش به عنوان مهم ترین جنبه رقابتی، سازمان را قادر می سازد تا بهره ور باشد و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. یکی از پایه های افزایش بهره وری مدیریت دانش، چابک بودن مؤثر آن است. توسعه و گستردگی ادبیات در حوزه مدیریت دانش و چابکی سازمانی، اهمیت این دو مقوله را نشان می دهد. روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد. در این مقاله سعی می شود شکلی از همگرایی این دو را از این نظر که ابعاد آن...

سادات, محمد‌علی, شجاعی‏ جشوقانی, مالک, سجادی, صادق, طارمی راد, حجت‌اسلام و المسلمین حسن , فانی, کامران , موسایی, داوود ,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید