نتایج جستجو برای طرح درس ریاضی

تعداد نتایج: 88676  
ژورنال: روانشناسی تربیتی 2012

پرسش شفاهی کلاسی بخش جدا نشدنی فرایند آموزش کلاسی است و در شکل مناسب آن می تواند اثرات خوبی بر یادگیری دانش آموزان داشته باشد. این پژوهش برای بررسی تأثیر شیوه ی طرح پرسش شفاهی کلاسی بر یادگیری درس ریاضی و علاقه دانش آموزان به این درس انجام شد. 25 کلاس درس ریاضی پسرانه سال اول مقطع متوسطه مدارس روزانه دولتی پسرانه پنج منطقه شهر تهران که توسط 5 آموزگار (هر آموزگار 5 کلاس) اداره می شدند، مورد بررس...

ژورنال: پژوهشنامه تربیتی 2011
زهره سعادتمند, محمدعلی نادی, نسترن طاهرزاده بروجنی,

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حلمسأله بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان کلاس چهارم ابتداییانجام گرفت. جامعهی آماری این پژوهش شامل 1101دانشآموز دختر و پسر کلاسچهارم ابتدایی شهر بروجن بود. نمونههای مورد مطالعه شامل 48دانش آموز دخترو 52دانشآموز پسر از میان دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی بود که با روشنمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروههایآزم...

ژورنال: :روانشناسی تربیتی 0
خسرو رشید, استادیار دانشگاه همدان ابوالقاسم یعقوبی, استادیار دانشگاه همدان,

پرسش شفاهی کلاسی بخش جدا نشدنی فرایند آموزش کلاسی است و در شکل مناسب آن می تواند اثرات خوبی بر یادگیری دانش آموزان داشته باشد. این پژوهش برای بررسی تأثیر شیوه ی طرح پرسش شفاهی کلاسی بر یادگیری درس ریاضی و علاقه دانش آموزان به این درس انجام شد. 25 کلاس درس ریاضی پسرانه سال اول مقطع متوسطه مدارس روزانه دولتی پسرانه پنج منطقه شهر تهران که توسط 5 آموزگار (هر آموزگار 5 کلاس) اداره می شدند، مورد بررس...

ابوالفضل عرفانی نژاد, معصومه خجسته,

هدف این پژوهش، تأثیر پیش‌سازمان‌دهنده مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان بوده است. برای این منظور نمونه‌ای به حجم 63 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های ناحیه 1 شهر قم در سال تحصیلی 89-88 به صورت تصادفی در قالب 2 کلاس انتخاب شدند، که روش نمونه گیری خوشه‌ای بوده و نوع طرح پژوهش نیمه تجربی است، که حجم نمونه به­وسیله فرمول کوکران 63 دانش‌آموز  برآورد گردید، که در دو گروه کنترل (31 نفر) گر...

ژورنال: :پژوهشنامه تربیتی 0
زهره سعادتمند, استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزا..., استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزا..., کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی,

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حلمسأله بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان کلاس چهارم ابتداییانجام گرفت. جامعهی آماری این پژوهش شامل 1101دانشآموز دختر و پسر کلاسچهارم ابتدایی شهر بروجن بود. نمونههای مورد مطالعه شامل 48دانش آموز دخترو 52دانشآموز پسر از میان دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی بود که با روشنمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروههایآزم...

ژورنال: فناوری آموزش 2014
لیلا جوکار, محمدرضا فدایی,

در میان تنوع و­گوناگونی حوزه­های تعلیمی، ریاضیات به­عنوان یک موضوع محوری، از جنبه­های مختلف مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است، اما ماهیت انتزاعی آن، سبب گردیده تا اغلب تصور شود ریاضیات و کلاس­های درسی آن با ارزش­ها ارتباطی ندارند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی و معرفی ارزش­ها در ریاضیات و آموزش ریاضی، میزان گرایش معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش­های مختلف ریاضیات و ارتباط آن با روش تدریس آن­ها مورد مط...

ژورنال: فناوری آموزش 2013
سید سعید ترابی, محمد علی محمدی فر, معصومه خسروی, نسرم شایان, هیوا محمد جانی,

اضطراب ریاضی از عواملی است که عملکرد در درس ریاضی را تحت تأثیر قرار می دهد. این اضطراب علاوه بر عوامل فردی ومحیطی از عوامل فرهنگی و نقش جنسیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این مقاله سعی شده تا تأثیر این عوامل بر عملکرد در درس ریاضیمورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دان ش آموزا ن- دختر و پسر مقطع متوسطه سال اول، دوم، سوم ( رشته ی انسان...

امروزه نقش و اهمیت تکنولوژی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس امری غیر قابل‌انکار است. پیشرفت‌های روزافزون بشر در دستیابی به تکنولوژی مدرن ازیک‌سو و نیازهای پیچیدۀ انسان ازسوی‌دیگر، باعث می‌شود تا در روش‌های سنتی تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دیگر تجدیدنظر کنیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی پایۀ دوم ابتدایی در چهارچوب طرحی نیمه‌آزمایشی با ...

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش تلفیقی (حضوری و الکترونیکی) بر میزان یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی و مقایسه آن با روش حضوری بود. این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی در منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس دانش‌آموزان پایه سوم دبستان روزبه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ...

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن الگویی از پیش­آیندهای عملکرد تحصیلی درس ریاضی بود، که محیط یادگیری سازنده­گرای ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و مشوق­های انگیزشی منفی به عنوان متغیرهای پیش­آیند، عملکرد تحصیلی درس ریاضی، به عنوان پیامد و ارزش تکلیف به عنوان متغیر میانجی انتخاب شدند. جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اهواز بوده است، که در سال 1393 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بود...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود