نتایج جستجو برای طول روز

تعداد نتایج: 104571  

آرش راسخ, حسین الهیاری, قدرت اله صباحی,

جانورانی که کیفیت محل زندگی خود را تخمین می‌زنند، قادرند رفتار خود را با آن سازگار کنند. پارازیتوییدها نیز سازگاری بسیار بالایی با میزبان‌های خود دارند و در برهمکنش‌های متعدد بین میزبان- پارازیتویید، همزمانی فصلی، از نقش اساسی برخوردار می‌باشد. در تحقیق حاضر با پرورش مراحل نابالغ و حشره کامل زنبور پارازیتویید (Marshall) Lysiphlebus fabarum در شرایط روز-‌‌‌ بلند و روز-کوتاه ، برای شبیه سازی شرای...

ژورنال: :journal of reproduction and infertility 0

انقباضات رحمی به میزان قابل توجهی در هنگام شب بیش از روز رخ می دهند، به طوری که دریک پژوهش از 39628 انقباض ثبت شده، 67% آنها بین ساعات 8 شب تا 8 صبح رخ داده است. متعاقب این ریتم شبانه‏روزی خاص در بروز انقباضات رحمی، در نتیجه فراوانی زایمان هم باید دارای اوج و فراوانی بیشتری در طول شب باشد. احتمالاً وجود ریتم خاص انقباضات رحمی و زایمان، به دلیل ترشح بیشتر اکسی توسین در هنگام شب است. از آنجا که دا...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
جمیل زرگان, j zargan علوم پایه دانشگاه امام حسین ..., k tahernejad ابوالفضل گندمی, a gandomi علیرضا فرهمند زاد, a.r farahmandzad علی مهرابی توانا, a mehrabi tavana,

زمینه : مؤسسه های داروسازی برای تولید آنتی سرم ضد عقرب نیازمند سم گیری از تعداد بسیار زیادی عقرب زنده هستند. آگاهی از شرایط مناسب نگه داری ، در طول عمر و میزان تولید سم آنها نقش مهمی دارد. هدف : مطالعه جهت ارزیابی تأثیر طول روز 8، 10، 12 و 14 ساعته بر ادامه حیات هشت گونه عقرب ایران و تعیین طول روز مناسب نگه داری آزمایشگاهی و سم گیری بیشتر از آنها انجام شد. مواد و روش ها: تعداد 40 عقرب از گونه ه...

محمدرضا خواجه‌پور, , نصرت اله داداشی, ,

A field experiment was conducted in 2000 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, to model the response of four safflower genotypes to day length and temperature changes under field conditions. Five planting dates (March 12, April 12, May 10, June 8, and July 12) and four safflower genotypes (Arak 2811, local variety Koseh, Nebraska 10 and Varamin 295) were evalua...

ابراهیم پذیرا, جهانفر دانشیان, شراره نصر اصفهانی,

به منظور بررسی اثر طول روز ودما بر صفات فنولوژیک ارقام سویا، چهارآزمایش جداگانه در چهار زمان  کاشت متفاوت در اول خرداد، 16خرداد، 31 خرداد و 15 تیر سال 1387 در منطقه کرج اجرا شد. در هر آزمایش، 15رقم به نام های Williams Zane, M4, M12, S.R.F, A3935, A3237, L17, Union, Grangelb, Tns95, Clark, Elf, Miandoab, و  Callandدرقالب طرح بلوک های کامل تصادفی باسه تکرارمورد بررسی قرار گرفتند. رقم Williams در ...

ژورنال: علوم آب و خاک 2001
خواجه پور, محمد رضا, سیدی, فرامرز ,

Sensitivity of developmental stages of three sunflower cultivars to day length and temperature changes under field conditions were evaluated, and their development rates during various growth stages were modeled in a field experiment conducted in 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology. Five dates of planting (April 27, May 12 and 27, and June 12 and 29) and ...

برای ارزیابی تأثیر‌پذیری طول مراحل مختلف نمو گلرنگ رقم اراک، از تغییرات طول روز و دما و مدل‌سازی سرعت نمو در دوره‌های مختلف نمو، آزمایش‌هایی با بهره‌گیری از تاریخ‌های مختلف کاشت طی سال‌های 86-1385 و 87-1386 در مزرعه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام گردید. برای تخمین سرعت نمو طی هر مرحله، عکس طول هر مرحله به عنوان متغیر تابع و متغیرهای حرارتی، طول روز و حاصل‌ضرب متغیرهای حرارتی با متغیرهای...

حیدری‌زاده, پریسا , خواجه پور, محمدرضا , سبزعلیان, محمدضا ,

During recent years, several genotypes have been selected from Isfahan land race Kouseh. The performance of safflower selected genotypes was studied in the field conditions, at Agriculture Research Station, Isfahan University of Technology during 2003. The experiment was carried out using a split plot arrangement according to a randomized complete block design with three replications. Planting ...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2017

در این تحقیق، به کمک تئوری دالن، اثر زلزله بر روی تهییج حرکت قطبی و تغییر طول روز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نخست تغییر شکل زمین در اثر زلزله محاسبه و سپس اثرات این تغییر شکل بر تغییر مولفه‌های تانسور اینرسی و حرکت قطبی مطالعه گردید. نتایج این تحقیق در مورد دو مسئله شبیه‌سازی که رخداد زلزله را در دو حالت با گسل‌های امتداد لغز و شیب‌لغز نمایش داده‌اند، حاکی از آن است که دامنه تهی...

ژورنال: علوم آب و خاک 2008
حیدری‌زاده, پریسا , خواجه پور, محمدرضا , سبزعلیان, محمدضا ,

During recent years, several genotypes have been selected from Isfahan land race Kouseh. The performance of safflower selected genotypes was studied in the field conditions, at Agriculture Research Station, Isfahan University of Technology during 2003. The experiment was carried out using a split plot arrangement according to a randomized complete block design with three replications. Planting ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید