نتایج جستجو برای عدد استقلال

تعداد نتایج: 24168  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده علوم پایه 1393

بررسی رابطه خطی میان عدد استقلال و تطابق در گراف ها به ویژه گراف های فاقد مثلث با ماکسیمم درجه 4

دکتر محمد تقی زاده انصاری,

بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط می شود. در این مقاله استدلال شده که نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد‘ بلکه شرط لازم برقراری آن‘ استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی‘ زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می گردد. متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی ‘ شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسع...

     استقلال قضاوت در دو عرصۀ استقلال قوۀ قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوۀ قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوۀ قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی می‌‌شود. این معنا از استقلال دو نمود عینی دارد: آزادی دادرس در تطبیق حکم بر موضوع و تفسیر قانون و نیز در ص...

ژورنال: پژوهش های ریاضی 2020

In 2015, Alishahi and Hajiabolhassan introduced the altermatic number of graphs as a lower bound for the chromatic number of them. Their proof is based on the Tucker lemma, a combinatorial counterpart of the Borsuk-Ulam theorem, which is a well-known result in topological combinatorics. In this paper, we present a combinatorial proof for the Alishahi-Hajiabolhassan theorem. 

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
دکتر محمد تقی زاده انصاری,

بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط می شود. در این مقاله استدلال شده که نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد‘ بلکه شرط لازم برقراری آن‘ استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی‘ زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می گردد. متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی ‘ شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسع...

دوست قرین, فاطمه,

عدد در اندیشه اخوان الصّفا فاطمه دوست‌قرین* چکیده خلقت موجودات از دید اخوان الصفا، بر پایه نظام عدد استوار است؛ یعنی نظام خلقت موجودات عالم ماده از مصدر احدیّت در نظام اعداد رخ می‌نماید که پیوستگی، انسجام و سلسله مراتب ویژه‌ای دارد. انسجام و پیوستگی مراتب عالم روح نیز در این نظام عددی نمایان است. این مقاله صورتی را از منظومه فکری این گروه درباره «نظریه عدد»، استخراج و تفسیر می‌کند.   * دکتری ت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
حسن محسنی, مجید غمامی,

استقلال قضاوت در دو عرصۀ استقلال قوۀ قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوۀ قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوۀ قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی می شود. این معنا از استقلال دو نمود عینی دارد: آزادی دادرس در تطبیق حکم بر موضوع و تفسیر قانون و نیز در صدور را...

حسن نفرآباد, علی, رحمانی میاندهی, غلامرضا, نصرآبادی لواسانی, زهرا,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید