نتایج جستجو برای عصاره

تعداد نتایج: 11998  

ژورنال: :فصلنامه دامپزشکی و آزمایشگاه 0
صدیقه نبیان1، محمد طاهری2، غلامرضا نی..., رامین مظاهری نژاد فرد2,

مقدمه و هدف: کنه بوافیلوس آنولاتوس، یک کنه تک میزبانه مهم در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای و همچنین ایران می باشد. امروزه استفاده از پروتئین های کنه ای، یک استراتژی مناسب جهت کنترل و پیش گیری در مقابل آلودگی های کنه ای می باشد. این مطالعه بمنظور شناسایی پروتئین های ایمونوژن لارو کنه بوافیلوس آنولاتوس با استفاده از روش الکتروفورز یک و دو بعدی انجام پذیرفته است. مواد و روش کار: پس از جمع آوری، کشت...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 2008
مهرداد مدرسی, منوچهر مصری پور, مهران مهران اسدی مرغملکی, محمدکاظم همدانیان,

با توجه به اثرهای جانبی ناخواسته برخی داروهای شیمیایی، توجه بیشتر به اثرهای احتمالی گیاهان دارویی بر عملکرد بخشهای مختلف بدن لازم است. در این میان، زعفران که دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم است، حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق تأثیر عصاره زعفران بر سلولهای زاینده اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، چهار گروه هشت تایی از موشهای آزمایشگاهی کوچک نر بالغ مورد استفاده قرار گرفت. گروه کنتر...

ژورنال: :مجله علوم پزشکی رازی 0
مسعود محمودیان, m mahmoudian استاد گروه فارماکولوژی، ..., n rahbar محمود هورمند, m hoormand سلطان احمد ابراهیمی, s.a ebrahimi آرمین مددکارسبحانی, a madadkar sobhani,

عصاره دانه گیاه اسفند ( peganum harmala l. ) از جمله اجزای تشکیل دهنده یکی از فرآورده های گیاهی بومی بکار رفته جهت درمان سرطان در ایران است. آلکالوئیدهای بتا ـ کاربولینی نظیر هارمین و هارمالین قسمت اعظم ترکیبات فعال موجود در اسفند را تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر از روش تغییر یافته آزمون رنگ سنجی mtt (3- ( 4و 5 – دی متیل تیازول 2-ایل ) - 2، 5-دی فنیل تترازولیوم برماید) جهت تعیین سمیت سلولی عصاره...

مقدمه: مصرف حاد الکل باعث القاء پراکسیداسیون لیپید در بافت کلیه می ­شود، اما مصرف مزمن آن اثرات خفیفی بر ویژگی ­های بیوشیمیایی و بافت ­شناختی کلیه دارد. ترکیبات آنتی ­اکسیدانی بافت ­ها را در برابر تنش اکسیداتیو و آسیب القاء شده با اتانول محافظت می ­کنند. هدف از این مطالعه، ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی­ اکسیدانی عصاره برگ و ساقه گیاه شیرین ­بیان و نیز نقش حفاظتی عصاره برگ این گیاه د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391

ترمیم زخم فرآیند فیزیولوژیک پیچیده ای است که شامل مراحل متوالی می باشد، هر دارویی که بتواند زمان این مراحل را کمتر کند، منجر به تسریع روند ترمیم می شود. گیاه اسکروفولاریا استریاتا، بطور سنتی در التیام زخم مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات التیام بخشی این گیاه در ترمیم زخم موش سوری و مقایسه عصاره های مختلف این گیاه صورت گرفته است. برای این مطالعه از موش سوری نر در محدوده وزنی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی 1391

چکیده در این بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی سماق بر روی دو باکتری بیماری زای غذا زاد شامل لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی به دو روش کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش انتشار 2 و % 5 مانع رشد هر دو باکتری میشود. در /5% ،1% ،0/ چاهک نشان داد که عصاره سماق در غلظتهای % 5 این تحقیق نشان داده شد که میزان mic عصاره الکلی سماق علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز mg/ml 3/12 و ...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 2013
فاطمه سفیدکن, بابک ترابی سگوند, محمود نادری, سید اشرف الدین گوشه گیر,

nasturtium officinalis (l.) r. br. با نام فارسی علف چشمه، گیاهیست پایا و آبزی که در جریان های آب غالب نواحی ایران می روید. در برگ و گل این گیاه ترکیب های فلاونوئیدی وجود دارد که می توانند خاصیت ضدسرطانی داشته باشند. در این تحقیق به منظور تهیه عصاره علف چشمه و فراکسیون های آن و تبدیل عصاره به نانوکپسول و بررسی اثر ضدسرطانی عصاره و نانوکپسول های تهیه شده از آن، از برگ و گل علف چشمه به روش ماسراسی...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان 0
احمدی افشار عاکفه, فرهودی ابوالحسن, موحدی مسعود, موسوی طاهره, موسوی نسب نورالدین,

سابقه و هدف: آزمون پوستی با استفاده از عصاره خالص و استریل از ماده حساسیت زای مورد نظر، یکی از مهم ترین و حساس ترین روش های شناسایی عوامل حساسیت زای محیط است. نظر به در دسترس نبودن و گرانی عصاره مورد نیاز برای انجام آزمون پوستی و حساسیت زدایی بیماران و به منظور مقایسه ارزش تشخیصی گیاه سلمه تره با مشابه استاندارد آن در آزمون پوستی پریک، این تحقیق در مرکز طبی ایران در سال 1381 انجام گرفت.مواد و ر...

ژورنال: :علوم و صنایع غذایی ایران 0
مرضیه قربانی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فنی کشاور..., دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابور..., استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نبا..., دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابور...,

چکیده در عصاره­گیری به روش­های متداول از جمله سوکسله نیاز به صرف زمان طولانی و احتمال آسیب به ترکیبات حساس به حرارت وجود دارد. در این پژوهش روش مدرن فراصوت با روش متداول سوکسله در عملکرد و بررسی خواص آنتی­اکسیدانی عصاره دانه رازیانه مورد مقایسه قرار گرفتند. در روش سوکسله از دمای 85 درجه سلسیوس و زمان 240 دقیقه و در روش فراصوت از دو سطح دما (40 و 60 درجه سلسیوس)، سه سطح زمان (15، 30 و 45 دقیقه) ...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 0
فاطمه سفیدکن, استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ک..., دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خد..., کارشناس ارشد، بخش تحقیقات گیاهان دارو..., استادیار، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی ط...,

nasturtium officinalis (l.) r. br. با نام فارسی علف چشمه، گیاهیست پایا و آبزی که در جریان های آب غالب نواحی ایران می روید. در برگ و گل این گیاه ترکیب های فلاونوئیدی وجود دارد که می توانند خاصیت ضدسرطانی داشته باشند. در این تحقیق به منظور تهیه عصاره علف چشمه و فراکسیون های آن و تبدیل عصاره به نانوکپسول و بررسی اثر ضدسرطانی عصاره و نانوکپسول های تهیه شده از آن، از برگ و گل علف چشمه به روش ماسراسی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید