نتایج جستجو برای عملکرد دانه

تعداد نتایج: 108864  

ژورنال: تولیدات گیاهی 2016

به‌منظور ارزیابی لاین‌های تریتیکاله برای شرایط کم‌بازده، این تحقیق با 36 لاین تریتیکاله در قالب طرح آلفا لاتیس انجام شد. تعداد روز از سبز شدن تا برخی مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه و اجزاء آن تعیین گردید. نتایج نشان داد که تفاوت لاین‌ها برای همه صفات معنی‌دار بود. دامنه تغییرات تعداد روز از سبز شدن تا ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژیکی به‌ترتیب 103-89 و 141-129 روز بود. بیشترین عملکرد دانه (4790 کی...

چوکان رجب,

به منظور مطالعه نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ذرت، از تجزیه میانگین نسل های حاصل از تلاقی دو لاین اینبرد B73 و K18 با خصوصیات متفاوت استفاده گردید. نسل های P1، P2، F1، BC1، BC2 و F2 در طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج کاشته شدند. در تجزیه میانگین نسل ها، برای صفت عملکرد دانه، آثار افزایشی، غالب...

ده هیبرید سینگل کراس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 14 منطقه مختلف به مدت دو سال (1377 و 1378) جمعا در 28 محیط از نظر پایداری عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، عمق دانه و وزن هزار دانه با استفاده از معیارهای پیشنهادی مختلف از جمله ضریب رگرسیون (bi) و انحراف از خط رگرسیون (S2di)، واریانس پایداری (σi2)، معیار Wi، ضریب تغییرات (C.V.) و بالاخره ضریب تبیین (R2) مور...

ژورنال: علوم زراعی ایران 2004

به منظور دستیابی به ژنوتیپ‌های پرمحصول و سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی، تعداد 22 ژنوتیپ بهاره کلزا به همراه ژنوتیپ شاهد ساری گل (Sarigol) جمعاً 23 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت دو سال (81- 1379) در چهار منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس ساده عملکرد دانه حاکی از تفاوت‌های ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها از لحاظ توان تولید محصول بود. در تجزیه واریانس مرکب برای عملکرد ...

هدف از این تحقیق تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه 30 ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر (AMMI) و نیز ارزیابی ژنوتیپ‌ها، محیط ها و اثرات متقابل آنها با استفاده از آماره های پایداری و اکووالانس ریک می باشد. آزمایش ها در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی شیروان و سیساب طی سه سال زراعی 94-1391 اجرا شدند. نتایج حاصل از تجزیه امی نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ، ...

ژورنال: علوم به زراعی 2017

به منظور بررسی اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم، آزمایشی در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در استان گلستان اجرا شد. ارقام اینیا، خزر 1، گلستان، تجن، اترک، پاستور، دریا، زاگرس، فلات و کوهدشت به عنوان تیمار آزمایشی بودند. بیشترین تعداد دانه در سنبله در رقم پاستور و کمترین آن در رقم اینیا مشاهده شد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد...

ژورنال: علوم به زراعی 2017

به منظور بررسی اثر تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم کلزا در شمال خوزستان، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول واقع در منطقه سنجر اجرا شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تراکم بوته در سه سطح (60، 80 و 100 بوته در متر مربع) و ارقام کلزا (رقم زودرس هایولا 308، رقم متوسط رس های...

به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام ذرت دانه ­ای آزمایشی به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 87-1386 در شهرستان فیروز آباد استان فارس اجرا گردید. ارقام ذرت در 4 سطح شامل: رقم دیررس 704 (V1)، رقم میان­ رس 604 (V2)، رقم زود­رس 370 (V3) و رقم میان­ رس 647 (V4) به عنوان فاکتور اصلی و تراکم بوته در 4 سطح شامل: 6.5 بوته...

ژورنال: علوم زراعی ایران 2014

بمنظور تعیین قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی نه لاین اینبرد برگزیده ذرت زودرس، از یک طرح تلاقی دی الل 9×9 در سال 1383 استفاده شد و 36 ترکیب حاصل از تلاقی یک طرفه 9 لاین مورد نظر در سال‌های 1384 و 1385 در سه مکان (کرج، مشهد و شیراز) مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در ردیف بلال بودند. نتایج نشان داد که برای کلیه صفات، واریانس ژنوتیپی معنی‌...

به منظور مطالعه ارتباط عملکرد دانه با مقدار و کیفیت روغن سویا، تعداد 20 رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج کاشته شد. در مجموع 25 صفت مربوط به رشد رویشی، زایشی و اجزاء عملکرد و نیز درصد روغن و ترکیبات اسید چرب در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر همه صفات مورد بررسی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید