نتایج جستجو برای عواطف و احساسات

تعداد نتایج: 794310  

سید ابراهیم سجادی,

در این مقاله می‌خوانید: حرکت‌زایی از ویژگی‌های احساسات و عواطف است و نه عقل. به همین دلیل بسیاری از کارهای انسان‌ها در غیاب سنجش عقلانی انجام می‌گیرد و با این سؤال روبه‌روست که آیا ارزش اخلاقی دارد یا نه؟ بین پاسخ‌های مکاتب اخلاقی برون دینی، ناهمگونی و اختلاف مبنایی وجود دارد و در مطالعات دانشمندان مسلمان نیز دو دیدگاه با هم ناسازگار به چشم می‌خورد. دیدگاه منکران که ارزش را در گرو نیت و گزینش م...

در این مقاله نویسنده کوشیده است برای این پرسش که آیا رفتار هیجانی و احساسی ارزش اخلاقی دارد یا نه، پاسخی بیابد. در این راستا نخست به معیار ارزش در رفتارهای اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان اخلاق می‌پردازد. سپس فرضیه‌های ممکن در مورد پاسخ پرسش فوق را مطرح کرده و پنج فرضیه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در نهایت به این نتیجه می‌رسد که رفتارهای هیجانی و احساسی تا زمانی که به‌گونه‌ای به عقلانیت و انت...

توران محمدی, مریم خلیلی جهان‌تیغ, مسعود باوان‌پوری,

ادبیات و به تبع آن شعر همواره دوشادوش ملّت حرکت کرده و همچون آیینه‌ای بازتاب دهنده و منعکس کننده اوضاع جامعه بوده است. با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن بروز جنگ تحمیلی، شاهد حضور شاعرانی متعهد و دلسوز در جامعه هستیم. پدیده جنگ، سبب تحوّل فضای ایرانِ پس از انقلاب اسلامی شده و نیز تغییر جوّ مبارزاتی و تظاهراتی و اشعار شعارگونه و تهییجی بر ضد ستمشاهی، به سمت و سوی دفاع مقدس و شاعران ذهن خ...

توران محمدی, مریم خلیلی جهان‌تیغ, مسعود باوان‌پوری,

ادبیات و به تبع آن شعر همواره دوشادوش ملّت حرکت کرده و همچون آیینه‌ای بازتاب دهنده و منعکس کننده اوضاع جامعه بوده است. با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن بروز جنگ تحمیلی، شاهد حضور شاعرانی متعهد و دلسوز در جامعه هستیم. پدیده جنگ، سبب تحوّل فضای ایرانِ پس از انقلاب اسلامی شده و نیز تغییر جوّ مبارزاتی و تظاهراتی و اشعار شعارگونه و تهییجی بر ضد ستمشاهی، به سمت و سوی دفاع مقدس و شاعران ذهن خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشگاه پیام نور مرکز تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: روان سنجی 2019

پژوهش حاضر ویژگی روان­سنجی ابزار مدیریت عواطف و احساسات   در کودکان را مورد مطالعه قرار می دهد. نمونه آماری257 نفر از فراگیران مراجعه به مرکز فراموز پهنه جنوب   در مقطع ابتدایی بوده که 10% از حجم جامعه (مراجعین کل) را شامل می‌شود. داده‌ها   با استفاده تحلیل عاملی اکتشافی (چرخش واریماکس) و آلفای کرونباخ با نرم‌افزار SPSS-24 و   حداکثر درست‌نمایی با نرم‌افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان ...

ژورنال: :پژوهش های قرآنی 2012
سید ابراهیم سجادی,

در این مقاله می خوانید: حرکت زایی از ویژگی های احساسات و عواطف است و نه عقل. به همین دلیل بسیاری از کارهای انسان ها در غیاب سنجش عقلانی انجام می گیرد و با این سؤال روبه روست که آیا ارزش اخلاقی دارد یا نه؟ بین پاسخ های مکاتب اخلاقی برون دینی، ناهمگونی و اختلاف مبنایی وجود دارد و در مطالعات دانشمندان مسلمان نیز دو دیدگاه با هم ناسازگار به چشم می خورد. دیدگاه منکران که ارزش را در گرو نیت و گزینش م...

ژورنال: :پژوهش های قرآنی 2012
سید موسی صدر,

در این مقاله نویسنده کوشیده است برای این پرسش که آیا رفتار هیجانی و احساسی ارزش اخلاقی دارد یا نه، پاسخی بیابد. در این راستا نخست به معیار ارزش در رفتارهای اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان اخلاق می پردازد. سپس فرضیه های ممکن در مورد پاسخ پرسش فوق را مطرح کرده و پنج فرضیه را مورد ارزیابی قرار می دهد. در نهایت به این نتیجه می رسد که رفتارهای هیجانی و احساسی تا زمانی که به گونه ای به عقلانیت و انت...

ژورنال: :نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی 0
مریم خلیلی جهان تیغ, دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دان..., دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، د..., دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، دانش...,

ادبیات و به تبع آن شعر همواره دوشادوش ملّت حرکت کرده و همچون آیینه ای بازتاب دهنده و منعکس کننده اوضاع جامعه بوده است. با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن بروز جنگ تحمیلی، شاهد حضور شاعرانی متعهد و دلسوز در جامعه هستیم. پدیده جنگ، سبب تحوّل فضای ایرانِ پس از انقلاب اسلامی شده و نیز تغییر جوّ مبارزاتی و تظاهراتی و اشعار شعارگونه و تهییجی بر ضد ستمشاهی، به سمت و سوی دفاع مقدس و شاعران ذهن خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389

شاعران احساسات خود را در قالب شعرشان بیان می کنند. از آن جا که زنان عاطفی تر از مردان هستند، در شعر آنان عواطف و احساسات بیشتر به چشم می خورد. پروین اعتصامی نیز به عنوان یکی از شاعران برجسته و توانای معاصر، از این امر مستثنی نیست و عواطف و احساسات زنانه وی در جای جای شعرش به چشم می خورد. در این پایان نامه، با استفاده از روش ساختار- کارگزار، به بررسی چگونگی بیان عواطف و احساسات زنانه در دیوان پ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید