× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای فرا گفتارها

تعداد نتایج: 4872  
ژورنال: :applied research on english language 0
naoko taguchi,

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تفاوت های فردی بر توانایی های کاربردشناسی متغیر در فراگیران زبان انگلیسی می باشد. 48 فراگیرزبان انگلیسی ژاپنی از یک دانشگاه انگلیسی زبان در ژاپن در این تحقیق شرکت کردند. این فراگیران در یک آزمون کاربردشناسی شفاهی که توانایی آن ها را در مورد تولید دو عمل گفتارِ درخواست کردن و نظر دادن در دو موقعیت با تحمیل کم و زیاد می سنجید، شرکت کردند. سه عامل (مهارت کلی، گرایش به سمت...

ژورنال: نشریه قدرت نرم 2013

اگرچه مطالعات نظری در حوزه قدرت نرم رو به افزایش دارد، اما توجه به رویکرد بومی در این مطالعات غلبه ندارد و از این حیث تلاش برای تعریف و نظریه‌پردازی بومی در این موضوع اولویت دارد. از این منظر نویسندگان تلاش دارند مستند به رهنمودهای مقام معظم رهبری به تحلیلی بومی از قدرت نرم دست یابند. در مقاله‌ی پیش‌ِرو کوشش می‌شود با تحلیل کمّی گفتارها و نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری، به تفسیری از بسامدِ شمارش‌های ب...

ژورنال: مطالعات قدرت نرم 2013

اگرچه مطالعات نظری در حوزه قدرت نرم رو به افزایش دارد، اما توجه به رویکرد بومی در این مطالعات غلبه ندارد و از این حیث تلاش برای تعریف و نظریه‌پردازی بومی در این موضوع اولویت دارد. از این منظر نویسندگان تلاش دارند مستند به رهنمودهای مقام معظم رهبری به تحلیلی بومی از قدرت نرم دست یابند. در مقاله‌ی پیش‌ِرو کوشش می‌شود با تحلیل کمّی گفتارها و نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری، به تفسیری از بسامدِ شمارش‌های ب...

عبدالرحیم ذاکر حسین,

شرکت های فرا ملی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خودرا در سراسر جهان گسترش داده اند قدرت اقتصادی آنها بسیار زیادی است تا جایی که گاهی قدرت یک شرکت فرا ملی از مجموع قدرت چند کشور بیشتر است یکی از خواص این شرکت ها رقابت بین آنهاست در جریان این رقابت شرکت های بزرگ و قدرتمند شرکت های کوچک تر یا ضعیف تر را از صحنه اقتصاد جهانی خارج می سازد و در کشروهایی هم که فعالیت می کنند به سهولت می توانند آن را تحت ت...

ژورنال: تربیت اسلامی 2008
میرعبدالحسین نقیب‌زاده, کیوان بلندهمتان,

پژوهش در هر حوزه‌ای نیازمند تأمل و دقت فراوان است. پژوهش در تربیت دینی از این قاعده مستثنی نیست. مهمترین تأمل لازم در این حوزه، اندیشه درخصوص رویکرد پژوهشی است. بخشی از این گونه اندیشه‌ورزی بر عهده «فراـ فلسفه تربیت دینی» است؛ بحثی درجة دوم درخصوص ماهیت و قلمرو تربیت دینی. در این راستا، این نوشتار درصدد است تا با تعیین حوزه‌های مختلف تربیت دینی، رویکردهای پژوهشی هریک را بررسی کند تا پژوهشگران ا...

هوش اخلاقی با انجام درست کار و رعایت اصول اخلاقی پیوند دارد. پژوهش های متعدد ارتباط بین هوش اخلاقی را مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به اینکه هوش اخلاقی عبارت است از توانایی تشخیص درست از غلط، انتخاب درست و در نهایت رفتار مبتنی بر اخلاق است. لذاهدفپژوهش حاضر فرا تحلیل مطالعات هوش اخلاقی بر اساس تحقیقات انجام شده در سال های 88 تا 94 و بررسی میزان تاثیر هوش اخلاقی با روش فرا تحلیل  می باشد. با...