نتایج جستجو برای فرانقش تجربی

تعداد نتایج: 44378  

دلبری, حسن, صادقی نیا, نسرین,

پیش از پیدایش گرایش‌های جدید در حوزه زبان‌شناسی، واحد بررسی زبان «جمله» بود امّا در گرایش­های جدید، از جمله زبان­شناسی نقش­گرا، متن نیز مورد توجّه و بررسی قرار می­گیرد. هلیدی یکی از زبان شناسان مکتب نقش­گراست که به تحقیق در مورد ساختمان متنی کلام پرداخته و صورت زبان را در ارتباط با معنا و نقش آن بررسی کرده­است. هدف این مقاله، تحلیل و بررسی فرانقش تجربی در مجموعه داستان­ مثل همۀ عصرها نوشته زویا پ...

علیرضا زهیری« طلاب جهادی و تکاپوی فرانقش»

انبساطی رود برده, آسیه, بخشعلی زاده, داود, سلیمی, سعید باقر,

زمینه: افرادی که در یک سازمان کار می‌کنند، رفتارهای شغلی متفاوتی نشان می‌دهند؛ یکی در حد انجام وظیفه، و دیگری فراتر از آن. محققان در این تحقیق به بررسی رابطۀ فلسفه اخلاقی با بروز رفتار‌های فرانقش پرداختند.   روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی– همبستگی است؛ که طی آن 370 نفر از بین 1253 کارکنان شرکت گاز استان گیلان، به روش احتمالی تصادفی ساده  و با استفاده از پرسشنامۀ است...

زمینه: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که، سازمان‌هایی که تأکید بیشتری بر رفتارهای فرانقش دارند نسبت به دیگر سازمان‌ها، سالم‌تر و موفقترند. می‌توان اذعان داشت، در سازمان‌هایی که سطح بالایی از رفتارهای شهروندی وجود دارد، می‌توان عملکرد بهتری را مشاهده کرد. در این زمینه، رابطه رفتارهای فرانقش با متغیرهای متعددی مورد آزمون قرار گرفته است که در همین زمینه عدالت سازمانی به‌عنوان یکی از پیش شرط‌های مهم رفتارهای...

تحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی و خوشه‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی انجام شده است. به کمک نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان مددکاران این نهاد، 207 پرسشنامه با روش تحلیل خوشه‌ای دو مرحله‌ای (خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی و چندمیانگین) و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. رفتارهای 9گانه‌ای که اولویت‌بندی و خوشه‌بندی شد، شامل رفتا...

زمینه: هر سازمان برای کار در شرایط متغیر، نیازمند افرادی است که تمایل دارند با از خودگذشتگی در فعالیت‌ها مشارکت نمایند؛ این رفتارها از انتظارات رسمی شغل فراتر رفته ولی برای بقاء سازمان مهم هستند و به آنها، رفتار فرانقش گفته می‌شود. در این بین، با توجه به ماهیت وجودی کمیته امداد امام خمینی(ره)، رفتار فرانقش در بین کارکنان این سازمان اهمیت ویژه‌ای دارد. برهمین اساس، هدف از اجرای تحقیق حاضر، پاسخ ...

ژورنال: :اخلاق در علوم و فناوری 0

زمینه: پژوهش ها نشان می دهد که، سازمان هایی که تأکید بیشتری بر رفتارهای فرانقش دارند نسبت به دیگر سازمان ها، سالم تر و موفقترند. می توان اذعان داشت، در سازمان هایی که سطح بالایی از رفتارهای شهروندی وجود دارد، می توان عملکرد بهتری را مشاهده کرد. در این زمینه، رابطه رفتارهای فرانقش با متغیرهای متعددی مورد آزمون قرار گرفته است که در همین زمینه عدالت سازمانی به عنوان یکی از پیش شرط های مهم رفتارهای...

ژورنال: :زبان و زبان شناسی 0
طاهره ایشانی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی..., کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژ...,

عین‏القضات همدانی یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان ادبیات فارسی در حوزۀ اندیشه و بیان بوده و از این رو، مانند هرنویسندۀ بزرگِ دیگر، بعضی از آثار به وی منسوب شده است. این پژوهش، به روش تحلیلی- آماری، به بررسی سبک شناختی- مقایسه ایِ مهم ترین تألیفِ قاضی، یعنی تمهیدات، و یکی از آثارِ منتسب به وی، یعنی لوایح، اختصاص دارد و در پی یافتنِ صحتِ این انتساب است. مقالۀ حاضر، با رویکرد زبان شناسیِ نقش گرا در حوزۀ ف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید