نتایج جستجو برای فرانقش میانفردی

تعداد نتایج: 208  

علیرضا زهیری« طلاب جهادی و تکاپوی فرانقش»

انبساطی رود برده, آسیه, بخشعلی زاده, داود, سلیمی, سعید باقر,

زمینه: افرادی که در یک سازمان کار می‌کنند، رفتارهای شغلی متفاوتی نشان می‌دهند؛ یکی در حد انجام وظیفه، و دیگری فراتر از آن. محققان در این تحقیق به بررسی رابطۀ فلسفه اخلاقی با بروز رفتار‌های فرانقش پرداختند.   روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی– همبستگی است؛ که طی آن 370 نفر از بین 1253 کارکنان شرکت گاز استان گیلان، به روش احتمالی تصادفی ساده  و با استفاده از پرسشنامۀ است...

زمینه: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که، سازمان‌هایی که تأکید بیشتری بر رفتارهای فرانقش دارند نسبت به دیگر سازمان‌ها، سالم‌تر و موفقترند. می‌توان اذعان داشت، در سازمان‌هایی که سطح بالایی از رفتارهای شهروندی وجود دارد، می‌توان عملکرد بهتری را مشاهده کرد. در این زمینه، رابطه رفتارهای فرانقش با متغیرهای متعددی مورد آزمون قرار گرفته است که در همین زمینه عدالت سازمانی به‌عنوان یکی از پیش شرط‌های مهم رفتارهای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

چکیده این نوشته به بررسی تحولاتی می پردازد که در لایه های مختلف معنایی و ساخت اطلاع یک ساخت نشاندار در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکن است روی دهد. چارچوب نظری این پژوهش را دستور نقشگرای نظام مند هالیدی فراهم ساخته است. منظور از ساخت نشاندار در این پژوهش ساخت های موسوم به آغازگر اسنادی شده، نقش برابر، وارونه و ساخت هایی است که در آنها پیشایندسازی صورت گرفته است. همچنین لایه های معنایی یک...

تحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی و خوشه‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی انجام شده است. به کمک نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان مددکاران این نهاد، 207 پرسشنامه با روش تحلیل خوشه‌ای دو مرحله‌ای (خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی و چندمیانگین) و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. رفتارهای 9گانه‌ای که اولویت‌بندی و خوشه‌بندی شد، شامل رفتا...

زمینه: هر سازمان برای کار در شرایط متغیر، نیازمند افرادی است که تمایل دارند با از خودگذشتگی در فعالیت‌ها مشارکت نمایند؛ این رفتارها از انتظارات رسمی شغل فراتر رفته ولی برای بقاء سازمان مهم هستند و به آنها، رفتار فرانقش گفته می‌شود. در این بین، با توجه به ماهیت وجودی کمیته امداد امام خمینی(ره)، رفتار فرانقش در بین کارکنان این سازمان اهمیت ویژه‌ای دارد. برهمین اساس، هدف از اجرای تحقیق حاضر، پاسخ ...

ژورنال: :اخلاق در علوم و فناوری 0

زمینه: پژوهش ها نشان می دهد که، سازمان هایی که تأکید بیشتری بر رفتارهای فرانقش دارند نسبت به دیگر سازمان ها، سالم تر و موفقترند. می توان اذعان داشت، در سازمان هایی که سطح بالایی از رفتارهای شهروندی وجود دارد، می توان عملکرد بهتری را مشاهده کرد. در این زمینه، رابطه رفتارهای فرانقش با متغیرهای متعددی مورد آزمون قرار گرفته است که در همین زمینه عدالت سازمانی به عنوان یکی از پیش شرط های مهم رفتارهای...

ژورنال: :زبان و زبان شناسی 0
طاهره ایشانی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی..., کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژ...,

عین‏القضات همدانی یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان ادبیات فارسی در حوزۀ اندیشه و بیان بوده و از این رو، مانند هرنویسندۀ بزرگِ دیگر، بعضی از آثار به وی منسوب شده است. این پژوهش، به روش تحلیلی- آماری، به بررسی سبک شناختی- مقایسه ایِ مهم ترین تألیفِ قاضی، یعنی تمهیدات، و یکی از آثارِ منتسب به وی، یعنی لوایح، اختصاص دارد و در پی یافتنِ صحتِ این انتساب است. مقالۀ حاضر، با رویکرد زبان شناسیِ نقش گرا در حوزۀ ف...

ژورنال: مطالعات رسانه ای 2011
احمد شهیدیان, افشین محمدی,

هدف مقاله حاضر مطالعه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی افراد از طریق بررسی روابط میان فردی آنهابا رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی است. در این بررسی نظریاتی از جمله نظریه اثربخشی سیاسی،احساس تعهد مدنی، انتخاب عقلانی و ترجیحات سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفت، به این منظورتعداد 260 پرسشنامه به روش پیمایش و تحلیل شبکه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند اجرا گردید و علاوه بر اطلاعات مربوط به پاس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید