نتایج جستجو برای فشار سنج

تعداد نتایج: 28488  

ژورنال: صوت و ارتعاش 2012
بیژن غفاری, راضیه قبادی,

ارتعاش‌ سنج لیزر داپلر ابزاری برای اندازه‌ گیری اپتیکی دامنه، فرکانس و سرعت اشیائ مرتعش بدون تماس می‌باشد. با توجه به کاربرد‏های متنوع و روزافزون ارتعاش‌ سنج‌ های لیزر داپلر در این مقـاله طرحی ساده و کاربردی از این دستـگاه با استفاده از تداخل‌ سنج مایکلسون و نصب آینه بر روی شیء مرتعش ارائه شده است. فرکانس و دامنه ارتعاش، از جابجایی داپلرِ فرکانس نور لیزر حاصل می‏شود. با استفاده از این چیدمان آزم...

ژورنال: :پژوهش فیزیک ایران 0
ندا جودی, n joudi 1- department of electronic, ..., r asadi 1- department of electronic, ..., p heydari 2- department of mechanical..., m ganji 1- department of electronic, ...,

در این مقاله فشارسنج و شتاب سنج نوری جدیدی مبتنی بر ادوات میکروالکترواپتومکانیک با استفاده از تداخل سنج ماخ - زندر مجتمع در دریچه لیتیوم نیوبات طراحی شده است. در این حسگر با اعمال فشار و شتاب، دریچه دچار کرنش می شود و به علت اثر فوتوالاستیسیته تغییرات ضریب شکست در موج بر نوری واقع در دریچه ایجاد می شود. تغییر ضریب شکست، باعث تأخیر فاز نور منتشر شده در موج بر گردیده و این تغییر فاز توسط تداخل سن...

هدف از انجام این مطالعه تعیین ساختار عاملی، روایی سازه و پایایی مقیاس نگرش سنج دینی و تغییر و تعدیل آن به منظور آماده سازی جهت کاربرد در پژوهش های بالینی بود. روش کار: 80 بیمار سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های روان پزشکی نور و نواب صفوی اصفهان، به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه کنترل، شامل80 نفر غیر بیمار بودکه با گروه بیماران از نظر سن، جنس و میزان تحصیلات همتا شده بودند. هر دو گروه توسط مق...

ژورنال: :مجله صوت و ارتعاش 2012
راضیه قبادی, بیژن غفاری,

ارتعاش­ سنج لیزر داپلر ابزاری برای اندازه­ گیری اپتیکی دامنه، فرکانس و سرعت اشیائ مرتعش بدون تماس می­باشد. با توجه به کاربرد‏های متنوع و روزافزون ارتعاش­ سنج­ های لیزر داپلر در این مقـاله طرحی ساده و کاربردی از این دستـگاه با استفاده از تداخل­ سنج مایکلسون و نصب آینه بر روی شیء مرتعش ارائه شده است. فرکانس و دامنه ارتعاش، از جابجایی داپلرِ فرکانس نور لیزر حاصل می‏شود. با استفاده از این چیدمان آزم...

ژورنال: :علوم و صنایع غذایی ایران 0

چکیده به منظور بررسی کیفیت بافت واریته های سیب پس ازیک دوره نگهداری در سردخانه ومقایسه دقت در اندازه گیری دستگاههای معمول و مورداستفاده ،دوواریته سیب زرد لبنانی  و  قرمز لبنانی مورد ارزیابی قرار گرفتند آزمایشات  به طور جداگانه و در شرایط کاملایکسان به روش آزمون (ایجاد حفره)   یک بار توسط دستگاه تمام اتوماتیک ماگنس تایلور ویک بار توسط پنترومتر دستی(بافت سنج میوه)یافشارسنج میوه انجام شدو میزان نی...

ژورنال: مشاوره کاربردی 2011
ایران باغبان, سید اسماعیل هاشمی شیخ‫ شبانی, محمد ربیعی, محمدرضا عابدی,

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‫های روان‫سنجی آزمون رغبت سنج شغلی مدل کروی فردی تریسی انجام شد. 633 معلم زن و مرد از سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهر‫کرد به صورت تصادفی طبقه‫ای‫ متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه فرم مشاغل، توانایی و تمایل به مشاغل و فعالیت‫ها بود. تحلیل داده‫ها با استفاده از آزمون گمارش تصادفی روابط فرضی مرتب (RTHOR) برای بررسی اعتبار مدل‫های دایره‫ای و نرم‫افزار ...

هدف این پژوهش، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه «پرسشنامه نگرش سنج استعداد ریاضی فرزندان» توسط والدین است. در همین راستا، پرسشنامه‌ی سنجش استعداد ریاضی توسط والدین تهیه گردید و برای تعیین روایی محتوایی از متخصصان روانشناسی تربیتی نظرخواهی شد، و گویه‌هایی که مورد توافق و تأیید شده بیش از 75% بود به عنوان گویه های مناسب انتخاب شد. پرسشنامه در مرحله اول، بر روی نمونه 293 نفر از دانش آموآن سال اول دبیرستا...

صفیان, غلامعباس , قاسم زاده, امیر, محمد حسینی سی سخت, عباس,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید