× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای فضاهای غیر افزایشی

تعداد نتایج: 81871  
امیرحسین صحرایی, حسن حسینی امینی, حسن کامران, طاهر پریزادی,

مقدمه و هدف پژوهش: فضاهای شهری بخشی از محیط انسان ساخت هستند که به دلیلنوع معماری و آرایش مبلمان و پوشش نما و نورپردازی آنهاعامل موثر در ناامنی هستند ازسوی دیگر عدم توجه به ایمنی زیرساختهای شهری نیز امنیت شهروندان را به خطر خواهدانداخت در این پژوهش به بررسی و تحلیل امنیت و عوامل موثر در ایجاد ناامنی فضاهای شهریمنطقه ٥ تهران، پرداخته شده است. این فضاها شامل خیابانها، معابر، میادین، مراکز تفریحی ...

اولنج, فاطمه, دانشگر مقدم, گلرخ, دژدار, امید,

در سال‌های اخیر، تحقیقات بسیاری انجام‌شده که از میان عوامل تأثیرگذار در رشد خلاقیت کودک، عواملی مانند شیوه‌های آموزشی، موردبررسی قرارگرفته‌اند؛ اما به تأثیر کیفیت فضای معماری در پرورش خلاقیت، کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا عوامل محیطی و غیر محیطی مؤثر بر رشد خلاقیت در کودکان را شناسایی نماید. با استفاده از روش کیفی برای دست یافتن به شاخص‌های فضایی طراحی محیط خلاق برای کودک، به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم 1385

فرض کنی x یک فضای باناخ حقیقی و g زیرمجموعه ی کراندار باز و محدب از x باشد. در این پایان نامه حل معادله ی نقطه ثابت x عضو tx+cx در d(t).g در نظرگرفته شده است که t:d(t)زیرمجموعه x.2 بتوان x عملگر m افزایشی و احتمالا ناپیوسته و عملگر c:g.x کاملا پیوسته است. نتیجه برودر در مورد عملگرهای تک مقداری t که به طور یکنواخت پیوسته اند و یا پیوسته اند ولی x به طور یکنواخت محدب است به موارد حاضر گسترش پیدا ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بناب - دانشکده علوم پایه 1393

هدف در این پایان نامه بررسی یک فرایند تکراری برای پیدا کردن نقاط مشترک خانواده- ای متناهی از نگاشت های m-افزایشی وهمچنین نقاط ثابت خانواده متناهی از نگاشت های شبه انقباضی در فضای باناخ اکیدا"محدب بانرم مشتق پذیر یکنوای گاتو است.درنتیجه فرایند همگرایی قوی برای نقاط ثابت مشترک ازیک خانواده متناهی نگاشت های شبه انقباضی را نیز بدست می دهد.این نقاط مشترک خانواده متناهی نگاشت های m-افزایشی ونقاط ثابت...

امید پورحیدری, مصطفی رحیمی شهواری,

بارث الویت و فین [6] نشان دادند نشان دادند که شرکت های با سودهای افزایشی دارای ضریب قیمت به سود (p/e) بالاتری در مقایسه با شرکت های فاقد سودهای افزایشی هستند. این مطالعه قابلیت کاربرد نتایج تحقیق بارث و سایرین را در بازار بورس اوراق بهادار تهران که از ساختار سازمانی و ویژگی های سرمایه گذاران متفاوتی برخوردار است . مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که شرکت های با سودهای افزایشی از ثبات بی...

ژورنال: :ریاضی و جامعه 0
رسول کاظمی, دانشگاه کاشان-دانشکده علوم ریاضی محمد..., دانشگاه شهید بهشتی,

‏دانشجویان مبتدی، اغلب تعریف دنبالهٔ کشی را زمانی که اولین بار در یک درس آنالیز حقیقی مقدماتی با آن مواجه می شوند، درست متوجه نمی شوند. به ویژه بسیاری از دانشجویان قادر به درک این نکته نیستند که تعریف دنبالهٔ کشی شامل چیزی فراتر از این است که بگوئیم فاصلهٔ جملات متوالی به صفر می رود. با این حال، دنباله هایی که در این ویژگی ضعیف تر صدق می کنند، در نوع خودشان جالب هستند. ما آن ها را دنبا له های شبه-...

ژورنال: :مطالعات مدیریت شهری 2011
حسن کامران, طاهر پریزادی, امیرحسین صحرایی, حسن حسینی امینی,

مقدمه و هدف پژوهش: فضاهای شهری بخشی از محیط انسان ساخت هستند که به دلیلنوع معماری و آرایش مبلمان و پوشش نما و نورپردازی آنهاعامل موثر در ناامنی هستند ازسوی دیگر عدم توجه به ایمنی زیرساختهای شهری نیز امنیت شهروندان را به خطر خواهدانداخت در این پژوهش به بررسی و تحلیل امنیت و عوامل موثر در ایجاد ناامنی فضاهای شهریمنطقه ٥ تهران، پرداخته شده است. این فضاها شامل خیابانها، معابر، میادین، مراکز تفریحی ...

ژورنال: :مطالعات محیطی هفت حصار 0
فاطمه اولنج, امید دژدار, ابوالقاسم یعقوبی,

در سال های اخیر، تحقیقات بسیاری انجام شده که از میان عوامل تأثیرگذار در رشد خلاقیت کودک، عواملی مانند شیوه های آموزشی، موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما به تأثیر کیفیت فضای معماری در پرورش خلاقیت، کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا عوامل محیطی و غیر محیطی مؤثر بر رشد خلاقیت در کودکان را شناسایی نماید. با استفاده از روش کیفی برای دست یافتن به شاخص های فضایی طراحی محیط خلاق برای کودک، به ...

ژورنال: :مطالعات مدیریت شهری 0
حسن کامران, ندارد طاهر پریزادی, ندارد امیرحسین صحرایی, ندارد حسن حسینی امینی, مسئول مکاتبات,

مقدمه و هدف پژوهش: فضاهای شهری بخشی از محیط انسان ساخت هستند که به دلیلنوع معماری و آرایش مبلمان و پوشش نما و نورپردازی آنهاعامل موثر در ناامنی هستند ازسوی دیگر عدم توجه به ایمنی زیرساختهای شهری نیز امنیت شهروندان را به خطر خواهدانداخت در این پژوهش به بررسی و تحلیل امنیت و عوامل موثر در ایجاد ناامنی فضاهای شهریمنطقه ٥ تهران، پرداخته شده است. این فضاها شامل خیابانها، معابر، میادین، مراکز تفریحی ...