نتایج جستجو برای قرآن کریم ـ زبان‏شناسی نقش‌گرا ـ رویکرد سازگانی هلیدی ـ ساختار اندیشگانی ـ سوره طاها

تعداد نتایج: 132790  

      چکیده بر پایه الگوی نقش‌گرای هلیدی، رویدادها و افکار آدمی قابلیت باز نمایی در زبان را دارند که در سه سطح  باز نمودی، بینا فردی و متنی بررسی می‌شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا بندهای آیات سوره‌ی طاها را از منظر اصول و مبانی نظریه‌ی سیستمی – نقشی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. برای این منظور، سوره...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - پژوهشکده ادبیات 1392

هدف این پژوهش «بررسی مصادیق هوش ریاضی ـ منطقی در آیات قرآن کریم» است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و سند کاوی است و جامعه آماری عبارت است از کتاب قرآن کریم و کلیه کتاب ها، مقالات، سایت ها، نرم افزارها و منابعی است که به موضوع پژوهش پرداخته اند. نمونه آماری عبارت است از قرآن کریم و کلیه کتاب ها، مقالات، سایت ها، نرم افزارها و منابع در دسترس محقق است که به موضوع پژوهش پرداخته اند. ابزار اندازه گیری ...

باقر قربانی زرین,

از جملۀ عالمان نامدار شیعی در سدۀ 4ـ5ق، سید مرتضی است. گر چه وی را بیشتر به عنوان یک فقیه، متکلم، و ادیب برجسته می‌شناسند، با مروری بر محتوای آثار مختلف وی آشکار می‌شود که در تفسیر قرآن کریم نیز، شیوه‌ای مخصوص به خود داشته، که شایان توجه و مطالعه است. در این مطالعه کوشش خواهد شد با مروری بر زندگی و آثار سید مرتضی، نخست با جایگاه مطالعات قرآنی در آثار وی آشنا شویم و آن گاه با مطالعۀ موردی نمونه‌...

2009
Sahar A. Alshalchi, Layla K. Mahdi, Muna Sabar,

C-reactive protein (CRP) is an acute phase reactant the concentration of which increases significantly following tissue injury or inflammation. It is present in the albumin fraction of the serum of patients and is antigenic upon injection into rabbits. We report here the development of a local latex reagent coated with rabbit anti-CRP. For this purpose CRP was isolated from pooled sera of patie...

فضل‌الرحمان (د 1988) را مى‌توان یکى از اصیل‌ترین و تأثیرگذارترین نواندیشان دینى مسلمان در قرن بیستم دانست. سنگ ‌بناى اندیشه اصلاح‌گرایانه فضل‌الرحمان رویکرد نوگرایانه او به قرآن است و تاریخ در قرآن‌شناسى او جایگاهى ویژه دارد. رویکرد تاریخى فضل‌الرحمان به قرآن هم در دریافت او از ماهیت وحى قرآنى، هم در نگرش او به فرایند فهم و تفسیر قرآن، و هم در نگاه او به روش‌شناسى مطالعه قرآن بازتاب یافته است. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1388

زبان مهمترین توانایی بشر است که از آن برای ارتباط با دیگر جوامع بهره گرفته و همراه با پیشرفت علم در حال تغییر و تحول است. بطور که بعد از اختراع رایانه، واژه ها و اصطلاحات مربوط به این حوزه رو به افزایش نهاد. از آنجا که فرهنگ های لغت از مهمترین ابزار آموختن زبان و شیوه ای برای شناخت و یاد دادن آن است. سعی ما بر این است که فرهنگ های لغت از مهمترین ابزار آموختن زبان و شیوه ای برای شناخت و یاد دادن...

2016

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

روزگار صفویه شرایط و موقعیت جدید برای عرصه های مختلف جامعه ایرانی از جمله تشکیلات دیوانسالاری و تشکیلات اداری به وجود آورد. مقام وزارت به عنوان مهم ترین مقام دستگاه دیوانی که پیشینه ای کهن در تاریخ دیوانسالاری ایرانی داشت در عهد صفویه متناسب با تحولات و بنیاد های حکومت صفوی پدیدار گردید. از قرار معلوم این مقام تحت تاثیر عواملی مختلف از جمله غلبه قدرت امرای نظامی، متشکل از روسای قبایل قزلباش بو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید